Magma topp logo Til forsiden Econa

Hans R. Schwencke er dr. juris og professor i regnskap ved Handelshøyskolen BI. Han er også nestleder i fagorganet i Norsk RegnskapsStiftelse. RegnskapsStiftelsen har ansvar for utarbeidelse av standarder for finansiell rapportering i Norge.

Bill.mrk: Resultatrettet – iført silkehansker

Norske ledere er inkluderende, bryr seg oppriktig om sine ansatte og gir gjerne tilgivelse om det mangler tillatelse. Det er så langt konklusjonen i et doktorgradsarbeid Berit Sund står midt i. Målet er å se om det finnes en typisk norsk lederstil, og i så tilfelle; hvordan kan den karakteriseres. Hun startet med et åpent spørsmål, og spurte både norske sjefer og deres ansatte om hva de mener er kjennetegnet for den ledelse som til daglig blir utøvd rundt i de tusen norske virksomheter.

I korte trekk kan den norske lederstilen karakteriseres som uformell. Men Sund påpeker at det på ingen måte er tilfeldigheter, bevisstløshet eller latskap som gjør at norske ledere fremstår som iført silkehansker. Hennes funn tyder på at også ledelse som fremstår som hverdagslig «ikke-ledelse», er svært bevisst. Norske ledere er resultatorienterte, og velger denne stilen målrettet, nettopp fordi de har erfart at denne måte å lede på, gir resultater. Særlig gjelder det når de forholder seg til norske medarbeidere.

Men det er grunn til å merke seg at både Sund, og andre som har forsket på norsk lederstil, mener at den norske lederstilen også fungerer i utlandet. Det kan ta noe tid før tilliten er etablert - særlig i kulturer der medarbeiderne er vant til mer styrende ledelse. Men så snart medarbeiderne stoler på at de faktisk har stor frihet, og har ledere som er genuint opptatt av deres ve og vel, gir den norske lederstilen resultater – også utenfor landegrensene. Kanskje er den typiske norske måten moderne fordi den baserer seg på demokrati og likebehandling. Dette går hånd i hånd med vår tids politisk og kulturell utvikling i deler av verden som tradisjonelt har vært mer sentralstyrt og har akseptert stor ulikhet.

Sunds funn samsvarer godt med det som tidligere har vært gjort av forskning på den typiske, norske lederen. Men forskeren understreker at det er viktig å drive forskning som kan underbygge den rent anekdotiske opplevelsen av det vi tror er en særegen lederstil. Det meste av dagens undervisning i ledelse og organisasjonskunnskap i norske utdanningsinstitusjoner, skjer nemlig i dag med utgangspunkt i teori utviklet i anglo-amerikansk forskning. Kanskje er ikke de forskningsbaserte rådene alltid like relevante for hverdagen til de norske lederne.

Forskningen konkluderer med at den norske lederstilen gir resultater fordi den gir rom for læring og kontinuerlig forbedring i alle ledd, som igjen er et viktig parameter for økt innovasjon. Høy innovasjonsevne er etterspurt over hele verden. Når oljen er pumpet opp kan kanskje forskningsbasert ledelsesinnovasjon bli salgsvare?

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS