Magma topp logo Til forsiden Econa

De fleste tar fremdeles ut pensjon ved 67 år

figur-author

Det er ikke lenger noen automatisk sammenheng mellom at folk slutter å jobbe, og at de tar ut alderspensjon. I denne artikkelen gis det en overordnet oversikt over mulighetene som finnes til å ta ut alderspensjon fra forskjellige aldre, samt statistikk som viser i hvilke aldre folk tar ut pensjon.

Både folketrygd, privat AFP og privat tjenestepensjon kan tas ut på et selvvalgt tidspunkt mellom 62 og 75 år. Pensjonen kan tas ut helt eller delvis. 1 Alle disse pensjonstypene kan tas ut uavhengig av om du fortsetter å jobbe eller ikke. Fortsatt arbeid gir ytterligere pensjonsopptjening både i folketrygden og i privat tjenestepensjon. Arbeid ut over 62 år øker imidlertid ikke privat AFP.

Privat AFP ikke kan tas ut uten at du også starter uttak av alderspensjon fra folketrygden. Ellers er det fritt frem å ta ut de ulike pensjonstypene på ulike tidspunkt. Faktisk er det litt forskjell på når folk tar ut de forskjellige pensjonstypene.

Mange er ikke klar over at de kan ta ut privat tjenestepensjon på et selvvalgt tidspunkt, men alle som er fylt 61 år, skal få informasjon om dette fra sin pensjonsleverandør. Også for bedriften som har pensjonsordningen, kan det være greit å informere sine ansatte om denne muligheten på et tidligere tidspunkt enn ved 61 år.

Det er forskjellige regler for uttak av offentlig tjeneste­pensjon for dem som er født før og dem som er født etter 1963. Uttak av offentlig tjenestepensjon henger enda tett sammen med pensjonering. Offentlig tjenestepensjon omtales derfor ikke nærmere i denne artikkelen.

Når folketrygd kan tas ut, og hvor mye som kan tas ut

Alderspensjonen i folketrygden kan tas ut helt eller delvis. Laveste tillatte uttaksgrad er 20 prosent. Ellers kan uttaksgraden være 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent.

Dersom du er over 62 år og mottar uføretrygd på mindre enn 100 prosent, kan summen av uføre­grad og graden av alderspensjon ikke overstige 100 prosent.

Du kan endre pensjonsgraden når det er gått ett år fra uttakstidspunktet. Du kan ta ut full pensjon, eller stanse uttak av pensjon helt, selv om det ikke er gått ett år fra uttakstidspunktet.

Størrelsen på alderspensjonen fra folketrygden vil avhenge av arbeidsinntekt og antall år en har vært i arbeid. Samtidig må folketrygden være av en viss størrelse for at den skal kunne tas ut før 67 år. Dette innebærer at ikke alle kan ta ut alderspensjon fra folketrygden ved 62 år, men må vente til de har tjent opp nok pensjon til at minstekravet er oppfylt. Pensjonen kan uansett tas ut ved 67 år.

I figur 1 vises ved hvilken alder henholdsvis kvinner og menn tok ut alderspensjon fra folketrygden i 2011 og 2018. Som det fremgår av figuren, tok de aller flest ut pensjon ved 67 år, mens den andre «uttakstoppen» er ved 62 år.

Figuren viser også at det er flere menn enn kvinner som tar ut pensjon ved 62 år, og i det hele tatt flere menn enn kvinner som tar ut pensjon før 67 år. Videre viser figuren at det var flere som tok ut pensjon ved 62 år i 2018 enn i 2011, og færre som tok ut pensjon ved 67 år i 2018 enn i 2011. Det var også flere som ventet med å ta ut pensjon til etter 67 år i 2018 enn i 2011.

figur

Figur 1 Antall i forskjellig alder ved uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Kilde: NAV, kvartalsvis statistikk alderspensjon pr. 31. desember 2018

Når privat AFP kan tas ut, og hvor mye som kan tas ut

Dersom du har rett på privat AFP, kan du velge når AFP skal tas ut, tidligst fra 62 år, senest ved 70 år. AFP kan ikke tas ut delvis, men må tas ut med 100 prosent. Uttaket av AFP kan heller ikke stoppes. Det er et krav om at du må ta ut folketrygd for å kunne ta ut AFP. Det holder imidlertid å ta ut 20 prosent folketrygd, og utbetalingen fra folketrygd kan der­etter stanses.

Som nevnt over kan ikke alle ta ut folketrygd fra 62 år. De som ikke kan ta ut folketrygd fra 62 år må vente med å ta ut AFP til de kan ta ut folketrygd.

I figur 2 er det vist i hvilke aldre AFP-pensjon er tatt ut i 2018. Figuren viser at de aller fleste, over 80 prosent, tar ut AFP ved 62 år.

 

figur

Figur 2 Fordeling av uttak av AFP fordelt etter alder i 2018.

Kilde: NAV, statistikk per 31. mars 2019

 

figur

Figur 3 Uttak av alderspensjon fra tjenestepensjonsordninger.

Kilde: Finans Norge, Antall uttak av alderspensjon

 

Når tjenestepensjonen kan tas ut, og hvor mye som kan tas ut

Det finnes tre ulike typer privat tjenestepensjon innenfor de vanlige skattereglene:

  • • ytelsespensjon
  • • innskuddspensjon
  • • hybridpensjon (etter lov om tjenestepensjon)

Du kan starte uttak av alle disse typene privat tjeneste­pensjon fra 62 år, eller senere, opptil 75 år. Dette gjelder både pensjon fra den pensjonsordningen du er med i, og pensjon fra ordninger du tidligere har vært med i. Pensjon fra tidligere ordninger kalles fripoliser, pensjons­kapitalbevis og pensjonsbevis, avhengig av hvilken ordning pensjonen kommer fra.

Dersom tjenestepensjonen ikke er tatt ut ved 75 år, starter utbetalingen automatisk. Ved uttak før 75 år må du selv melde fra til pensjonsinnretningen om at du skal ta ut pensjon, og hvor stor andel du skal ta ut.

Du kan selv bestemme hvor stor andel av pensjonen som skal utbetales, men graden av uttak kan ikke være mindre enn det som er nødvendig for at samlet årlig pensjon utgjør om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. 2

Du kan ikke endre uttaksgraden like ofte som i folke­trygden, og frem til nådd «opptjeningsalder» kan uttaksgraden kun endres til fullt uttak. Opptjeningsalderen er definert i pensjonsavtalen til bedriften og er som regel 67 år.

Ett unntak er om du får utbetalt uførepensjon. Som for folketrygden kan summen av uførepensjon og alderspensjon ikke overstige en pensjonsgrad på 100 prosent. Uførepensjon fra både folketrygd og privat tjenestepensjon kan komme til utbetaling selv om du blir ufør etter at du har blitt 62 år, så lenge du er under 67 år.

I figur 3 vises uttak av alderspensjon fra tjeneste­pensjonsordninger fordelt etter alder i 2016–2018. Som i folketrygden er det flest som tar ut pensjon ved 67 år, med 47 prosent i 2018. I folketrygden tok om lag 28 prosent ut pensjon ved 62 år første kvartal 2019, mens bare om lag 12 prosent tok ut tjenestepensjonen ved 62 år i 2018.

Det er flere som utsetter uttak av tjenestepensjon til etter 67 år, enn de som utsetter uttak av folketrygd. I 2018 startet 23 prosent uttak av tjeneste­pensjon etter 67 år, mens andelen som tok ut folketrygden etter 67 år, var vesentlig lavere, som vist i figur 1. Figur 3 viser også at andelen som tar ut privat tjenestepensjon senere enn 67 år, har økt fra 2016 til 2018.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS