Magma topp logo Til forsiden Econa

Joakim Østbye, fagsjef Econa

Bidra med innspill til langtidsplanen for forskning og utdanning

Regjeringen varslet tidligere i år at den vil etablere tiårige nasjonale langtidsplaner for forskning og høyere utdanning. Slike planer er et tiltak Econa har etterlyst lenge, og som vil bidra til å sikre både forutsigbarhet og økt kvalitet innen forskning og høyere utdanning.

Arbeidet med den første planen, som legges frem høsten 2014, starter nå, og Econa er invitert til å komme med innspill til arbeidet. Siden dette skal bli det viktigste dokumentet for prioriteringer innen forskning og utdanning, ønsker vi å få til en bred og god prosess. Vi vil derfor høre dine synspunkter.

Om langtidsplanen

Langtidsplanen skal være et verktøy for å sørge for at investeringene ses i sammenheng. Den skal inneholde prioriteringer for forskning og høyere utdanning i et tiårsperspektiv, og prioriteringene skal legge føringer for hvordan regjeringen innretter investeringer i blant annet kunnskapsbygg, forskningsinfrastruktur, stipendiater og studieplasser. Langtidsplanen skal også være et verktøy for å spisse innsatsen på områder hvor Norge har strategiske fortrinn, eller for å dekke fremtidige behov for kunnskap på viktige områder. Samtidig skal langtidsplanen gi rom for nytenkende og grenseoverskridende forskning som kan gi oss ny erkjennelse på lang sikt.

Gode koblinger er viktig for omstillingsevnen

Perspektivmeldingen 2013 peker på at evnen vår til å ta i bruk og utnytte de mulighetene teknologien skaper, har avgjørende betydning for den økonomiske veksten på lang sikt. Fortsatt høy økonomisk vekst fordrer et høyt kunnskapsnivå i befolkningen og gode insentiver til innovasjon og omstilling, slik at vi kan fortsette å bedre bruken av arbeidskraft, kapital og naturressurser.

Forskningsmeldingen viser til at det er omstillingsbehov i både næringslivet og offentlig sektor, og at høyere utdanning og forskning er sentrale virkemidler for å møte disse omstillingsbehovene. Kombinasjonen av gradvis redusert aktivitetsnivå i petroleumsrelatert virksomhet, økende kunnskapsbasert konkurransekraft fra BRIKS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), færre yrkesaktive per innbygger og en generell aldring i befolkningen skaper utfordringer, men gir også muligheter.

Gode koblinger mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon er viktig for omstillingsevnen vår. Koblingene er av betydning for at samfunnet skal få glede av den kunnskapen som skapes. Samtidig er det viktig at det forskes på de riktige tingene, og at kunnskapsproduksjonen har høy kvalitet.

En konkretisering av de overordnede målene

Gjennom St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning ble det satt ni mål for norsk forskningspolitikk som gir retning for hva norsk forskning særlig skal bidra til. Disse målene slås også fast i Forskningsmeldingen.

Forskningspolitikken skal rettes inn mot fem strategiske mål:

 • løsninger på globale utfordringer, særlig innenfor miljø, klima, hav, matsikkerhet og energi
 • god helse, mindre sosiale helseforskjeller og helsetjenester av høy kvalitet
 • forskningsbasert velferdspolitikk og profesjonsutøvelse i velferdstjenestene
 • et kunnskapsbasert næringsliv i hele landet
 • næringsutvikling innenfor områdene mat, marin, maritim, reiseliv, energi, miljø, bioteknologi, IKT og nye materialer/nanoteknologi

For å nå de strategiske målene ble det satt som mål at Norge skal ha

 • et velfungerende forskningssystem
 • høy kvalitet i forskningen
 • høy grad av internasjonalisering i forskningen
 • effektiv utnyttelse av forskningsressursene og -resultatene

Langtidsplanen skal være en konkretisering av disse overordnede målene.

Hva trenger vi om ti år, og hvordan kommer vi dit?

Innspillene skal være en del av kunnskapsgrunnlaget når regjeringen skal vurdere hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn for den første langtidsplanen. De ønsker derfor korte og tydelige innspill om det som er det viktigste i et tiårsperspektiv.

Spørsmålene som ønskes besvart er følgende:

 1. Hvilken type kunnskap og kompetanse vil næringslivet og offentlig sektor trenge om 10 år?
 2. Nevn, i prioritert rekkefølge, de tre temaområdene Regjeringen bør prioritere innenfor forsknings- og høyere utdanningspolitikken for å:

a) støtte opp under behovene i spørsmål 1

b) støtte opp under de allerede fastsatte overordnede målene for forsknings- og høyere utdanningspolitikken (se over)

c) bidra til at Norge får forsknings- og høyere utdanningsmiljøer i toppklasse

Dersom du har meninger om dette, setter jeg pris på om du sender dem til meg på joakim.ostbye@econa.no innen 15. september. Jeg tar dem med i det videre arbeidet med Econas innspill til langtidsplanen.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS