Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Econamedlemmer er profesjonelle

9000 ble ved juletider spurt om å svare på Econas karrierebarometer. Takk for de over 2000 svarene vi fikk inn! Informasjonen svarene gav oss er svært nyttig for oss i Econas fag- og karriereavdeling for å vite mer om Econas medlemmer. Opplysningene brukes også for å forbedre medlemstilbudet. I løpet av året vil vi presentere resultater fra karrierebarometeret gjennom Magma, Econas nettsider, blogg, notater og rapporter. Vi håper å synliggjøre i media hvilken innsats og hvilke bidrag personer med høy utdanning i økonomisk-administrative fag gir samfunnet. I karrierebarometeret er andre med utdanning på universitets- og høyskolenivå referansegruppe. Ipsos MMI har samlet inn dataene for oss.

Et av hovedfunnene fra våre helt ferske analyser er at det er indikasjoner på at Econas medlemmer har et mer profesjonelt forhold til arbeidsplassen sin enn andre høyt utdannede personer. Jevnt over er det færre av våre medlemmer som er følelsesmessig tilknyttet arbeidsplassen sin enn andre med høye utdanning. Samtidig yter medlemmene våre gjerne litt ekstra for virksomheten de jobber i. Og personer som yter godt, bør belønnes deretter. Det gjenspeiler seg i at interessen for kollektive lønnsavtaler står relativt svakt blant Econamedlemmer.

Barometeret viser også at karriere i mye større grad er et spørsmål om å få lederoppgaver for dem som har økonomisk-administrativ utdanning, enn for andre høyt utdannede personer. Det er ikke spesielt overraskende, men, som jeg skrev i forrige Magma: Fagkarriere kan gjerne få høyere status. Bakgrunnen for et slikt utsagn er at rekrutteringen av nye undervisningskrefter innen blant annet regnskap og revisjon går tregt. På lengre sikt er det for faggruppen viktig at flere satser på en fagkarriere.

Er Econamedlemmer lite kreative?

Kreativitet står heller ikke spesielt høyt i kurs blant Econamedlemmer. 22 prosent av Econamedlemmene mot 31 prosent av personene i andre utdanningsgrupper synes det er spesielt viktig å få lov til å være kreativ i jobben sin. Kreativitet oppfattes også som klart viktigere for å gjøre karriere innenfor andre faggrupper. Det er en tankevekker med hensyn til innovativt lederskap at kreativitet ikke verdsettes høyere.

Jeg mistenker mange av Econamedlemmene for å ha undervurdert sine kreative sider. Flere Econamedlemmer bidrar gjerne med nye ideer på jobb og er mer åpne for flerfaglighet enn andre faggrupper. Personer som kommer med nye ideer er kreative. Med andre ord: Det går an å være en kreativ controller, kreativitet er ikke forbeholdt kunstnere. Økonomisk-administrativt utdannede er kanskje den mest endringsvillige utdanningsgruppen. Det tyder på at det bør være en større andel som er mottakelige for kreativitet. Slik sett er Econamedlemmer i liten grad redd for det nye.

Econamedlemmer er pådrivere

Jevnt over er Econamedlemmer mer aktive arbeidstakere enn personer i andre utdanningsgrupper. Econamedlemmer er opptatt av å drive ting framover. Det er ikke spesielt overraskende, men det er viktig for oss å kunne dokumentere slike påstander med tall. Det sier også noe om høyt utdannede personer innenfor økonomi og administrasjon som gruppe og forklarer hvorfor de er attraktive for arbeidsgivere. Fleksible, endringsvillige, profesjonelle og individuelt orienterte arbeidstakere er en lettere omformbar innsats i produksjon enn arbeidstakere som er rigide, konservative, emosjonsstyrte eller legger for stor vekt på likebehandling.

Econamedlemmer er for forskjeller

Fokus på likebehandling i arbeidslivet kan bli en sak fram mot Stortingsvalget 9. september. Er lik lønn for lik stilling likebehandling? Skal arbeidsgiver tørre å belønne arbeidsinnsats utover det som forventes? Tallene fra Econas karrierebarometer kan tolkes slik at Econas medlemmer er mer åpne for individuell lønnssetting for lik stilling enn andre arbeidstakere. I lys av at flere Econamedlemmer gjerne gir litt ekstra for arbeidsgiver, er det fornuftig for egeninteressen.

Kanskje er økte forskjeller nødvendig hvis vi skal skape et mer effektivt samfunn med potensial for vekst i framtiden. På den annen side er dette et politisk minefelt hvor befolkningen er delt på midten. En noe større andel er mot større lønnsforskjeller i SSBs valgundersøkelse der man spør: «For å oppmuntre innsatsviljen til den enkelte, bør vi godta større lønnsforskjeller enn i dag?». Det samme spørsmålet har blitt stilt siden 1989. Svaralternativene er «helt enig», «nokså enig», «både og», «nokså uenig», «helt uenig» og «vet ikke». I 1989 svarte 44, 3 prosent at de var enige i påstanden, mens 46,5 prosent svarte at de var uenige. I 1997 var tallene henholdsvis 37,4 prosent som var enige, og 57,1 prosent som var uenige, mens det ved siste valg i 2009 var 38 prosent som var enige, og 55 prosent som var uenige. Tallene i 1989 er unntaksåret, mens de andre årene er ganske like. Slår meningsmålingene som viser stor framgang for Høyre, til, er det god grunn til å tro at fordelingen vil nærme seg nivået i 1989.

Profesjonalitet er en god ting

Econas karrierebarometer viser at den økonomisk-administrative faggruppen har en del å gå på når det gjelder å være bevisst på å verdsette egen og andres kreativitet. Utgangspunktet for forbedring er godt for Econamedlemmer som generelt sett har høy endringskapasitet, et profesjonelt forhold til jobben sin og et sterkt engasjement på arbeidsplassen.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS