Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1601_forening-30_img_025

Kathrine Lekven Christensen Advokatfullmektig i Econa

Ferielovens regler om overføring av ferie

Et ferieår er snart over, og spørsmål om overføring av ferie til neste ferieår blir igjen aktuelle: Hva skjer med ikke-avviklede feriedager? Kan disse overføres til neste år? Hvor mange kan i så tilfelle overføres, og skjer det automatisk, eller må man kreve det? Kan man la være å avvikle ferie og heller få dagene «utbetalt» istedenfor? I det følgende beskrives adgangen til å overføre ikke-benyttede feriedager til påfølgende ferieår.

Ferieloven

Reglene om ferie og feriepenger er regulert i ferieloven. Loven skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid av en viss minstelengde og feriepenger for å dekke inntektsbortfallet i denne perioden. At arbeidstakere tar ut ferie, er ansett som nødvendig for å kunne ivareta helsemessige og sosiale behov. Ferielovkomiteen uttrykte i sin tid at ferie skulle være «et middel til å styrke den enkeltes helse og derigjennom høyne hans prestasjonsevne til glede for ham selv og til fordel for bedret folkehelse og økt produksjon».

Ferieloven kan i utgangspunktet ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Loven er således en minsterettslov hvor arbeidstakerne er sikret visse minimumsrettigheter, men hvor den ikke er til hinder for at partene kan avtale ordninger som er mer gunstige for arbeidstaker enn dem som følger av loven. Hva som er ansett å være til gunst/ugunst for arbeidstaker, må tolkes i samsvar med ferielovens formål – å sikre årlig feriefritid. Det vil være til arbeidstakers ugunst å inngå ordninger som vil skjære ned på feriefritiden.

Ferieavvikling er arbeidsgivers ansvar

Ferielovens utgangspunkt er at arbeidsgiver med visse begrensninger har styringsrett til å fastsette ferietidspunktet, i samsvar med lovens bestemmelser. I praksis løses ferieavviklingen gjerne ved at arbeidstaker fremmer sine ønsker, og at partene deretter har en dialog for når ferien skal gjennomføres. I den grad arbeidstakeren ikke fremmer ønsker, har arbeidsgiver en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidstakerne avvikler ferien sin i løpet av ferieåret. Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller sine forpliktelser etter ferieloven, kan vedkommende pådra seg et erstatningsansvar overfor arbeidstakerne.

Arbeidstaker har medvirkningsplikt når arbeidsgiver har bestemt tid for ferieavvikling. Om arbeidstaker stiller på jobb til tross for pålegg om ferieuttak, vil vedkommende ikke ha krav på lønn for denne arbeidsinnsatsen, samt at det vil være brudd på arbeidstakerens lydighetsplikt.

Ferien avvikles innen ferieårets utløp

Ferieloven regulerer tiden for avvikling av ferie, og arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakerne gis ferie innenfor ferieåret – som følger kalenderåret. Arbeidsgiver kan med grunnlag i styringsretten pålegge arbeidstakerne å avvikle sin ferie innenfor ferieåret.

Mulighet til å overføre feriedager til påfølgende ferieår

Plassering av ferie utenfor ferieåret kan også innen visse grenser reguleres ved avtale. Dette forutsetter enighet mellom partene, og en slik avtale skal inngås skriftlig. Ferieloven tillater at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler overføring av inntil tolv virkedager til det påfølgende ferieåret. I ferieloven er også lørdager definert som virkedag. For arbeidstakere som har femdagers arbeidsuke, vil dette utgjøre ti dager. Ferielovens bestemmelse om overføring av feriedager kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker. Arbeidsgiver og arbeidstaker har ikke anledning til å inngå avtale om overføring av flere lovfestede feriedager enn loven angir.

De feriedagene som overføres, må avvikles innenfor det påfølgende ferieåret. Arbeidstaker har dermed ikke anledning til å samle opp overførte feriedager over flere år slik at man innenfor et utvalgt ferieår kan ta en lengre ferie.

Overføringen av tolv feriedager gjelder også for arbeidstakere som er over 60 år, selv om disse har rett til en ekstra ferieuke. Det gjelder med andre ord ingen utvidet rett til å overføre feriedager for denne arbeidstakergruppen.

Begrensningen på tolv dagers overføring gjelder imidlertid kun for den lovfestede ferien. Mange arbeidstakere har i tillegg en avtalefestet rett til en femte ferieuke, det vil si fire avtalefestede feriedager i tillegg til den lovfestede ferien på fire uker og én dag. Om denne kan overføres eller ikke, vil bero på om det er begrensninger på overføring i den enkelte avtale (eksempelvis i individuell avtale, personalreglement eller tariffavtale).

Hva med ikke-avviklede feriedager ved årsslutt?

Om det fremdeles gjenstår lovfestede feriedager ved årsslutt som man ikke har rukket å ta ut innen ferieåret er over, også etter at den ovenfor nevnte overføringsmuligheten er benyttet, har arbeidsgiver brutt ferieloven. De dagene arbeidsgiver ikke har sørget for at arbeidstaker får tatt ut i ferie, skal automatisk overføres til påfølgende ferieår og vil dermed ikke falle bort.

Muligheten til å inngå avtale om å få overført inntil tolv dagers overføring er den lovlige metoden å få overført ferie på. Overføring av alle ubenyttede feriedager som ikke er avviklet ved årsslutt, vil være en konsekvens av arbeidsgivers brudd på ferieloven.

Overføring når ferieavviklingen forhindres av sykdom eller foreldrepermisjon

Arbeidstakere som har vært sykemeldt eller har vært i foreldrepermisjon i hele eller deler av ferieåret og som dermed ikke har fått avviklet sin ferie, får overført all utestående ferietid til neste ferieår. Det er i slike situasjoner ingen øvre grense for antall dager som kan overføres fra ett ferieår til det neste.

Kan man få feriedagene «utbetalt» istedenfor å ta dem ut som ferie?

Det er ikke adgang til å «innløse» ferie som ikke er avviklet i lønn. Arbeidstaker har en plikt til å avvikle ferie, og arbeidsgiver har en plikt til å påse at ferien avvikles.

Etter lovendring av 1. juli 2014 gjelder dette også feriedager som ikke har blitt tatt ut på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Før ble slike feriedager strøket, og arbeidstaker fikk utbetalt vanlig lønn. Nå skal all lovfestet ferie som ikke blir avviklet i løpet av ferieåret, også grunnet foreldrepermisjon og sykdom, overføres til neste ferieår.

Annerledes stiller det seg imidlertid for de tilfeller der arbeidstakeren avslutter sitt arbeidsforhold. Da vil arbeidstaker ha krav på at alle opptjente feriepenger og kompensasjon for ikke-avviklede feriedager utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, med mindre partene blir enige om annet.

Det vil heller ikke være i strid med ferieloven å avtale økonomisk kompensasjon for avtalefestet ferie, med mindre noe annet følger av den aktuelle avtalen. Den tariffestede femte ferieuken kan derfor i utgangspunktet kompenseres økonomisk. Dette innebærer at en arbeidstaker som har rett til fem ukers årlig ferie, kan inngå avtale om å få de fire ekstra feriedagene økonomisk kompensert, dersom disse ikke tas ut i feriefritid, og partene er enige om en slik løsning.

Les mer om dine ferierettigheter i den juridiske kunnskapsdatabasen Compendia. Denne finner du på våre nettsider under fanen «Lønn og arbeidsliv», deretter fanen «Advokatbistand og juridisk rådgivning».


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS