Magma topp logo Til forsiden Econa

Foreslår «kalde» tog til Europa

Direkte og ubrutte kjølekjeder fra slakterier i Norge til sentrale terminaler på kontinentet er avgjørende for økt bruk av intermodale transportløsninger med jernbane til transport av oppdrettsfisk. Dette viser en studie gjennomført ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland.

17Intermodal transport innebærer at varer transporteres med mer enn ett transportmiddel, og har sin styrke i relativt lave eksterne kostnader. For intermodale jernbanebaserte transportløsninger utgjør de eksterne kostnadene, inkludert ulykker, luftforurensning, drivhusgasser og støy, kun 28 prosent av det de gjør ved bruk av vogntog. Når vogntog i tillegg bidrar til kødannelse på veiene, er det forståelig at både EU og Norge anser utvikling og promotering av intermodale transportløsninger som et viktig bidrag til utviklingen av en bærekraftig transportsektor.

Studien

Til tross for fokuset på økt bruk av intermodale transportløsninger har ikke veksten i bruk av slike løsninger innfridd forventningene. Intermodale transportløsninger for ferskvarer som fisk og frukt er spesielt krevende å etablere på grunn av varenes tidssensitivitet og skjørhet. For å frembringe kunnskap som kan bidra til økt intermodal transport av fersk fisk og andre bedervelige varer, har forskere ved Handelshøgskolen i Bodø intervjuet aktører i norsk havbruksnæring. Studien er finansiert av Norges forskningsråd sitt SMARTRANS-program, Vegdirektoratet, Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Utfordringer

Resultatene presenteres i en kommende artikkel i tidsskriftet European Transport. Artikkelen, som er skrevet av Thor-Erik S. Hanssen og Terje Mathisen, viser at havbruksnæringen anser trygghet for kontinuerlig kjøling helt fram til destinasjonen som avgjørende for at de vil benytte intermodale transportløsninger. Dette er ikke spesielt overraskende, da temperatur i stor grad avgjør mikrobiologisk aktivitet i fisk. Et like viktig hinder for bruk av intermodal transport er det at det ifølge respondentene finnes for få slike transportløsninger, og at de som finnes, ikke tilbyr jernbanetransport mellom Norge og kontinentet. Økt frekvens og bedre punktlighet på togene er andre faktorer som vil bedre konkurranseevnen til intermodale transportløsninger.

Løsningene

Kjølekjede: Usikkerhet knyttet til kjølekjeden kan håndteres ved utstyrsstandardisering på tvers av landegrensene, slik at ikke kjøleaggregatene stopper ved grensepassering.

Manglende tilbud: Etablering av intermodale transportløsninger med jernbanetransport mellom Norge og kontinentet forutsetter at transportleverandørene har forutsigbare transportvolum. Dette kan oppnås ved at transportkjøperne forplikter seg til kjøp av transportkapasitet. Strukturelle endringer i oppdrettsbransjen, i retning av færre og større selskap, gjør slik koordinering lettere, da det blir færre transportkjøpere å koordinere. Dette vil også kunne bidra til økt frekvens.

Punktlighet: Investeringer i sentralisert trafikkontroll, doble spor og høyere prioritering av godstog er tiltak som vil kunne gi bedre punklighet og således styrke intermodale transportløsninger.

Miljøgevinst

Økt frakt av fisk på jernbane vil gi en samfunnsmessig gevinst gjennom reduserte eksterne kostnader ved transportvirksomheten (forurensning av miljøet, støy, ulykker, kødannelser m.m.). Dersom all laks og ørret som skal eksporteres, sendes med tog fra nærmeste togterminal til Oslo, vil cirka 20 prosent av transportarbeidet fortsatt måtte skje med bil, på grunn av tilknytningen fra slakteri til jernbaneterminal. Miljøeffektene blir likevel positive, da biltransportene reduseres betydelig, og ved at større deler av transportarbeidet overføres til bane, som har en lavere ekstern kostnad per kilometer enn veitransport.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS