Magma topp logo Til forsiden Econa

Egen pensjonskonto

figur-author

– en forbedring av innskuddspensjon

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endring i innskuddspensjonsloven som innebærer at all pensjonskapital knyttet til nåværende og tidligere medlemskap i innskuddspensjonsordninger skal kunne inngå i én pensjonskonto (egen pensjonskonto).

Forslaget er et resultat av meklingen i frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret 2016 og ønsket om å modernisere pensjonsordningene i privat sektor. Å få samlet pensjonskapitalbevis og pensjonssparing i én konto antas å gi kostnadsbesparelser som gir den enkelte høyere pensjon.

figur

Sammen med forslaget om egen pensjonskonto foreslås det også at arbeidstakere skal få med seg oppspart pensjonskapital selv om arbeidsforholdet har vart i under tolv måneder. Til nå har pensjonskapital for arbeid som har vart i mindre enn tolv måneder, kunnet holdes tilbake hos arbeidsgiver, blant annet med bakgrunn i at det har vært kostnadskrevende å lage og holde ved like små pensjonskapitalbevis.

Følgende modell for egen pensjonskonto foreslås:

Bedriften velger pensjonsleverandør. Alle pensjonskapitalbevis og individuell pensjonssparing fra før 2017 (IPS) skal samles i én pensjonskonto hos denne leverandøren, med mindre den ansatte selv velger annen pensjonsleverandør. Kostnadene knyttet til bedriftens sparing betales av bedriften, mens kostnader knyttet til tidligere pensjonsrettigheter betales av den ansatte. Dersom den ansatte har valgt annen pensjonsleverandør, skal bedriften betale forvaltningskostnader som om pensjonskapitalen hadde vært hos bedriftens pensjonsleverandør.

I forslaget er det lagt opp til at det ikke er arbeidstakeren selv som skal kreve å få samlet all pensjonskapital på én konto. Det vil si at dersom arbeidstakeren ikke aktivt motsetter seg en samling av pensjonskapitalen, vil kapitalen automatisk bli samlet på én konto. Bakgrunnen for dette er at siden det er så få som har slått sammen sine pensjonskapitalbevis til nå, antas det at dersom den enkelte selv skal velge sammenslåing, vil ordningen få liten utbredelse. En utfordring ved en automatisk sammenslåing av pensjonskapitalbevis tilfredsstiller krav til samtykke, informasjon m.m. Dersom det går automatikk i sammenslåing av pensjonskapitalbevis, er det foreslått at den enkelte selv skal kunne velge å flytte pensjonskapitalen ut av bedriftens pensjonsordning når som helst.

En annen utfordring ved automatisk sammenslåing av pensjonskapitalbevis er arbeidstakere med flere ansettelsesforhold. Hos hvilken arbeidsgiver skal pensjonskapitalen samles? Departementet foreslår noen mulige løsninger i slike situasjoner.

Flere av løsningene som er knyttet til forslaget om egen pensjonskonto, er til dels tungvinte og vil kreve utstrakt overføring av informasjon mellom pensjonsleverandører. Pensjonsleverandørene har varslet at slike løsninger vil ta tid å få implementert.

Forslaget gjelder kun pensjonskapital knyttet til innskuddspensjonsordninger. En eventuell utvidelse til hybridpensjon vil kunne komme på et senere tidspunkt.

Høringsfristen er 21. februar 2018.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS