Magma topp logo Til forsiden Econa

Forenkling ikke bare enkelt

figur-author

Regjeringen holder fanen høyt for arbeidet med forenkling. Et uttalt mål er å redusere administrative kostnader for næringslivet, og arbeidet er konkretisert i et samlet kostnadskutt på ti milliarder kroner i årene frem mot 2021. I følge ferske tall fra Nærings- og fiskeridepartementet har det i løpet av fjoråret blitt gjennomført tiltak som gir en årlig besparelse på 1,1 milliard kroner. Fremdeles er det tiltak under gjennomføring som er ventet å medføre besparelser på en knapp milliard, og målet for 2019 er tiltak som skal gi ytterligere tre milliarder kroner i lavere kostnader.

Forenklingsarbeidet er viktig, men også krevende. Ulike departement har ansvar for ulike områder. Dessuten henger alt sammen med alt: endringer i lovgiving skal skje parallelt med endringer og effektivisering av rapporteringsrutiner og produksjonen av offentlige tjenester. Statens kontrollbehov består, men arbeidet flyttes. Forandringer som isolert sett kan fremstå som forenklinger kan også medføre annen type merarbeid, som ikke samlet sett nødvendigvis betyr at bedrifter bruker færre ressurser.

Flere eksempler omtales i dette nummeret; ett av dem av Elisabet Ekberg i artikkelen i endringer i aksjeloven. Her påpeker hun at nær alle endringene som er gjort i denne loven er begrunnet med et ønske om forenkling og modernisering. Det må sies å være innfridd når man ser isolert på hver endring. «Samlet sett er det etter artikkelforfatterens mening imidlertid et spørsmål om effekten er at det blir enklere for næringslivet. Begrunnelsen er at vi har fått en stor mengde endringer i mange bestemmelser, med forskjellige ikrafttredelsestidspunkter og tilhørende utfordringer med å holde oversikt over hva som gjelder til hvilken tid. Flere av bestemmelsene har også fått nye hjemler til å gi detaljregler i forskrift, noe som potensielt kan øke kompleksiteten og som – frem til at slike forskriftsbestemmelser blir gitt – kan skape usikkerhet om forenklingene kan legges til grunn i praksis», skriver Ekberg.

En slik opplevelse kan lett føre til bedrifter sitter på hver sin tue og sukker med en motløs følelse.

Skal vi som samfunn makte å virkelig å ta ut potensialet som ligger i forenkling, må næringslivet delta aktivt i prosessen med videre forenklingsarbeid.

Et viktig neste steg i arbeidet er en utredning om muligheter for en større samordning av regnskaps- og skatteregler for små foretak, der en rapport skal foreligge 1. mai.

Disse selskapene har vanskelig gjennomslag alene, men de er mange. Det er derfor avgjørende at alle disse bedriftene, som er så viktige for verdiskapningen, tenker over hva som virkelig er viktig for dem, og sørger for at innspill kan bringes videre til bransjeorganisasjoner og andre høringsinstanser. Det bidrar til å sikre at endringer virkelig innebærer forenkling.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS