Magma topp logo Til forsiden Econa

20 000 pensjonsavtaler må endres i 2016

figur-author

Som en del av pensjonsreformen ble uførepensjonen fra folketrygden endret i 2015. Samtidig ble uførepensjonen i offentlig sektor lagt om. Nå er turen kommet til uførepensjon i privat sektor, der endringene må være på plass innen utgangen av 2016.

Uførepensjonen både i folketrygden, offentlig tjenestepensjon og privat tjenestepensjon har tidligere bygget på alderspensjonen i folketrygden som gjaldt før 2011. Som et ledd i pensjonsreformen har alle uføreytelsene blitt endret og er nå fristilt fra alderspensjonen i folketrygden.

Det er innført regler som skal gjøre det lettere å kombinere uførepensjon med arbeid. Samtidig er det innført regler om etteroppgjør som kan være en utfordring.

Det foregår nå en storstilt omlegging av uførepensjon i privat sektor.

Ny uføretrygd i folketrygden

Uføretrygden i folketrygden ble i 2015 endret fra å bli beregnet som gammel alderspensjon i folketrygden til å utgjøre 66 prosent av lønn opp til 6 G. Lønnen som skal legges til grunn for beregningen av uføretrygd, skal være den gjennomsnittlige lønnen i de tre beste av de fem siste årene før uførheten inntraff.

Uføregraden må være høyere enn 50 prosent for å få uføretrygd.

Det gis barnetillegg til uføretrygden dersom den uføre har barn under 20 år.

Den nye ordningen gir de fleste like høy eller høyere uføretrygd enn tidligere. Samtidig med endringen i uføretrygden ble skattereglene endret slik at pensjonen blir beskattet som inntekt.

Personer som allerede var uføre i 2015, har fått sin uførepensjon regnet om til ny uføretrygd. I den forbindelse er det innført en del overgangsregler, ikke minst fordi det viste seg at en del personer fikk mindre pensjon etter skatt med det nye regelverket.

Det er et mål med omleggingen at uføre skal ha bedre insentiver enn tidligere til å prøve seg i arbeid. Uføregraden skal derfor ikke endres selv om den uføre prøver seg i arbeid. Det vil skje en avkortning av uføretrygden ved inntekt over 0,4 G (G er folketrygdens grunnbeløp, p.t. kr 90 068), det vil si ved inntekt litt høyere enn kroner 36 000.

Uføretrygden utbetales til 67 år, men opptjeningen til alderspensjon i folketrygden stopper ved 62 år. Uføre er inntil videre delvis skjermet mot levealdersjusteringen av alderspensjonen i folketrygden.

Uføretrygden reguleres i takt med veksten i G.

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon

Uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon kommer i tillegg til uføretrygden fra folketrygden og utgjør fra 2015:

  • 3 prosent av lønn opp til 6 G
  • 69 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • et kronetillegg på 0,25 G, maksimalt 6 prosent av lønn (opp til 12 G)

I tillegg gis det barnetillegg for inntil tre barn dersom den uføre har barn under 20 år.

Det er dagens lønn som legges til grunn for utmålingen av uførepensjon.

Uføregraden må være høyere enn 20 prosent for å gi rett til uførepensjon. Dette er lavere uføregrad enn i folketrygden, men det er likevel et høyere krav enn det var før, da alle uføregrader ga rett til å få en andel av uførepensjonen. For uføre med uføregrad under 50 prosent skal det også gis uførepensjon for å dekke opp for at folketrygden ikke gir utbetaling.

Også regelverket for offentlig uførepensjon har blitt noe endret i løpet av 2015 for å rette opp enkelte uheldige forhold som ble oppdaget etter implementeringen av nytt regelverk.

Endringen fører til langt mindre utbetaling fra tjenestepensjonsordninger for lønn under 6 G, og høyere utbetaling for lønn over 6 G enn tidligere.

Også i offentlig tjenestepensjon fikk alle som allerede var uføre 1.1.2015, omregnet sin uførepensjon for å tilpasses til den nye ordningen.

Uførepensjonen fra den offentlige tjenestepensjonen vil bli avkortet mot arbeidsinntekt på samme måte som uføretrygden.

Uførepensjonen blir utbetalt til 67 år. Samtidig med innføringen av ny uførepensjon ble regelverket for opptjening av alderspensjon for uføre endret. Tidligere ville uføre som ikke hadde full (30 års) opptjening ved 67 år, få medregnet tid til 70 år. Dette er ikke lenger tilfellet.

Uførepensjonen reguleres, som uføretrygden, i takt med veksten i G.

Ny uførepensjon i privat tjenestepensjon

Både uførepensjon tilknyttet ytelsespensjon og innskuddspensjon må endres.

Uførepensjonen i privat sektor kan heretter være maksimalt lik uførepensjonen fra offentlig sektor:

  • 3 prosent av lønn opp til 6 G
  • 69 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • et kronetillegg på 0,25 G, maksimalt 6 prosent av lønn (opp til 12 G)

Det er dagens lønn som legges til grunn for utmålingen av uførepensjon.

I figur 1 er det vist hvordan uførepensjonen var før, og hvordan den kommer til å bli før skatt, fra henholdsvis folketrygden og den private pensjonsordningen (ved maksimal uførepensjon) i gammel og ny uførepensjonsordning.

I figuren angir de blå søylene uførepensjon før 2015, mens de oransje linjene angir ny uføretrygd og ny uførepensjon fra 2015. Av figuren fremgår det at med maksimal ny uførepensjon vil alle lønnstrinn få høyere uførepensjon før skatt enn i dag. Forholdet mellom hvor mye som kommer fra folketrygden, og hvor mye som kommer fra tjenestepensjonsordningen, er som figuren viser vesentlig endret.

figur

FIGUR 1 Uføretrygd og maksimal uførepensjon før og nå, 66 prosent uførepensjon i privat tjenestepensjon før 2015.

I tillegg kan det gis det barnetillegg for inntil tre barn dersom den uføre har barn under 20 år.

Det er imidlertid frivillig for foretakene å ha uførepensjon tilknyttet tjenestepensjonsordningen i privat sektor, mens uførepensjon er obligatorisk i offentlig tjenestepensjon. Det er også frivillig hvordan uførepensjonen utformes innenfor maksimalgrensene, med forbehold om at det ikke er mulig å gi 0 prosent av lønn opp til 6 G og 69 prosent av lønn mellom 6 og 12 G. Det skal med andre ord være et visst forhold, om enn udefinert, mellom uførepensjon for lønn over og under 6 G.

En annen viktig forskjell fra uførepensjon i offentlig sektor er at i privat sektor skal tidligere rettigheter til uførepensjon fra annen arbeidsgiver, enten i form av oppsatt rett i en offentlig pensjonsordning eller en fripolise fra en privat tjenestepensjonsordning, trekkes fra den beregnede pensjonen.

Videre vil uførepensjonen i private tjenestepensjonsordninger heretter som hovedregel ikke ha opptjening av pensjonsrett for dem som fratrer sin stilling, mens ansatte i offentlig sektor fremdeles får med seg en oppsatt pensjonsrett når de slutter.

De aller fleste bedrifter vil få en lavere premie knyttet til den nye uførepensjonen enn tidligere (dersom de har hatt uførepensjon). Dette skyldes både at tjenestepensjonen utgjør en mindre del av samlet uførepensjon enn tidligere, og at verdien av tidligere rettigheter som fripoliser kan trekkes fra i premieberegningen.

For uførepensjon i privat sektor er kravet til uføregrad uendret, lik 20 prosent. Også opptjeningen til alderspensjon for uføre er uendret, den skjer til 67 år. Som tidligere er det tillatt å gi uførepensjon som sikrer pensjon for uføregrad lavere enn 50 prosent, siden folketrygden da sjelden kommer til utbetaling. De færreste pensjonsleverandørene tilbyr imidlertid denne dekningen.

Hovedregelen for reguleringen av uførepensjon i privat sektor er at den skal reguleres med avkastningen, men maksimalt lik G-reguleringen. Bedriften kan imidlertid avtale at reguleringen uansett skal følge ut­vik­lin­gen i G.

Også uførepensjon fra privat sektor vil bli avkortet mot arbeidsinntekt, og etter tilsvarende regler som folketrygd og offentlig tjenestepensjon.

De nye reglene vil gjelde for uførepensjonsordninger som opprettes etter 1.1.2016. For eksisterende uførepensjonsordninger er det gitt en frist ut 2016 med å få på plass nytt regelverk.

Tall fra Finans Norge viser at det ved utgangen av 2014 var nesten 20 000 tjenestepensjonsavtaler med tilknyttet uførepensjon. Alle disse avtalene må altså endres. Dette tilsier at 55 pensjonsavtaler må endres hver dag i hele 2016 om endringene skal være på plass i løpet av året.

Videre skal det utstedes fripolise på allerede opptjente rettigheter for alle som hadde en uførepensjonsordning med fripoliseoppbygging. Bedriftene må i den forbindelse som regel betale en ekstra administrasjonskostnad for utstedelse av disse fripolisene.

Omleggingen medfører mye arbeid for forsikringsselskapene, og de ønsker nok at flest mulig får endret pensjonsordningen i god tid før nyttår slik at det unngås et kjemperush like ved årsskiftet.

For personer som får utbetalt uførepensjon fra en privat tjenestepensjon eller en fripolise, vil det ikke bli noen endringer fra i dag. Sykmeldte og delvis uføre skal etter overgangsforskrift automatisk bli medlem av den nye uførepensjonsordningen (for uføre for den friske delen), uten krav til ny helsevurdering.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS