Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Econas representantskap

Representantskapet i Econa er foreningens høyeste organ. Det er her man vedtar viktige veivalg for Econa. Vedtak som at siviløkonomstudiet skulle bli femårig, og at Siviløkonomene fikk navnet Econa. Representantskapet vedtar satsingsområder og ser til at Econa jobber med saker som kommer medlemmene best til nytte.

Før representantskapsmodellen ble vedtatt i 2002, var foreningen i en omfattende strategiprosess. Landsmøtet ble byttet ut med representantskap for å bedre den demokratiske prosessen og dermed øke engasjementet. Det var også et ønske om å heve blikket i foreningen og få et mer eksternt fokus og være mer til stede i samfunnsdebatten.

Econas høyeste organ skal være skapende, fornyende og fungere som en pådriver. Representantskapet består av 22 medlemmer, lederne av 14 lokalavdelinger og fire studentrepresentanter. Disse møtes to ganger i året.

I august i år er det valg på nytt representantskap. Da har det nåværende representantskapet sittet i to år. Econa er på høstjakt etter 22 menn og kvinner som skal ta de strategiske veivalgene for foreningen. Alle Econas medlemmer kan stille til valg.

Vi har spurt erfarne og ferske medlemmer av representantskapet om hvorfor de vil være med på å påvirke Econas videre arbeid, og hva de mener er viktigst i årene fremover.

Erik A. Schyberg

figur

Representant for Sør- og Østlandet

Stilling: egen oppdragsgiver, frivillig kultursjef, Tranby i Lier

Hvor lenge har du vært medlem av Econas representantskap?

Jeg ble valgt til det første representantskapet i 2002, men hadde permisjon til våren 2003, da jeg gikk av som Econas leder.

Hva er det som gjør at du velger å være aktiv i Econa?

Først var det fordi jeg begynte i ny jobb som rådgiver og partner i et konsulentfirma. Da meldte jeg meg for valgkomiteen i Econa Buskerud med spørsmål om de trengte et styremedlem. Mitt motiv var å etablere et nytt nettverk i Buskerud. Siden har jeg truffet mange flotte og inspirerende medlemmer på forskjellige ledersamlinger og kurs, og ikke minst på representantskapsmøtene. Noen har blitt mine gode venner.

Nevn to–tre oppgaver som du anser som viktige for deg for å sitte i representantskapet.

Det viktigste for meg er å bidra til at representantskapet setter gode, langsiktige mål, og at vi gir styret, lokalstyrene og administrasjonen gode rammebetingelser og inspirasjon for sin innsats for Econa.

Hvilke saker synes du er viktigst for Econa i årene fremover?

Econa må klare å løfte blikket over de vanlige målene med gode medlemsfordeler, kursing og nyttige nettverk for medlemmene. Econa må skjønne på alle nivåer at utviklingen av mangfold, bærekraft og god etikk er dimensjoner som løfter en organisasjon fra det driftsordinære til det virkelig samfunnsnyttige. Styret og representantskapet må diskutere og innarbeide dette i eget strategiarbeid og i posisjoneringen av Econa som våpendrager for økonomer og økonomifaget.

Ulrikke Wahl Sunde

figur

Representant for Oslo

Stilling: innovasjonsrådgiver, Oslo

Hvor lenge har du vært medlem av Econas representantskap? 1,5 år.

Hva er det som gjør at du velger å være aktiv i Econa?

Jeg er med for å bli kjent med og lære av flinke og hyggelige folk, det være seg Econa-medlemmer, ansatte, de med verv, og de jeg ellers møter på møter, kurs og seminarer. Jeg ønsker å bidra til at økonomer har best mulige utdannings- og arbeidsforhold, og samarbeide med relevante parter for å gjøre nødvendige utviklings- og forbedringstiltak for å få dette til. Og sist, men ikke minst, vil jeg jobbe for gode forhold for oss som er medlemmer i Econa – og for oss som har verv.

Nevn to–tre oppgaver som du anser som viktige for deg for å sitte i representantskapet.

Det er viktig å være oppdatert på historikken i Econa og representantskapet, på strategi og planer, status og de sakene jeg personlig mener Econa skal prioritere.

Hvilke saker synes du er viktigst for Econa i årene fremover?

At Econa skal være en nyttig og veldig god medlemsorganisasjon for økonomer, gjerne unik på noen viktige områder. At vi har gode planer og får til et godt samarbeid i Econa Oslo og med Econas administrasjon. Det er viktig å jobbe for at Econa er en god støttespiller for alle aldersgrupper, «fra student – til pensjonist», og at vi har en tydelig stemme i samfunnsdebatten.

Jørn Kåre Reiersgård

figur

Representant for Sør- og Østlandet

Stilling: økonomisjef ved Ingeniør Ivar Pettersen AS i Drammen, bor i Tønsberg

Hvor lenge har du vært medlem av Econas representantskap?

Siden representantskapet ble opprettet i 2002.

Hva er det som gjør at du velger å være aktiv i Econa?

At Econa som organisasjon ser til at medlemmene har de grunnleggende rettighetene i arbeidslivet, og at medlemmene har en organisasjon i ryggen om man trenger det. Dessuten er medlemstilbudene viktige.

Samtidig bør man engasjere seg i organisasjonen. Jeg har vært engasjert siden 1997 da jeg ble leder av Econa Buskerud, og hatt verv på ulike nivåer. I tillegg har jeg blitt kjent med mange hyggelige folk, utvidet nettverket mitt og fått kontakter over hele landet. Det er bra.

Nevn to–tre oppgaver som du anser som viktige for deg for å sitte i representantskapet.

Jeg ønsker å være med på å utvikle organisasjonen. Jeg har et ønske om at Econa skal bli en mer synlig organisasjon, og jeg mener man kan bidra til dette ved å delta på representantskapsmøter og mene noe når man er der.

Jeg tror også det går an for en organisasjon som oss å bety noe lokalt. Flere av våre lokalavdelinger er gode på å være synlige i lokale debatter. Her tror jeg vi har mye mer å gå på.

Dessuten betyr kollegaene man får når man har vært med så lenge, mye. Vi treffes jevnlig, har det hyggelig, noe som også en viktig motivasjonsfaktor.

Hvilke saker synes du er viktigst for Econa i årene fremover?

Det skjer en vridning av medlemsmassen, og Econa må være aktuell for alle medlemmene, og ikke bare de som er aktive. Her kommer medlemstilbudene som viktige faktorer, og det at man kan identifisere seg med Econa og hva vi står for. For å gjøre det må vi synliggjøre våre synspunkter og være en tydelig våpendrager for økonomenes faglige interesser.

Dessuten tror jeg vi har mange medlemmer som har andre jobber og behov enn det vi hadde for 10–15 år siden. Etter hvert begynner de som ikke nødvendigvis har den tradisjonelle siviløkonom-utdanningen i bunnen, å bli en betydelig del av medlemsmassen. Det kan tenkes at mange tenker annerledes rundt medlemskapet og har andre behov knyttet til både jobb, karriere og Econa. Dette er det viktig å ha fokus på.

Tonje Tetmo Juliussen

figur

Representant for Midt- og Nord-Norge

Stilling: revisjon – PricewaterhouseCoopers, Associate, bor i Mo i Rana

Hvor lenge har du vært medlem av Econas representantskap?

I en periode (2012–2014).

Hva er det som gjør at du velger å være aktiv i Econa?

Jeg er engasjert fordi jeg synes det er veldig interessant, det Econa driver med og står for. Det er veldig viktig at man har en slik forening, det fører til et fellesskap og er med på å bygge et nettverk.

Nevn to–tre oppgaver som du anser som viktige for deg for å sitte i representantskapet.

Mine viktigste oppgaver i representantskapet er å fremme mine synspunkter på de ulike problemstillingene representantskapet blir stilt overfor. På den andre siden er jeg også åpen for andes meninger og synspunkter. Det er viktig å være engasjert og skape engasjement.

Hvilke saker synes du er viktigst for Econa i årene fremover?

At Econa bidrar til å bygge nettverk for sine medlemmer, slik at medlemmene etter skolegang har muligheter til å holde kontakten og utvide sine nettverk.

Econa bør også bidra til at medlemmene får muligheter til å øke sin kompetanse gjennom eksempelvis kurs og foredrag.

Econa har også en viktig oppgave i å engasjere seg i ulike debatter som eksempelvis debatten om økt antall studiesteder i Norge. Her synes jeg Econa gjør en kjempebra jobb! Likevel må organisasjonen være oppmerksom på at man er åpen for endringer og ikke tenker for tradisjonelt. Det kan jo tenkes at nye studiesteder har en bedre mulighet til å tilby et studium med god kvalitet enn et «gammelt» studiested. Det er ikke nødvendigvis slik at det var bedre før. Det er kvaliteten på studiet som er viktig, ikke hvilken skole som tilbyr den, eller hvor gammel skolen er. Econa må ha riktig fokus i debattene. Samfunnet er i stadig endring, og her er det kjempeviktig at Econa henger med. Dette gjelder for alle debatter og problemstillinger Econa vil stå overfor i fremtiden.

Jan Birger Penne

figur

Representant for Oslo

Stilling: direktør og leder av divisjon Verdipapirtjenester i DNB Markets, bor på Bekkestua i Bærum

Hvor lenge har du vært medlem av Econas representantskap?

Siden representantskapet ble etablert i 2002.

Hva er det som gjør at du velger å være aktiv i Econa?

Jeg var aktiv studentpolitisk på NHH. Dette brakte meg i kontakt med Norske Siviløkonomers Forening, som det da het. Dette førte så til at jeg i to år var utdanningsleder i foreningen, deretter ble jeg leder i Oslo-avdelingen og så styreleder i foreningen. Siden har jeg vært «med». Det er på et vis blitt en del av livet mitt.

Jeg synes organisasjonsarbeid er spennende og givende. Jeg er blitt kjent med en lang rekke hyggelige, kunnskapsrike og spennende mennesker, og treffer stadig nye. Jeg er blitt engasjert og har fått bidra i en rekke spennende og viktige diskusjoner og beslutninger som angår vår utdanningsgruppe. Jeg har lært en masse om politiske prosesser, organisatoriske prosesser samt det å engasjere, motivere og lede mennesker.

Nevn to–tre oppgaver som du anser som viktige for deg for å sitte i representantskapet.

Muligheten til å være med på «å sette agendaen» i Econa.

Hva er de viktige sakene? Prioriteringer og veivalg. Velge styre.

Det er veldig viktig at en forening som vår har et velfungerende og klokt styre som arbeider godt som kollegium, og som samarbeider hensiktsmessig og godt med administrasjonen. Vi har erfaringer fra nær fortid som illustrerer dette.

Hvilke saker synes du er viktigst for Econa i årene fremover?

Hele foreningens raison d’être eller eksistensberettigelse ligger etter min mening i å engasjere og tiltrekke seg medlemmer, og for å oppnå dette må det skapes medlemsnytte. Herunder tenker jeg på å sikre kvaliteten på utdanningen og kandidatene som utdannes.

Bidra til at vår posisjon og renommé i samfunnet er bra – med alt det som dette punktet kan inneholde.

Gode tilbud, slik at det «lønner seg» å være medlem.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS