Magma topp logo Til forsiden Econa

Kjell Grønhaug er professor ved institutt for Strategi og Ledelse, NHH. Han har publisert en rekke artikler og bøker innenfor feltene markedsføring og strategi.

Annerledes og spennende bok om strategi

Åge Garnes, Bedriftsforståelse og en fornemmelse av strategi, Dixi Omen, 2004, ISBN: 82-995640-1-2

Åge Garnes er dr.ing. med en svært variert bakgrunn: direktør for Norges Handelshøyskoles kursvirksomhet, professor II ved Norges Handelshøyskole, seniorkonsulent ved Administrativt forskningsfond (AFF), LOs næringsavdeling med krisehåndtering som spesiale og egen konsulenterfaring. Med utgangspunkt i sine varierte og omfattende erfaringer har han skrevet en annerledes, reflektert og innsiktsfull bok om strategi, som også er preget av godt kjennskap til faglitteraturen.

I sin bok tar Garnes fatt i svakheter ved det han kaller bedriftslærefag, herunder strategifaget. Han hevder blant annet at disse bidrar til unyanserte råd, at sentrale ulikheter og betydningen av teknologi og materielle strukturer overses, og at suksessoppskriftene man blir presentert for, er for enkle.

Fremstillingen er basert på integrasjon av aktørsyn med en strukturell tilnærming og knyttet sammen via elementer fra den dialektiske forståelsesmåten. Aktører oppfattes her som «observerende», tolkende og handlende mennesker som enkeltpersoner eller som kollektiver, som både skaper og blir formet av sine omgivelser i en stadig pågående prosess, og hvor omgivelsene (arenaene) både er av materiell og immateriell karakter, produkt av historiske handlinger, som igjen legger føringer på aktører og handlinger.

Boken inneholder et mangfold av interessante innspill og syn. Blant annet legger Garnes stor vekt på det han kaller «transaksjonsregimer», det at ulike transaksjoner organiseres og gjennomføres forskjellig - og årsaker til dette. Hans betraktninger om samhandling og ulike former for kollektiver er også nye og innsiktsfulle.

Samlet sett gir boken et vell av synsmåter som i liten grad er berørt i den tradisjonelle strategilitteraturen. Boken er først og fremst «food for thought» og kan etter undertegnedes oppfatning tjene både som oppslagsbok og supplement til nåværende litteratur.

Lesbarheten og nytten ville sannsynligvis kunne økes med et stikkordregister og en «leseranvisning» i de enkelte kapitlene som forteller og begrunner hva som tas opp. Men dette kommer vel i neste utgave?

av Kjell Grønhaug


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS