Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1408_forening-30_img_039

Universitet/høgskole: Norges Handelshøyskole Tittel på doktorgrad: Critical Success Factors When Implementing An Enterprise System – An Employee Perspective Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad? Helt siden jeg begynte på hovedfagsstudiet ved Høgskolen i Buskerud, har jeg vært interessert i hvordan de ansatte ivaretas ved implementering av ny teknologi. I hovedfagsoppgaven studerte jeg mellommenneskelig konflikt mellom ledere og ansatte ved implementering av et nytt forretnings-system. Det er ikke nok å installere et nytt system og tro at man automatisk oppnår effekter fra systemet. Teknologien er en muliggjører, men skaper ikke nødvendigvis verdi i seg selv. Det er en bevisst og målrettet anvendelse av teknologien som kan bidra til økt verdi for organisasjonen – og da blir spørsmålet: Hvordan kan lederen få de ansatte til å benytte systemet målrettet? For å få svar på dette spørsmålet valgte jeg å se på kritiske suksessfaktorer for implementering av ny teknologi og spesielt de suksessfaktorene som lederne kan benytte for å få de ansatte til å ta i bruk ny teknologi på en måte som var intendert av ledelsen.

Doktorgradsprofilen

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt

Jeg har fulgt implementeringen av et forretningssystem i fire enheter i et norsk konsern og studert hvordan ledernes håndtering av de ansatte i forbindelse med implementeringen har påvirket utnyttelsen av systemet. Organisasjonsendringer som inkluderer implementering av ny teknologi, er blant de vanskeligste oppgavene ledere står overfor, og mange implementeringsprosjekter karakteriseres som fiaskoer. Til tross for omfattende forsk­ning på implementering av forretningssystemer har det vært få studier som eksplisitt undersøker forholdet mellom ledere og ansatte.

Resultatene viser at systemet blir brukt som intendert i to enheter: en konsernavdeling og en forretningsenhet. I to forretningsenheter brukes systemet i liten grad. Min undersøkelse viser at mellomlederne spiller en vesentlig rolle; et forhold som stort sett har vært oversett i tidligere forsk­ning på forretningssystemer. Et annet hovedfunn er betydningen av at topp- og mellomledere kommuniserer effektivt med hverandre og med de ansatte, hvor lederne må forklare behovet for organisasjonsendringen til hver enhet, belyst med eksempler på problemer fra den enkelte enheten. I de to enhetene hvor forretningssystemet brukes som intendert, gjentok mellomlederne behovet for omleggingen og påpekte fordeler ved forretningssystemet i sin daglige kontakt med sine ansatte. Undersøkelsen viser dessuten at brukerinvolvering, kontekstspesifikk opplæring, oppfattet brukervennlighet og oppfattet nytte er kritiske faktorer ved implementering av forretningssystemer.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Jeg håper og tror at noen av de virksomhetene jeg har presentert avhandlingen for, vil ta i bruk de praktiske implikasjonene avhandlingen gir ved implementering av ny teknologi. Jeg håper også at det forsk­nings­messige bidraget i avhandlingen vil bidra til økt forståelse av sammenhengen mellom organisasjon og effektiv bruk av teknologi.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen økonomiske og administrative fag?

Det å gjennomføre en doktorgradsutdanning gir muligheter for å gå i dybden av en problemstilling som det er vanskelig å oppnå på andre måter. Det å få anledning til å jobbe tett med ledende professorer innen fagfeltet er unikt, og bidrar til at man gjennomgår både faglig og personlig ut­vik­ling underveis i prosessen.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Nå er det ikke så lenge siden jeg disputerte, men når jeg presenterer temaet for avhandlingen, er det tydelig at det er en problemstillingen som opptar mange, og de aller fleste har i en eller annen grad opplevd tilsvarende problemstillinger i egen arbeidssituasjon. Til nå har jeg presentert mine funn for flere forskjellige enheter i Forsvaret, som finner funnene relevante for sine enheter. I tillegg har jeg presentert funn fra undersøkelsen på et brukerforum for forretningssystemet jeg studerte innføringen av, hvor flere store norske bedrifter var representert.

Hva er planene etter endt doktorgrad?

Jeg er nå ansatt på Forsvarets forsk­nings­institutt (FFI) som forsker på Sinett-prosjektet – Smart samhandling i det nye informasjonslandskapet. Prosjektet bistår Forsvaret i ut­vik­ling av nye måter å samhandle på innenfor rammen av nettverksbasert forsvar (NbF). Prosjektet skal bistå Forsvaret ved å se på sammenheng mellom organisasjon og effektiv bruk av teknologi, og hvordan organisasjonsstruktur, prosess, tillit og kompetanse påvirker samhandling mellom nivåer i organisasjonen og på tvers av domener. I tillegg har jeg en førsteamanuensis II-stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS