Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1508_forening-30_img_015

magma1508_forening-30_img_016

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Bedre beslutninger. Hver dag.

Econa har nylig oppdatert vårt strategiske grunnlag, og vi har tenkt grundig gjennom hva vi skal være for medlemmene våre. Hva skal vi tilby, og hva skal vi stå for? Vi har oppsummert tankene med denne visjonen:

Bedre beslutninger. Hver dag.

Men er det en stor og ambisiøs visjon, da?

La meg ta en liten omvei: I 1958 skrev den amerikanske liberalisten Leonard Read et essay han kalte «I, Pencil». Her forteller en vanlig skoleblyant i jeg-form om alt som skal til for å lage den, alt fra tømmer og utstyret som er nødvendig for skogsdrift, til grafitt fra Sri Lanka og alle ingrediensene i lakken og viskelæret – og metallene i viskelærholderen.

Konklusjonen er at millioner av mennesker er involvert i å lage den enkleste blyant, og ingen enkelt person i hele verden vil kunne laget en slik blyant alene. Likevel blir det produsert milliarder av dem hvert år.

Essayet ble skrevet for over femti år siden og handlet altså om et av de enkleste produktene i et moderne samfunn. Tenk da på hvor kompleks dagens globaliserte økonomi er. Tenk på mobiltelefonen du bruker hver dag. Tenk på finansielle tjenester, trygdesystemer, oljeproduksjon på havbunnen. Tenk på de millionene av beslutninger som tas hver dag i private og offentlige virksomheter.

Vi synes det er ganske ambisiøst å ha som visjon at alle disse beslutningene skal bli litt bedre, hver dag. Det er slik det skapes verdier i et moderne samfunn, og jo mer komplisert samfunnet er, jo viktigere er økonomisk kompetanse for å ta bedre beslutninger.

Visjonen reflekterer også hva Econas medlemmer er og gjør. Våre medlemmer har solid og bred utdanning, men de fleste av oss jobber som praktikere, ikke som akademikere. Vi tar beslutninger. Hver dag.

Vi gir også et løfte til medlemmene i vår misjon:

Econa skaper verdi for medlemmene og viser hvordan medlemmene skaper verdi for samfunnet

Løftet er todelt. For det første skal vi skape konkret verdi for hvert enkelt medlem, gjennom faglig utvikling, medlemstjenester, nettverksbygging og sosialt samvær. For de fleste av våre medlemmer er Econa ikke en tradisjonell fagorganisasjon. Noen medlemmer har også lederroller som gjør at de i lønnsforhandlinger representerer arbeidsgiversiden. Så vi må også skape verdi for medlemmene på en annen måte enn ved å representere dem overfor arbeidsgivere. Dette tar vi på stort alvor, og i tiden fremover skal vi i større grad tilpasse vårt tilbud til de ulike medlemsgruppene.

Men vi skal også gjøre noe mer enn å tilby konkrete medlemsfordeler. Vi skal være økonomers og økonomifagets talerør utad. Vi skal øke medlemmenes anseelse og faglige autoritet. Vi skal engasjere oss i samfunnsdebatten og vise hvilke verdier medlemmene skaper for samfunnet – ved å ta bedre beslutninger, hver dag.

Rollen som økonomenes fanebærer har også en annen side: De siste årene har andelen norske arbeidstakere som er organisert falt, spesielt i privat sektor. Samtidig har vi i Econa økt medlemstallet. Vi er glade for det, men vi mener vi burde vært enda flere. Ved å være synlige i samfunnsdebatten gjør vi det lettere å rekruttere og beholde medlemmer. Jo flere vi er, jo bedre medlemstilbud kan vi finansiere, og jo større gjennomslag får vi som organisasjon.

Vi har et klart bilde av hvor vi vil ta Econa videre. Men det er også viktig at dette arbeidet er fundert på et godt verdigrunnlag. Hva kjennetegner Econa? Vi har formulert fire kjerneverdier:

Kompetent

Econas medlemsmasse er stadig mer mangfoldig. Det som forener, er økonomifaget, og medlemmene verdsetter faglig grundighet. Alt vi gjør, skal være faglig basert.

Nyttig

Econa er et interessefellesskap som skal bidra til deling av kunnskap mellom medlemmene og sikre det enkelte medlems interesser gjennom tjenester og påvirkning. Vi gjør ikke noe bare fordi det er interessant. Det skal være nyttig.

Modig

Lederskap og gjennomføringsevne settes høyt blant Econas medlemmer. Vi tør å fremme faglig baserte synspunkter også når disse av noen kan oppleves som kontroversielle.

Engasjert

Econa er både hjerne og hjerte. Vi er engasjert på samfunnets og medlemmenes vegne. Vi har hjerte for det vi driver med, og synliggjør verdien av økonomers kunnskap i privat og offentlig sektor.

I fjor feiret Econa sitt 75-års jubileum. Denne 75-åringen er i sitt livs beste form! Jeg mener det strategiarbeidet vi nå har gjennomført, legger grunnlaget for mange gode år også fremover.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS