Magma topp logo Til forsiden Econa

Direktøren for landets største veikontrakter

Nye Veier skal gi oss flere og bedre motorveier. Det betyr milliarder i kontrakter til norske og utenlandske entreprenører. Økonom Bjørn Børseth tar med seg sentrale elementer av utdannelsen inn i rollen som kontraktsdirektør. Nye Veier er et statlig aksjeselskap som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde de største hovedveiene i Norge. Selskapet skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Lagspill for Nye Veier

Når E18, E39 og E6 oppgraderes, skal det sprenges, bores, graves og asfalteres for milliarder av kroner. Direktør for anskaffelser og kontrakter i Nye Veier, økonomen Bjørn Børseth, har et stort ansvar for at prosjektene oppnås i henhold til de målene som fellesskapet har gitt dem. Han er rask til å understreke betydningen av lagspillet:

– Den forelesningen jeg husker best fra studiene – og som har betydd mest for meg – er en historie fra gresk mytologi om Jasons reise. Den er ikke så ulik Espen Askeladd og hans hjelpere, og handler om hvordan godt sammensatte team er sterkere enn enkeltpersoner så lenge de har et felles mål.

– Hvordan er samarbeidet i Nye Veier mellom økonomer og mennesker med andre utdannelser?

– Vi jobber i team på tvers av utdanning og erfaring. Det gjør at vi alle jobber mot de samme målene og deler kunnskap og erfaring. Ved å ta med oss noen nye hver gang fra de andre utbyggingsområdene overfører vi kunnskap til resten av organisasjonen. Det handler ofte om kommunikasjon, og ikke så mye om fag. Det å snakke sammen og ha respekt for hverandre er svært viktig.

– Deling av kunnskap tar også ned barrierer mellom ulike faggrupper. Vi er ulike og har ulik erfaring og kompetanse, men i sum er vi sterkere enn hver for oss. Vi er organisert som en matriseorganisasjon hvor forskjellig kompetanse skal komme til nytte i alle prosjektene. Vi sikrer dermed også erfaringsoverføring mellom de ulike prosjektene.

Blårussen i offentlig sektor

– Hva tenker du om kritikken man til tider hører om blårussens inntog i offentlig sektor?

– Det er viktig med både blåruss (les økonomer) og spesialister (hos oss ingeniører) i statlig forvaltning. Et utilstrekkelig fokus på økonomi er etter min mening sløsing med skattebetalernes penger. Samtidig er det viktig å gjøre riktige langsiktige valg, og ikke bare kortsiktige valg som får store konsekvenser senere i for eksempel høyere vedlikeholdskostnader. Her er det viktig med en balanse mellom blåruss og fagpersoner. Det er heldigvis ikke mange som er rene blåruss slik mange tenker på blåruss.

– Hva var det som tente interessen for økonomifaget?

– Litt tilfeldig, egentlig. På videregående skole valgte jeg samfunnsfaglinja, med bedriftsøkonomi, sosialøkonomi og matematikk. Etterpå ønsket jeg å studere økonomi på Universitetet i Lund, men bestemte meg for å ta Befalsskolen først, hvor jeg valgte intendanturlinja fordi de hadde materiellregnskap. Etter pliktåret søkte jeg igjen på Lund. Der sto jeg på venteliste da jeg kom inn på Krigsskolen. Dermed ble det Krigsskolen, med lønn i stedet for studiegjeld.

Etter Krigsskolen har Børseth tatt deltidsstudier i økonomi på BI mens han jobbet fulltid i Forsvaret – på ulike steder i landet. Senere ble det tilsvarende kombinasjon av studier og arbeid som ledet fram til Master of Management på BI. Hele tiden har han bygget kompetanse innenfor innkjøp og forsyning.

– Strategisk ledelse og forsyningsledelse er nok de fagene jeg har hatt størst nytte av i yrkeslivet. For øvrig anbefaler jeg alle å bygge fagkompetanse utover det som følger i en generell økonomiutdannelse, sier han.

Har bygget faglig tyngde innenfor innkjøp

– Fortell litt om hvordan du bruker din egen utdanning og erfaring i det daglige.

– En av de viktigste fruktene av utdanningen er nok ønsket om hele tiden å lære mer. Derfor er jeg alltid nysgjerrig på å prøve nye metoder. Innføring av BVP som metode for gjennomføring av konkurransen i våre store prosjekter kommer ut fra et ønske om endring – og det å fokusere på større mål i stedet for mindre detaljer.

BVP er forkortelsen for Best Value Procurement, en ny metode for innkjøp. I BVP vektlegges kvalitet og ekspertise mer enn pris, og prosessen med å kartlegge disse faktorene er en viktig del av metoden. Nye Veier setter mellom fire og seks mål for et prosjekt, for eksempel å minimere ulempene for trafikantene. Leverandørene må da si hva de skal gjøre for å oppnå det målet, og hvorfor de gjør det. Dette gjør at valget av leverandør i større grad dreier seg om hvem som kan hjelpe Nye Veier med å nå målene.

– Erfaring fra forhandlinger i min tidligere jobb som innkjøpssjef i Agder Energi kommer også godt med i den jobben jeg nå har. Jeg har også stor nytte av masterprogrammet i forhandlinger. Det er svært nyttig å kjenne til spillteori og kunnskap om hva som skal til for å oppnå det beste resultatet for begge parter.

Jobber med studenter

– Hvordan holder du deg oppdatert?

– Jeg har blant annet tatt kurs og sertifisering i BVP-metoden. Jeg har også studenter som skriver sine masteroppgaver i samarbeid med Nye Veier. De gir en god innsikt i teori, og det er lærerikt å se hvilke funn studentene gjør. Dette tas med videre i forbedring til neste konkurranse eller oppgave.

– Våre verdier er fornye, forbedre og forsikre. Det innebærer blant annet at vi ønsker å lære av våre feil og hele tiden forbedre oss til neste konkurranse. Gjennom fagteam deler vi også erfaring og kunnskap som er verdifull for å holde oss oppdatert. La meg også legge til at deltakelsen i Difi sine pilotprosjekter gjør at jeg lærer av deltakere fra andre virksomheter.

Om Nye Veier

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap stiftet i 2015. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

figur

Bjørn Børseth

Gikk inn i Forsvaret på midten av 1980-tallet, hvor han tok Befalsskolen og Krigsskolen for Hæren. Var med unntak av to år «på perm» i Forsvaret til årtusenskiftet. Fikk samtidig med seg en bachelor i økonomi fra Handelshøyskolen BI og begynte på en Master of Management fra samme sted som ble ferdig i 2007. Før han begynte i Nye Veier i 2015, hadde Børseth ledende stillinger innen innkjøp i WSP Norge og Agder Energi.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS