Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.hartvigsen.lem@fagbokforlaget.no

Doktorgrader med viktig samfunnsbidrag

figurDet produseres stadig flere doktorgrader i Norge. I treårsperioden fra 2008–2011 ble det avlagt 250 doktorgrader per million innbyggere, og Norge plasserer seg dermed omtrent på samme nivå som Danmark, men noe under Finland, Sverige og Østerrike. I Norge var økningen i doktorgradsproduksjonen på rundt 30 prosent fra forrige periode, og de siste tallene, som er for 2012, viser en ytterligere vekst. Da var tallet steget til 289 avlagte grader per million innbyggere.

Økningen skjer bredt innenfor flere fag, også økonomi- og administrasjonsfaget. Den økte doktorgradsproduksjonen fører til mer forskning, og de ulike fagområdene sikres rekruttering og vekst.

Til tross for at kritiske røster hevder at et økt antall doktorgrader ikke nødvendigvis er et samfunnsgode i seg selv, er doktorgradsproduksjonen avgjørende for utviklingen av faget. For det første har doktorgradsstudenetene mulighet til å foreta dypdykk på smale områder. Dessuten må de sette seg inn i hva som foregår i den internasjonale forskningsverdenen, de øves opp i hva som er god forskningsmetodikk, og de blir trenet i å se på både ny og gammel forskning med et kritisk blikk.

Doktorgradsarbeider er underlagt en omfattende akademisk prosess, og er dermed et stykke forskningsarbeid som er kvalitetskontrollert gjennom hele prosessen.

Men selv nitidig kontrollert forskning gir oss ikke alltid sannheten, om den ikke settes i en kontekst. Kritisk og konstruktiv diskusjon av ny kunnskap fører oss imidlertid et godt stykke videre. Derfor er det viktig at den kunnskapen som produseres i de akademiske institusjonene også blir synlig i den offentlige debatten.

Når Econa nå feirer sitt 75 år, skal feiringen skje ved å synliggjøre økonomifagenes betydning i samfunnet. For å vise hva som skapes av ny forskning i vårt fag, introduserer vi derfor en ny spalte, som presenterer et utvalg av aktuelle doktorgrader i økonomifaget.

Spalten er selvsagt en kortversjon, med et kort sammendrag av det endelige arbeidet, og viser verken det harde arbeidet, nedturene, oppturene eller den personlige utviklingen de fleste doktorgradskandidater trekker frem som en viktig del av læringen. Men vi vil også vise både hva som var den enkeltes motivasjon for å gjennomføre et doktogradsløp, hvordan det opplevdes, og ikke minst – hvor de skal fortsette å arbeide og bidra etter endt prosess.

For ikke alle fortsetter i akademia. Selv om næringslivet ikke ser ut til å sluke doktorgradskandidater rått, viser tallene at mange velger å gå tilbake til næringsliv og samfunnsliv når graden er avlagt. Den allmenne dimensjonen av doktorgradsarbeidet er demed et viktig bidrag på flere arenaer enn i forskningsverden.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS