Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1804_aktuelt_img_006

magma@fagbokforlaget.no

Hører du ikke hva jeg sier?

Det var varmt. Bilvinduene stod åpne og vi stod midt i et lyskryss. Stemningen i feriefamilien var laber. Det er da jeg hører meg selv rope høyt: – Vi skriker ikke til hverandre i denne familien, hører dere det! Budskapet falt flatt til jorden, både i flokken rundt meg og hos dem som hevet øyenbrynene fra fotgjengerovergangen, der de hørte alt som foregikk. Mitt forsøk på å ta ledelsen mislyktes spektakulært, og min posisjon som mater familias var intet verdt. Gapet mellom det jeg sa og måten jeg sa det på, var for stort.

Ledelse og kommunikasjon nemlig er så tett sammenvevd at de ved første øyekast kan se ut som en homogen blanding, der det er umulig å skille bestanddelene fra hverandre. Ledelse er kommunikasjon. Som leder blir nemlig både dine ord og handlinger – og mangel på sådanne – tolket. Følgelig kan det meste av det du foretar deg tolkes som kommunikasjon.

En følge av den påstanden er at god kommunikasjon er god ledelse. Det er godt å vite. Kommunikasjon er nemlig en ferdighet, og ferdigheter kan trenes opp og forbedres. Det handler ikke bare om hva du sier, men hvordan du sier det, hvor og når du sier det, og til hvem du henvender deg. Er man den kompleksiteten bevisst, kan god kommunikasjon læres, noe flere av artiklene i dette nummeret dokumenterer.

Målet med dette nummeret har vært nettopp å synliggjøre hvordan kommunikasjon kan brukes som et strategisk og operativt ledelsesverktøy.

Kommunikasjonsfaget er i stadig endring. Nye teknologiske løsninger har skapt plattformer der informasjon flyter raskere enn før, og gir mulighet for toveis dialog på en helt annen måte enn tidligere. For å møte denne situasjonen har mange organisasjoner i en periode satt bort kommunikasjonsarbeidet til konsulenter, eller dumpet det i informasjonsavdelinger, som ikke alltid har vært en del av toppledelsen.

Trenden er imidlertid at kommunikasjon ikke lengre er en løsrevet sideaktivitet, men en integrert del av alt strategisk arbeid, og en opplagt del av toppledergruppens ansvar. Kommunikasjon er ikke en «ting» som skjer ved slutten av en prosess, men er en kontinuerlig del av all form for ledelse.

Det krever at flere i organisasjonen jevnlig bevisstgjøres på betydningen av kommunikasjon, reflekterer over hvordan de fungerer i dialog med andre, og trener på å både snakke og lytte.

God kommunikasjon kan ikke vedta; verken i styret eller i ledergrupper, men er en ferdighet som må gjødsles og vannes.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS