Magma topp logo Til forsiden Econa

Jan-Oddvar Sørnes forskning og førsteamanuensis ved HHB.

Forsker på ringvirkninger i av petroleumsaktivitet i nord

Nordområdesenteret for Næringslivet ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB) skal de neste 3 årene forske hvilke ringvirkninger det blir for Helgelandsområdet når Skarv-f-feltet kommer i drift.

Det er BP Norge, som er operatør på feltet og oppdragsgiver for forskningsprosjektet. De har anbefalt lokalisering av en forsyningsbase og en framskutt driftsenhet i Sandnessjøen, en løsning Stortinget har godkjent gjennom av plan for utvikling og drift (PUD) av Skarv. Planen skisserer at BP Norge skal etablere en driftsenhet i Sandnessjøen på inntil 16 personer som blant annet skal ivareta logistikk, basevirksomhet og mindre vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver på Skarvfeltet. Videre skal selskapet etablere kontakt og samarbeid med næringslivet i Helgelandsregionen for å legge til rette for at lokalt næringsliv skal kunne konkurrere om de leveranser som trengs i forbindelse med utbygging og driften av Skarvfeltet.

Det er resultatene av dette arbeidet som ønskes undersøkt gjennom en årlig ringvirkningsstudie. Dette skal gjøres gjennom et fast opplegg, slik at resultater kan sammenlignes over tid. Hovedhensikten med studien er å finne ut hvilken betydning utbygging og senere drift av Skarv har for utviklingen på Helgeland generelt og for Sandnessjøen spesielt.

Studien skal belyse følgende problemstillinger:

1. Hvordan har befolkningsutviklingen, arbeidsmarkedet, utdanningsnivået m.m. utviklet seg på Helgeland de seneste år? Her legges det opp til å gi en beskrivelse av Helgelandsregionen med hensyn til innbyggertall, næringsstruktur, arbeidsledighet og omfanget av pendling. Dessuten beskrives utdanningsnivå, utdanningstilbud, hotellkapasitet/hotellovernattinger samt flyrutetilbud og antall flyreiser. Beskrivelsen er ment å gi en relativt grov oversikt over forhold som en kan tenke seg vil kunne bli påvirket av økt næringsaktivitet i regionen. Det vil således være viktig å oppdatere statistikken ved de påfølgende undersøkelsene.

2. Hvilke regionale virkninger har Skarvutbyggingen hatt samt hvilke forventninger har ulike aktører til omfanget av regionale virkninger? Dette er den viktigste delen av rapporten og skal gi kunnskaper om forventninger til og oppfatninger av den regionale betydningen Skarvutbyggingen vil ha sett både fra næringslivets og politikernes ståsted. I tillegg vil de forventede og påviste direkte og indirekte virkningene av utbyggingen bli dokumentert med utgangspunkt i status per september 2009.

figur

Skarv FPSO. Feltet ble først oppdaget i 1998 utenfor Nordlandskysten. Feltet har 470 millioner fat produserbare oljeekvivalenter og en antatt levetid på 25 år. Oljen fra feltet skal eksporteres via lastebøye og gassen gjennom et nytt grenrør til Åsgard Transportsystem. Foto: BP Norge

Første delrapport, som fokuserer på perioden juni 2006 til juni 2009, er levert, og neste delrapport skal leveres i april/mai 2010. Den første delrapporten kan leses her: http://www.hhb.no/index.php?ID=4295&lang=nor

Forskningen utføres av Jan Terje Henriksen, Jan-Oddvar Sørnes, Krister Salamonsen ved Nordområdesenteret for næringslivet ved HHB og Gisle Solvoll ved Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi (SIB AS) ved HHB. Studenter ved Master of Science in Energy Management studiet ved HHB bidrar også i prosjektet.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS