Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1703_aktuelt-10_img_003

magma@fagbokforlaget.no

Finnes det en riktig verdi?

Verdsettelse av både fysiske og immaterielle eiendeler er en sentral oppgave i økonomers virke. Et viktig grunnlag er ofte historiske regnskapsdata, som økonomer er opplært i å analysere. I tillegg er økonomer trent i å bruke ulike verdsettelsesmodeller og teknikker. Hvilke metoder og hvor kompliserte beregninger man foretar, avhenger i stor grad av hva man skal bruke den estimerte verdien til. Teknikken og teorien bak må læres, men de er likevel bare verktøy. Det som er virkelig komplisert er å legge inn alle de rette forutsetningene og forstå hvordan de henger sammen.

Finn Kinserdal gjennomgår det rent tekniske i artikkelen «Verdsettelse- ulike metoder gir samme verdi». Gjennom et konkret case vises hvordan ulike verdsettingsteknikker gir tilnærmet samme verdi, om man bare bruker riktig teknikk og har kontroll på den og metode. Tilsvarende viser Kinserdal i faglederen hvordan rente og avkastningskrav må henge sammen. Basert på en årlig undersøkelse presenteres deretter det norske finansmarkedets ferskeste vurdering av markedsrisikopremien og inflasjonsforventninger.

En fellesnevner for artiklene i dette nummeret problemstillinger som går utover det rent tekniske. I «Typiske fallgruver i verdsettelser» gjennomgår Yngve Kaldestad vanlige feil når det gjøres verdivurderinger, som ofte er knyttet til ulike former for skjønn. I artikkelen «Verdien av å (kunne) stenge» ser forfatterne på hvordan en viktig valgmulighet, nemlig det å kunne legge ned eller videreføre produksjon i en fabrikk, påvirker hvordan man vurderer verdien av den, selv om man teknisk sett beregner diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. I den neste artikkelen, «Teknologi som verdidriver. Eksempel på anvendelse av teoretisk rammeverk» belyses det hvordan riktig bruk av teknologi øker verdien på et prosjekt, og hvordan verdien av dette kan synliggjøres. Så kommer to artikler som viser hvordan verdivurdering i stor grad påvirkes av makroøkonomiske variabler. I artikkelen «Hvordan håndtere landrisiko ved investeringsbeslutninger?» gjennomgår Eirik Lindaas ulike metoder for å inkludere landrisiko når en skal fatte investeringsbeslutninger med internasjonal profil.

Som et svar på endringer i makrovariabler har Oslo Børs lansert en ny markedsplass, beskrevet i artikkelen «Merkur Market – En ny markedsplass under Oslo Børs». Til sist skriver Knut Aase om hvordan CAPM, som egentlig er en en-periodisk modell, kan brukes/forklares flerperiodisk. Artikkelen er et viktig bidrag i «the equity premium puzzle», og forklarer at rekursive preferanser kan anvendes i økonomisk modellering, der kombinasjon av tid og usikkerhet er vesentlige elementer.

I sum gir artiklene viktig kompetansepåfyll for oppfrisking av både viktig teori og praktiske problemstillinger.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS