Magma topp logo Til forsiden Econa

Kjetil Bjørntvedt er advokatfullmektig i Econa.

Arbeidsavtalen

- den viktigste avtalen du inngår?

Mange tenker kun lønn når de får presentert arbeidskontrakten. Det er likevel mange grunner til å se på flere momenter før man setter underskriften på en av de viktigste avtalene man inngår.

Som ny i arbeidslivet er det enkelte fallgruver man bør unngå. Arbeidsavtalen er en av de viktigste avtalene de fleste av oss inngår. Det er derfor ingen grunn til at man skal ta lett på innholdet i disse. Bevissthet rundt kritiske momenter vil være avgjørende for å sikre deg en arbeidsavtale som er god over tid, og som tar høyde for at du som arbeidstaker vil ha ulike behov på ulike stadier i din arbeidskarriere. For de fleste er det naturlig å forhandle på enkelte punkter i arbeidsavtalen før man signerer, for eksempel lønn og andre frynsegoder. Det er derimot andre momenter i arbeidskontrakten som de færreste reflekterer mye over, men som kan få store følger for deg som arbeidstaker i lang tid fremover. Jeg vil i det følgende gjennomgå enkelte viktige forhold som du bør ha tenkt gjennom før du signerer din neste arbeidsavtale. Vær oppmerksom på at enkelte avtalemomenter vil være vanskelig å få endret etter tiltredelse i stillingen. Du må derfor ta stilling til om avtalevilkårene er tilstrekkelig balanserte til at avtalen forblir god, og i takt med at din arbeids- og livssituasjon vil endre seg over tid.

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler er i dag svært utbredt i en rekke stillinger og i en rekke bransjer. Tidligere var disse i stor grad knyttet til stillinger på et høyt nivå, typisk for lederstillinger, hvor den enkelte arbeidstaker i stor grad hadde mulighet til å forhandle frem kompensasjoner på andre områder for de begrensningene man vil blir pålagt som følge av en konkurranseklausul. I dag ser man derimot at slike klausuler benyttes på et mye større spenn av stillinger, og det er heller ikke uvanlig at nyutdannede får tilbudt arbeidskontrakter som inneholder strenge konkurranseklausuler.

Før du undertegner en arbeidsavtale som inneholder en slik konkurranseklausul bør du tenke nøye gjennom hvilke mulige begrensninger dette vil kunne gi deg i fremtiden. Husk på at når man en gang i fremtiden muligens skal avvikle arbeidsforholdet, vil ikke situasjonen nødvendigvis være like åpen og imøtekommende som den var da du ble tilbudt stillingen. Det er viktig å vurdere om klausulen i realiteten gir deg mer eller mindre arbeidsforbud, eller om den er såpass konkretisert at den kun begrenser deg i liten grad. Generelt mener Econa at jo strengere konkurranseklausuler man har, desto bedre bør kompensasjonen for dette være.

Pensjons og forsikringsordninger

Som ung og nyutdannet er pensjons- og forsikringsordninger i virksomheten man har fått tilbud om jobb i, ofte ikke noe som står i fokus. Dette kan likevel få stor betydning for deg senere i livet. Du bør sørge for at det fremgår i din arbeidsavtale hvilke pensjons- og forsikringsordninger du vil være omfattet og dekket av som arbeidstaker. Dette vil være avgjørende for hvorvidt du bør tegne tilleggsforsikringer privat eller forhandle med arbeidsgiver om endringer som er viktige for deg. Uføredekninger er noe man sjelden er opptatt av før skaden eller sykdommen rammer deg, men er naturlig nok helt avgjørende for din videre livssituasjon hvis noe uforutsett skulle inntreffe.

Rettigheter under permisjon og sykdom

Et annet punkt som man som nyutdannet ikke alltid reflekterer like mye over når man vurderer jobbtilbud er hvilke rettigheter man som ansatt vil ha når det gjelder permisjon og sykdom. Mange er klar over at har lovfestede minstekrav, og blir kanskje beroliget når arbeidsavtalen inneholder passuser om at «virksomheten følger de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser» eller lignende. Lovens minimumsrettigheter kan også gi tilstrekkelig trygghet når årslønnen din ligger under eller i nærheten av 6 ganger Grunnbeløpet (G), ca kr. 475 000, som er maksimalsatsen det offentlige eksempelvis beregner sykepenger ut i fra. Har du lønn som i vesentlig grad overstiger 6G, sier det seg selv at låneforpliktelser tilpasset lønnsnivået, kan bli vanskelig å betjene ved langvarig sykdom og et eventuelt inntektsbortfall.

Mange av Econa medlemmer har ulike «goder» knyttet til disse rettighetene; for eksempel rett til lønnet permisjon ut over lovens rammer, eller full lønn under foreldrepermisjon eller i forbindelse med sykdom. Ved vurderingen av ny arbeidskontrakt er det derfor viktig at du vurderer hvilke rettigheter du som arbeidstaker skulle få hvis du ble syk eller må ta en lengre permisjon. Husk at mange blir småbarnsforeldre for første gang tidlig i sin arbeidskarriere, og det kan da være greit at rettighetene du da har klart fremgår før det oppstår diskusjon rundt dette. Husk også at det som regel er for sent å fremforhandle slike ekstragoder når situasjonen først inntreffer, eksempelvis full lønn ved sykdom eller full lønn under foreldrepermisjon.

Lønn

For de aller fleste som vurderer ny jobb, enten ved skifte av arbeidsgiver eller endring av stilling innenfor samme virksomhet, er lønnen noe som står i fokus. Econas lønnsstatistikk vil for mange kunne gi en god pekepinn på hva som er et riktig lønnsnivå. Vær oppmerksom på den økonomiske verdien av momentene jeg gjennomgår her. Denne bør inkluderes i totalvurderingen av arbeidsvilkårene som tilbys.

Mange arbeidstakere er ofte ikke tilstrekkelig påpasselige med hvordan arbeidsavtalen regulerer fremtidige lønnsreguleringer. Selv om man er fornøyd med startlønnen man blir tilbudt, er det ikke sikkert jobben er like lukrativ hvis man stadig møter vansker med å få til ordentlige lønnsvurderinger. Vi oppfordrer derfor til at man fastsetter i arbeidsavtalen hvordan fremtidig lønn skal reguleres, og når på året denne vurderingen skal finne sted og gis virkning fra.

I det følgende kommenterer jeg en uprioritert liste over betydningsfulle forhold som er naturlige og smarte å ha med i arbeidsavtalen. Målet for arbeidstaker må være å få med flest mulig av disse punktene, men selvfølgelig ikke forhandle så langt eller på en måte som resulterer i at man ender opp med ikke å få jobben. Husk også at arbeidsmiljøloven i § 14-6 lister opp minimumskravene til innholdet i skriftlige arbeidsavtaler.

Ferierettigheter: Det er viktig å være klar over at arbeidstaker i henhold til ferieloven kun har fire uker og en dag ferie, samt 10, 2 prosent feriepenger. For å ha krav på fem ukers ferie, samt motsvarende 12 prosent feriepenger, må arbeidstaker enten være omfattet av en tariffavtale som regulerer dette eller at det avtales i den individuelle arbeidsavtalen.

Sykepenger: Folketrygdlovens grunnlag for sykepenger er begrenset til seks ganger folketrygdlovens grunnbeløp. Dersom arbeidstaker har høyere inntekt enn ca. 475.000 kroner per år, vil vedkommende ikke ha full lønn under sykdom. Skal hun ha det, må det enten følge av en kollektiv avtale eller avtales i arbeidskontrakten. Dette gjelder også for ytelser ved fødsel og adopsjon, der full lønn også må avtales særskilt.

Omsorgspermisjon: Arbeidsmiljøloven (§12-3) gir far rett til to ukers permisjon i forbindelse med fødsel. Loven regulerer kun en rett til å ha fri i to uker, ikke at disse ukene er lønnet. Skal disse to ukene med permisjon være med full eller delvis lønn, må dette følge av tariffavtale eller reguleres i den individuelle arbeidsavtalen. Det samme gjelder for de to ukene permisjon adoptivforeldre og fosterforeldre har i forbindelse med omsorgsovertakelsen.

Lønn: Arbeidsmiljøloven inneholder ikke bestemmelser om lønnsforhandlinger - verken at lønnen skal endres eller hvordan dette skal gjøres. For noen arbeidstakere reguleres dette i tariffavtaler, bedriftshåndbøker eller interne reglement på arbeidsplassen. Dersom slikt ikke finnes, kan det være lurt å få dette med i arbeidsavtalen, for eksempel gjennom en bestemmelse om årlig lønnssamtale og lønnsjustering. Det er også naturlig å avtale at lønnen forhandles for første gang etter endt prøvetid.

Betaling for overtid: Arbeidsgiver har i liten grad adgang til å bestemme at lønnen inkluderer overtidsgodtgjørelse. Kun arbeidstakere i ledende stillinger, samt de som har en særlig uavhengig stilling, er unntatt fra lovens arbeidstidsbestemmelser og dermed overtidsgodtgjørelse. De øvrige ansatte har krav på overtidsbetalt i henhold til lovens regler.

Konkurranseklausuler: Det blir stadig mer vanlig at arbeidsgiver ønsker å regulere arbeidstakers mulige jobbskifte. Arbeidsgiver ønsker ikke at arbeidstaker skal gå rett inn i en ny jobb i samme bransje, kanskje hos en konkurrent. Arbeidsgiver pålegger derfor arbeidstaker en karenstid etter oppsigelsestiden. Arbeidstaker bør være varsom med å godta en lang karensperiode. Da bør i så fall arbeidsgiver dekke full lønn. Adgangen til å pålegge karenstid bør heller ikke være for vid, slik at det i realiteten blir et yrkesforbud. Prinsippet om full avtalefrihet mellom partene begrenses i Avtalelovens § 38.

Oppsigelsesfrister: Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er en måned gjensidig oppsigelsesfrist (alder og ansettelsestid kan forlenge fristen). Arbeidstaker bør derfor vurdere å kreve lengre oppsigelsestid. Tre måneder er ikke uvanlig.

Andre goder: Mange arbeidsgivere dekker arbeidstakers mobiltelefonutgifter og Internett-tilknytning hjemme. Videre er det ikke uvanlig at arbeidsgiver betaler en avis. Det er ikke noe i veien for at arbeidstaker forsøker å forhandle frem at arbeidsgiver dekker kontingenten i Econa, tilskudd til trening/ fysioterapi, forsikringsordninger utover de pålagte, ett eller flere fagkurs per år, dekning av barnevakt ved ubekvem arbeidstid, m.m.

Econa tilbyr gjennomgang av arbeidskontrakt og konkrete råd i denne forbindelse til våre medlemmer. Vi vet at man som nyutdannet ofte får kort svarfrist overfor potensielle arbeidsgivere. Dette gjelder særlig i forbindelse med inngåelse av den første arbeidsavtalen etter endte studier. Vår målsetning er derfor å svare alle studentmedlemmer innen 24 timer, når dette er nødvendig. Ta kontakt med Econas advokatkontor dersom du ønsker råd og tips i forbindelse med inngåelse av ny arbeidsavtale; advokat@econa.no.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS