Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Kolbeinstveit, Analytiker og rådgiver Econa

Alder – ingen hindring?

Econa har over en lengre periode satt fokus på arbeidstakere over 55 år. Det skyldes både at mange opplever aldersdiskriminering, og behovet i samfunnet for at flere står lenger i arbeid i årene fremover.

Alder oppleves som en reell hindring

I vår pensjonsrapport har vi kartlagt medlemmenes oppfatning av forholdet mellom alder og yrkeskarriere. Econa-medlemmer mener at alder er en negativ variabel når man skal skifte jobb fra midten av 40-årene. Opplevd effekt av alder utsettes noe hvis man er leder, og særlig dersom du er toppleder, viser våre undersøkelser.

Det er imidlertid viktig å skille mellom det opplevde og hva som skjer i praksis. Gjennomsnittlig antall år i nåværende stilling øker med cirka fem år fra de som er 40 år til de som er rundt 60 år gamle.

Det er likevel rundt 25 prosent av 60-åringer som har endret stilling siste tre år. På den annen side ser vi også at det er over 25 prosent som ikke har skiftet stilling de siste 15 år. Noe av sistnevnte skyldes at offentlig sektor stor sett har ytelsesordning for pensjonister, samt at mange private bedrifter i overgangen til innskuddsbasert pensjonsordning har latt de eldste arbeidstakerne beholde ytelsesordningen.

Tabell 1
 Når fikk du din nåværende stilling
 2013–20152009–2012TidligereAntall
Alle 52 % 28 % 20 % 7640
–29 år 89 % 11 % 0 % 1325
30–34 år 63 % 32 % 6 % 1190
35–39 år 53 % 33 % 14 % 1255
40–44 år 42 % 35 % 23 % 1135
45–49 år 40 % 32 % 28 % 1044
50–54 år 34 % 31 % 35 % 871
55–59 år 29 % 29 % 42 % 471
60–64 år 18 % 22 % 61 % 271
65– år 15 % 33 % 51 % 78

Siden andelen kvinner på medarbeidernivå er høyere enn menn, opplever kvinner i større grad at jobbskifter er problematisk, uavhengig av sektortilhørighet eller geografi. Blant de svært få som er arbeidsledige er det 27 prosent som oppgir alder som mulig grunn. Ser vi derimot på de få arbeidsledige over 50 år, oppgir 85 prosent alder som en av årsakene.

Går lønnen ned på slutten av karrieren?

Tabellen over gir ikke grunnlag for å si at lønnen går ned på slutten av karrieren, men vi ser en klar sammenheng med tabell 1/graf 1. Mer erfaring gir lite igjen lønnsmessig fra midten av 40-årene, det gjelder spesielt i offentlig sektor. Dette skyldes at karrieretoppen kan være nådd, men også at verdien av mer erfaring målt i lønn går mot null. I praksis er det meste av verdien av økt erfaring tatt ut etter 15 år i arbeidslivet.

Når vi spør Econas pensjonistmedlemmer opplever de stort sett at de pensjonerte seg i riktig alder. For Norge som samfunn er det likevel grunn til å stille spørsmål ved hvordan pensjonsordningene er innrettet når nesten 40 prosent oppgir at pensjonsordningen medvirket til at de pensjonerte seg tidligere.

Figur 1 viser at alder oppleves som en hindring i arbeidsmarkedet blant Econas medlemmer, og at den opplevde diskrimineringen begynner tidlig. Bør det være slik? Heldigvis viser tabell 1 at det også er mange over 50 år som har endret stilling de siste årene, men andelen er adskillig lavere enn ellers i medlems­massen. Dette kan love godt for fremtiden, men det må nok likevel gjøres endringer i pensjonsordningen for å sikre at også eldre arbeidstakere står lenger i arbeid.

Figur 1

figur

Figur 2

figur

Ønsker du mer informasjon om hvordan pensjon påvirker medlemmenes arbeidsmarked og pensjonsordningene til medlemmene, gå inn på: www.econa.no/pensjonsrapport.

Tabell 2
SektorAlderskohorterGrunnlønn 2015 etter alder og sektor
GjennomsnittMedianNedre kvartilØvre kvartilAntall
Offentlig sektor –29 år 467 460 440 500 66
30–34 år 544 525 492 567 113
35–39 år 611 576 535 670 115
40–44 år 648 621 560 677 102
45–49 år 740 679 612 837 96
50–54 år 749 718 615 850 96
55–59 år 770 734 611 861 48
60–64 år 740 715 601 850 36
65– år 699 707 678 735 10
Privat sektor –29 år 494 490 450 525 210
30–34 år 669 630 552 730 249
35–39 år 768 739 640 843 227
40–44 år 835 790 671 942 185
45–49 år 938 880 728 1 060 172
50–54 år 1 003 923 793 1 146 128
55–59 år 985 900 730 1 069 65
60–64 år 1085 1 050 740 1 233 34
65– år 1 099 970 794 1 164 16
*Lønn i hele tusen kroner

*Antall respondenter: 128, som er lavt og tabellen over skal kun tas som en indikasjon.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS