Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.hartvigsen.lem@fagbokforlaget.no

Den norske tre-enigheten

Partssamarbeid har lange tradisjoner i norsk arbeidsliv og samfunnsliv.

Norske bedrifter har et bedriftsdemokrati, der de ansatte føler tilhørighet til arbeidsplassen. Vi har et funksjonelt arbeidsmarked, med yrkesdeltagelse på verdenstoppen.

I tillegg til partssamarbeidet på arbeidslivssiden, har partene i arbeidslivet en annen samarbeidsarena med myndighetene, i den nasjonale dugnaden som kalles trepartssamarbeidet. Denne norske samfunnskontrakten regnes som å være en viktig konkurransefordel for Norge, fordi samarbeidet sørger for å sikre at alle parter en felles virkelighetsoppfatning, og med det som grunnlag, tar de et kollektivt ansvar for nasjonaløkonomien.

Det norske trepartssamarbeidet er regulert både gjennom lover og i avtaleverk. Men det bygger også i stor grad på tillit. Selv om det kan være kronglete å få gjennom et lovforslag, eller fremforhandle en tariffavtale, er den siste dimensjonen, tillit, den mest krevende variabelen i likningen. Tillit kan ikke vedtaksfestes. Tillit må utvikles og vedlikeholdes, og det kan være minst like vanskelig i en samfunnsmodell som i et gjennomsnittlig ekteskap.

Men tillitsdimensjonen representerer en stor verdi. I tillegg til de fruktene man kan regne seg frem til som en følge av trepartssamarbeidet; balansert lønnsvekst, få betente arbeidskonflikter, stabil økonomi og en fellesfinansiert velferdsmodell, har det demokratiske overskuddet som skapes i den norske tillitsrelasjonen skapt et samfunn som relativt sett preges av stabilitet, oppfattet rettferdighet, like muligheter og liten grad av korrupsjon – i sum beskrevet som høy sosial kapital.

Den betydelige verdien av den høye sosiale kapitalen gir oss som samfunn lave transaksjonskoster, og høy effektivitet. Dermed er det mindre støy som stjeler fra kaken vi skal dele.

I Norge skjer stadig større deler av verdiskapingen i det som beskrives som kunnskapsbaserte næringer. I tillegg til oljeformuen er humankapitalen dermed en viktig del av vår nasjonalformue. Den sosiale tilliten er limet for denne humankapitalen, og den sosiale kapitalen er således en av de viktigste driverne for å sikre videre økonomisk vekst.

Fremtiden for den norske modellen vil i stor grad handle om i hvor stor grad vi er i stand til fortsatt å institusjonalisere tillit, slik at den sosiale kapitalen forrentes på best mulig måte.

Som land har vi bygd et unikt grunnlag for et nasjonalt felles mål, og vi har kommunikasjonskanaler som er bygd på årelange tillitsrelasjoner. Disse dimensjonene kan ikke varemerkes. Men de kan heller ikke kopieres av andre over natten. Den norske tre-enigheten kan vise seg å være vår mest unike konkurransefordel.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS