Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon ved BI. Forskningsnyheter fra BI: www.bi.no/bizreview/ Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Finans i verdensklasse

Professorene Øyvind Norli og Richard Priestley ved Handelshøyskolen BI er de første som tildeles publikasjonsbonus fra Det norske finansinitiativet i Norges Bank.

Norges Bank etablerte i 2011 Det norske finansinitiativet (the Norwegian Finance Initiative) for blant annet å stimulere til forskning som støtter opp under sentralbankens arbeid med å forvalte oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland).

Det norske finansinitiativet har introdusert en publikasjonsbonus som skal premiere finansforskning av høy internasjonal kvalitet og betydning. Bonusen skal stimulere norske fagmiljøer innen finans til å publisere i internasjonale topptidsskrifter og med det komme nærmere den internasjonale forskningsfronten på fagfeltet.

Det norske finansinitiativets to første publikasjonsbonuser er tildelt professorene Øyvind Norli og Richard Priestley, begge tilknyttet Institutt for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI.

Tildelingen ble offentliggjort av sentralbanksjef Øystein Olsen på en fagkonferanse i regi av Det norske finansinitiativet.

Lokalt gir høyere risikopremie

Professor Øyvind Norli tildeles publikasjonsbonsus for artikkelen «Geographic dispersion and stock returns» som er akseptert for publisering i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Financial Economics.

Øyvind Norli har sammen med førsteamanuensis Diego García gjennomført en omfattende studie for å se om det er en sammenheng mellom en bedrifts geografiske spredning og den forventede avkastningen på aksjer i selskapet. Studien omfatter alle amerikanske aksjeselskaper over 15 år fra 1994 til 2008.

Norli og Garcá viser at investorer som kjøper aksjer i de mest lokalt konsentrerte selskapene, oppnår i snitt 0,7 prosentpoeng høyere avkastning enn de som satser på selskaper som har spredt virksomheten over et stort geografisk område. Det tilsvarer en ekstra avkastning på hele åtte prosent på årsbasis.

Måler global økonomi

Professor Richard Priestley tildeles publikasjonsbonus for artikkelen «The World Business Cycle and Expected Returns» som er akseptert for publisering i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Review of Finance.

Priestley har sammen med professor Ilan Cooper introdusert et nytt mål for svingningene i verdensøkonomien for å lage prognoser for utviklingen i nasjonale finansielle markeder.

Forskerne kommer frem til den nye makrovariabelen (The Capital to Output Ratio) ved å beregne forholdet mellom bedriftenes kapitalbeholdning og verdens bruttonasjonalprodukt (bnp).

De viser at dette nye måltallet kan brukes til å forutsi hva investorer får betalt for å ta risiko ved å investere i aksjer og andre finansielle produkter.

Priestley og Cooper har testet ut det nye måltallet på markedsdata som strekker seg over en tidsperiode på 40 år, – fra første kvartal i 1970 til og med siste kvartal av 2010 i landene USA, Sveits, Storbritannia, Japan, Italia, Frankrike og Canada.

– Studien indikerer at investorer ville hatt en fordel av å velge en handlestrategi som bruker forholdet mellom kapital og bnp som prognose på forventet avkastning, fremholder Richard Priestley.

Richard PriestleyRichard PriestleyRichard Priestleyfigur

Professorene Richard Priestley og Øyvind Norli, begge tilknyttet Institutt for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS