Magma topp logo Til forsiden Econa

Caroline D. Ditlev-Simonsen er utdannet siviløkonom og hun har en mastergrad innen Energy and Environmental Studies fra USA og en ph.d.-grad fra Handelshøyskolen BI. Ditlev-Simonsen har bred og internasjonal erfaring fra næringslivet innen miljø og andre samfunnsrelaterte fagområder. Hun er ansatt som seniorforsker ved BI og er co-director ved BI Centre for Corporate Responsibility og Associate Dean for Customised-program. Hun har også bred styreerfaring. Hun er fagredaktør i Magma 0213.

360 grader samfunnsansvar

figurPå samme måte som lover og regler endrer seg, er folks syn på bedrifters ansvar overfor samfunnet i stadig endring. Derfor er det at man med jevne mellomrom tar temaet opp til vurdering, og debatter hva slags samfunnsansvar en bedrift har. Derfor er bedrifters samfunnsansvar, også kalt corporate social responsibility (CSR), tema i denne utgaven av MAGMA.

I denne fagdelen har vi syv forskjellig tilnærminger av bedrifters samfunnsansvar, og forsøker å se problemstillingen fra et 360-graders perspektiv. Artiklene representerer samfunnsansvar fra ulike interessenters syn, og tema som filosofi, lovverk, innovasjon og særnorske forhold er dekket. Flere av artiklene overlapper også hverandre. Når man skal tilnærme seg et såpass komplekst tema som samfunnsansvar, hvor det ofte ikke er noe absolutt «rett» eller «galt», kan en slik flerdimensjonal tilnærming være en god fremgangsmåte.

Fagdelen åpner med artikkelen Hva er ansvar? av Henrik Syse og Jørn Bue Olsen. Denne tar for seg ansvar, både fra et filosofisk, og et mer praktisk perspektiv. Hva vil det egentlig si å være ansvarlig, og hva medfører dette? Ansvarets begrensninger og konsekvenser av å ta ansvar vil også bli adressert. Denne artikkelen bidrar til tanker om hva ansvar innebærer i et bredt perspektiv, og danner en logisk innledning til Thomas Laudal og Jon Olav Pedersen sin artikkel Forståelsen av bedrifters samfunnsansvar gjennom en hermeneutisk tilnærming. I deres artikkel bygges det opp under refleksjoner om ulike aktørers forståelse av begrepet samfunnsansvar, og argumenterer for en hermeneutisk 1 tilnærming som åpner for å involvere flere av aktørene, og la disse i større grad ha innflytelse på begrepsforståelsen.

De to neste artiklene av Arne Nygaard, Ragnhild Silkoset og Harald Biong Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksempelets makt og undertegnede og Fred Wenstøp sin artikkel Ledelse av samfunnsansvar (CSR) – hva ønsker de ansatte? adresserer nettopp dette tema, altså hvem er det som i dag definerer begrepet samfunnsansvar internt i bedriftene. Ledelse fra ulike perspektiver er sentralt her, og inkludering av ansattes syn og ledere som rollemodeller diskuteres.

Bedrifters samfunnsansvar er som begrep ofte brukt i samme åndedrag som begrepet bærekraftig utvikling, altså å sikre at vi ikke overleverer planeten vår de neste generasjoner i dårlige forfatning enn slik den var da vi arvet den fra våre forgjengere. Derfor er samfunnsansvar knyttet til innovasjon og utvikling av nye bedrifter viktig å ha med. Dette diskuterer Atle Midttun i sin artikkel CSR, innovasjon og verdiskaping.

I de to siste artiklene, Hans Robert Schwenckes Samfunnsansvarsrapportering – et regnskapsrettslig og dansk perspektiv, og Roy Kristensen og Hanne Opsahls artikkel Skattemoral som samfunnsansvar; skattemyndighetenes kontrollaktiviteter – sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted, trekker forfatterne de filosofiske og organisatoriske bidragene til et praktisk nivå: Hvordan få samfunnsansvar integrert i bedrifter fra dag til dag? Spørsmålene som stilles er blant annet hva som er nåværende lovgivning når det gjelder rapportering innen samfunnsansvar, og hva slags endringer er forventet i nærmeste fremtid. Videre stilles det spørsmål om hvordan lover og regler følges opp, og om lovverket på området gir ønsket effekt.

God lesning og gode refleksjoner!

  • 1: Hermeneutikk, læren om fortolkning av tekster, Store Norske Leksikon

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS