Magma topp logo Til forsiden Econa

Sissel Rødevand (aktuar) og Fredrik Haugen (samfunnsøkonom) har begge lang erfaring fra forsikringsbransjen. De driver selskapet Actecan, og inngår i Magmas spaltistkorps.

Sissel Rødevand (aktuar) og Fredrik Haugen (samfunnsøkonom) har begge lang erfaring fra forsikringsbransjen. De driver selskapet Actecan, og inngår i Magmas spaltistkorps.

Fleksibelt uttak av alderspensjon

figurfigur

Fleksibelt uttak av alderspensjon ble mulig fra 2011. Fleksibiliteten er en utfordring for både arbeidstakere og arbeidsgivere. God rådgivning til ansatte om hva som lønner seg av uttak av pensjon og fortsatt arbeid har blitt en utfordring.

  

 

Tidlig uttak av pensjon

Folketrygden

Med pensjonsreformen ble det i 2011 åpnet for at en kan ta ut alderspensjon fra folketrygden allerede fra fylte 62 år eller utsette pensjonsuttaket helt til fylte 75 år. Det er ikke et krav om å ta ut full pensjon. Pensjonen kan tas ut delvis, pensjonsuttaket kan stoppes for en periode, og det er mulig å fortsette å arbeide og få høyere pensjonsopptjening samtidig som pensjonen utbetales.

AFP og tjenestepensjon

I AFP- og tjenestepensjonsordningene er forholdene annerledes. Fleksibiliteten er mindre i offentlig sektor enn i privat sektor.

AFP er avtalefestede tidligpensjonsordninger. Fra 2011 er AFP ulik i offentlig sektor og privat sektor. I offentlig sektor «erstatter» AFP muligheten til å ta ut tidligpensjon fra tjenestepensjonsordningen, og kan tas ut av personer som er mellom 62 og 67 år. Alderspensjon fra folketrygden kan ikke tas ut samtidig, og det er ikke mulig å arbeide samtidig som man tar ut AFP, uten at AFP avkortes. I privat sektor gir AFP en livsvarig utbetaling som kan tas ut samtidig med, og uavhengig av, alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen.

Ikke alle som går av med pensjon, har rett på AFP. Det finnes ikke noe sentralt register som viser om den enkelte har en slik rett. For offentlige ordninger kan pensjonsleverandøren undersøke om en har rett på AFP. For private ordninger kan en via nettsiden www.nav.no sende en forespørsel til Felleskontoret for AFP for å undersøke om en har rett på AFP.

Når det gjelder tjenestepensjonsordninger, er det for offentlige ordninger ikke mulig med større fleksibilitet i uttaket enn det som gjaldt før pensjonsreformen. I privat sektor er det fra 2011 mulig å ta ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen fra 62 år. Tjenestepensjonen kan tas ut samtidig med alderspensjon fra folketrygden, og det kreves ikke at en må slutte å jobbe for å kunne ta ut pensjon. En kan ta ut pensjon helt eller delvis. Hvor mye en tar ut fra en ordning, er uavhengig av hva som tas ut fra de andre ordningene.

Størrelsen på pensjonen

Størrelsen på pensjonen avhenger av når pensjonsuttaket starter. Jo senere pensjonen tas ut, dess høyere blir den. Pensjonen øker ved senere uttak blant annet fordi pensjonen skal utbetales over en kortere periode når uttaket utsettes.

I innskuddsordninger har det vanlige vært å ha 10 års utbetaling fra fylte 67 år til fylte 77 år. Når pensjonen nå kan tas ut før fylte 67 år, er det bestemt at utbetalingen fremdeles må skje i minst 10 år og minst til fylte 77 år, det vil si over 15 år dersom pensjonen tas ut ved fylte 62 år. Kortere opptjeningstid og lengre utbetalingstid gir svært mye lavere årlig pensjon ved tidlig uttak enn ved senere uttak.

Antall som har tatt ut tidlig pensjon

Pensjonsreformen legger opp til at det skal lønne seg å stå i arbeid. Blant annet skal de fleksible uttaksreglene gjøre det gunstig å vente med å ta ut pensjon, noe som blant annet skjer ved at pensjonen altså øker jo lenger en venter med å ta den ut, og ved at det er innført en såkalt levealdersjustering av pensjon.

Folketrygden

NAV la i desember 2011 frem tall for tidlig uttak av pensjon så langt i 2011. Tallene viser at det frem til september var om lag 30 000 personer som hadde benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før fylte 67 år. Det er langt flere enn tidligere anslått. Et flertall av de som har tatt ut pensjon tidlig, kombinerer pensjon med arbeid. De fleste av de som har tatt ut pensjon tidlig, er menn.

Den foreløpige effekten av muligheten for fleksibelt uttak ser dermed ut til å være at mange tar ut pensjon tidlig. Det er i den forbindelse viktig å være klar over at de som nå har valgt å ta ut pensjonen tidlig, i liten grad berøres av levealdersjusteringen. Levealdersjustering innebærer at når folk lever lenger enn før, vil pensjonen fra folketrygden bli lavere for en gitt uttaksalder. Denne justeringen vil etter hvert gi lave pensjonsnivåer ved tidlig uttak. Det må derfor forventes endringer i uttaksadferden etter hvert som levealdersjusteringen får større betydning. Det forutsetter imidlertid at det er tilbud om arbeid til de eldre aldersgruppene.

Det er foreløpig ikke kommet tall som viser hvor mange som utsetter uttak av alderspensjon ut over fylte 67 år. Hvor mange som utsetter uttaket ut over fylte 67 år, vil henge nøye sammen med mulighetene for fortsatt arbeid. Nettopp mulighetene for fortsatt arbeid for eldre arbeidstakere er en utfordring med hensyn til pensjonsreformen.

Privat tjenestepensjon

Tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon 1 viser at når det gjelder private tjenestepensjonsordninger, ble det tatt ut følgende i 2011 (avrundede tall):

  • 7 000 pensjoner fra ytelsesbaserte ordninger
  • 2 200 pensjoner fra innskuddsbaserte ordninger

Om lag to tredjedeler av pensjonene som er tatt ut fra ytelsesbaserte ordninger, er fra fripoliser, og om lag halvparten av pensjonene som er tatt ut fra innskuddsbaserte pensjonsordninger, er pensjonskapitalbevis. Fripoliser og pensjonskapitalbevis er pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsforhold. Antallet sier ikke noe om hvor mange personer det dreier seg om, siden én og samme person kan ha flere pensjonsrettigheter, og det sier ingenting om størrelsen på pensjonene.

Det er heller ikke for private tjenestepensjonsordninger tilgjengelige tall som viser hvor mange som utsetter uttaket ut over 67 år.

Vurderinger av om tidlig uttak lønner seg

Når den ansatte, gjerne i samråd med arbeidsgiver, skal vurdere tidspunktet for å slutte å arbeide og begynne å ta ut alderspensjon, er det mange forhold som spiller inn. En del uttalelser i media i løpet av 2011 kan tyde på at det finnes en tommelfingerregel for hva som lønner seg, men det stemmer ikke.

Blant de forholdene som bør legges til grunn når pensjonsuttak og fortsatt arbeid skal vurderes, er:

  • Hvor mye får jeg i alderspensjon fra henholdsvis folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningen hvis jeg tar ut pensjon nå, i forhold til om jeg venter?
  • Hva blir effekten om jeg bare tar ut deler av pensjonen?
  • Hvor stor ville alderspensjonen blitt om jeg ventet med å ta ut pensjon?
  • Hva blir skatteeffektene av å ta ut pensjon nå?
  • Hva vil totaleffektene bli når det også tas hensyn til fremtidig inntekt?
  • Hvordan vil reguleringen av pensjon og økt lønn spille inn?
  • Hva blir forskjellen om jeg slutter å arbeide eller fortsetter å arbeide?

Hver enkelt må derfor selv vurdere hva som lønner seg. Blant annet må effekten av tidspunktet for uttak, skatteeffekter og effekter knyttet til avkastning på midler, både de som tas ut, og de som ikke tas ut, vurderes.

Det finnes dessverre altså ingen tommelfingerregel for hva som lønner seg. Det er en stor utfordring for arbeidsgivere som ønsker å gi råd til de ansatte om hvorvidt de skal ta ut pensjon tidlig og/eller fortsette i arbeid. Eventuelle råd til ansatte bør vurderes nøye, og det kan være et poeng å få klart frem at det er den ansatte selv som må velge ut fra egne vurderinger.

Noen hovedtrekk ved fleksibelt uttak av alderspensjon
  FolketrygdenOffentlig AFP og tjenestepensjonPrivat AFP og tjenestepensjon
Muligheter for fleksibelt uttak av alderspensjon Pensjonen kan tas ut fra fylte 62 år til fylte 75 år, gitt at alderspensjonen har en viss størrelse. Tjenestepensjon kan tas ut fra fylte 67 år til fylte 70 år.Fra fylte 62 år til fylte 67 år kan det tas ut AFP, men ikke samtidig med alderspensjon fra folketrygden. Tjenestepensjon kan tas ut fra fylte 62 år til fylte 75 år.AFP kan tas ut fra fylte 62 år til fylte 70 år. Både tjenestepensjon og AFP kan tas ut samtidig med alderspensjon fra folketrygden.
Uttak av delvis alderspensjon Pensjonen kan utbetales med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 %. Det er ikke mulig å ta ut delvis tjenestepensjon.Det er mulig å ta ut delvis AFP. Pensjonen kan utbetales delvis ut fra arbeidstakers ønske, men bare hvis pensjonen er over et minste utbetalingsbeløp.AFP kan bare tas ut 100 %.
Opphør av delvis uttak Uttaksgraden kan økes og senkes. Uttaksgraden for AFP kan både økes og senkes. Pensjonen kan bare økes til 100 %, ikke senkes.
Mulighet for arbeid samtidig med uttak av alderspensjon Arbeid ved siden av uttak gir økt opptjening i folketrygden. Tjenestepensjon kan ikke kombineres med arbeidsinntekt fra offentlig sektor. AFP avkortes dersom den kombineres med arbeid. Arbeid ved siden av uttak gir økt opptjening i tjenestepensjonsordningen.
  • 1: Statistikken «Tidliguttak av alderspensjon fra private tjenestepensjonsordninger» for 2011, datert 23.01.2012.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS