Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1504_aktuelt-10_img_004

magma1504_forening-30_img_016

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Eldredebatt på blindspor

Det er ingen tvil om at vi må jobbe lenger. Samtidig er vi på blindspor i debatten for å få dette til.

Blindspor 1: Øvre aldersgrense

På et prinsipielt og juridisk nivå er det sikkert interessant å diskutere om oppsigelsesvernet skal ha en grense på 72 år eller 75 år – eller fjernes helt. I praksis er dette derimot av perifer betydning. De aller fleste har sluttet å jobbe lenge før de når disse grensene. Det som virkelig monner for AS Norge, er å få arbeidstakere tidlig eller midt i 60-årene til å stå noen år lenger i jobb. Det er bra hvis flere 70-åringer jobber, men det er nødvendig at flere 65-åringer jobber. Uansett om øvre aldersgrense settes til 72 eller 75 år, vil ikke dette være tilstrekkelig til å få mange til å stå lenger i jobb.

Blindspor 2: Myten om yngre pensjonister

Det er en utbredt oppfatning at vi slutter å jobbe stadig tidligere. Dette er rett og slett feil. Dette var en trend, men denne har snudd. Tall fra NAV for de senere årene viser en klar tendens til at folk nå står lenger i jobb. Tendensen er spesielt tydelig i alderen 63–64 år.

Er det så farlig at folk ikke har oppdaget at denne trenden har snudd? Ja, vi tror det kan være negativt. For det første bidrar dette til å sementere myten om at eldre ikke henger med. Hvis man tror at det faktisk er slik at stadig yngre folk forsvinner ut av arbeidslivet, tenker man kanskje at det ikke er uten grunn. Men det er altså feil.

For det andre kan vi da komme til å overse at insentiver til å jobbe lenger, så som pensjonsreformen i privat sektor, beviselig virker. Belønn folk for å stå i jobb, og de står i jobb. Når vi ser at dette virker, og at vi faktisk jobber lenger, bør vi se på om det er mer som kan gjøres for å stimulere, for eksempel med skattesystemet.

Trenden har altså snudd. Folk står lenger i jobb. Nå må vi innrette oss slik at ut­vik­lin­gen fortsetter i riktig retning, noe den må dersom vi skal kompensere for økende levealder og en kommende eldrebølge når etterkrigskullene snart skal pensjoneres.

Blindspor 3: Stakkarsliggjøring

Pensjonsreformen har stimulert tilbudssiden: Flere eldre vil jobbe. Da må vi passe på at de som vil jobbe også får muligheten til det. Vi stiller dermed spørsmål om særordninger, som ekstra ferie og fridager for eldre, kan bidra til å bremse utviklingen.

Econa mener at alle særordninger for eldre bør gjennomgås. Mange kan være utdaterte og virke mot sin hensikt. Arbeidsgiver skal tilrettelegge for særlig behov, gjennom hele karriereløpet. Men særordninger som i dag skal bidra til at flere står lenger i jobb, kan virke mot sin hensikt.

Econa vil unngå de tre blindsporene og fremmer disse forslagene:

  • Fokuser på kompetanse, ikke alder!
  • Still like krav til eldre som til andre for å likestille deres bidrag og verdsettelse i arbeidslivet.
  • Gjennomgå alle særordninger for eldre – mange er utdaterte og virker mot sin hensikt
  • Endre AFP-ordningen i offentlig sektor. Slik den er nå bidrar den til for tidlig avgang fra arbeidslivet.
  • Avliv myter, som at avgangsalderen synkerm

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS