Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.hartvigsen.lem@fagbokforlaget.no

Å gjøre kriser konstruktive

Økonomer har uttallige ganger måtte svare på om de burde ha forutsett og forhindret finanskrisen.

Spørsmålet er høyst relevant, selv om svaret neppe blir av typen med to streker under. For selv om mye garantert kunne vært gjort annerledes, er den den leksikale definisjonen på en krise «en større uheldig hendelse som bringer med seg problemer som ikke kan løses gjennom ordinær organisering og handlekraft.» Alt kan ikke altså ikke unngås, uansett hvor forberedt man er.

Et vel så viktig spørsmål som evnen til å forutse krisen er dermed: Hva kan vi lære av denne krisen? Hvilke muligheter ligger i den?

Nettopp disse refleksjonene bidrar NHH-miljøet til, gjennom det femårige prosjektet «Krise, omstilling og vekst». Dette er en omfattende faglig dugnad, der forskerne fra ulike ståsteder forsøker å beskrive våre dyrkjøpte erfaringer. Men vel så viktig som å formidle konsekvensene av finanskrisen, er prosjektets mål om også å utrede hvilke muligheter krisen kan åpne for. Hvordan kan vi best omstille oss for å møte fremtiden på en best mulig måte?

Nettopp omstilling viser seg å være cruxet; både historisk og for fremtiden. «Det krisen bunner i må derfor på en aller annen måte være evnen til å skape den riktige typen nye arbeidsplasser, eller mer presist, evnen til å skape tilstrekkelig mange nye, lønnsomme, kunnskapsintensive arbeidsplasser», skriver professor Victor Norman i sin fagleder.

Omstilling – vellykket omstilling – er altså både en av driverne for krisen, og ett av halmstråene vi kan gripe etter. Et viktig punkt i videre diskusjon er derfor hvor vi skal satse, og hvordan evnen til omstilling kan oppøves. Vi vet videre at omstilling og innovasjon kan læres; i alle fall kan de rette virkemidlene gjøre prosessene bedre og mer målrettet. Og vi vet at omstilling som gjøres pro-aktivt er mer effektivt enn omstilling som tvinges frem som en smertereaksjon.

Målet for all omstillingspolitikk er å bedre enkeltbedrifters og nasjonens evne til omstilling, på en måte som gjør at kostnadene omstilling alltid vil innebære, blir så små som mulig. Kunnskap fra KOV-prosjektet kan bidra til dette, og i denne utgaven av Magma gir vi deg en unik anledning til å få innsikt i KOV-forskernes ferske funn og konklusjoner.

En viktig tilleggsdimensjon med forskningsprosjektet er dessuten å gi dagens studenter oppdaterte svar, og tilføre dem ny innsikt, som ikke nødvendigvis står i de tradisjonelle lærebøkene. Klarer de å kople den kunnskapen med evner og vilje til refleksjon, kan kriseopplevelsen gi dem en verdifull bagasje for fremtiden, og således bringe med seg noe konstruktivt.

Det vi i alle fall kan si med ganske stor skråsikkerhet, er at verden ikke har sett sin siste økonomiske krise.

figurfigur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS