Magma topp logo Til forsiden Econa

Sissel Rødevand (aktuar) og Fredrik Haugen (samfunnsøkonom) har begge lang erfaring fra forsikringsbransjen. De driver selskapet Actecan, og inngår i Magmas spaltistkorps.

Sissel Rødevand (aktuar) og Fredrik Haugen (samfunnsøkonom) har begge lang erfaring fra forsikringsbransjen. De driver selskapet Actecan, og inngår i Magmas spaltistkorps.

Forslag til ny uførepensjonsordning for offentlig ansatte

figur

Regjeringen har foreslått en tilpasning av uførepensjonsordningen for offentlig ansatte til ny uføretrygd i folketrygden som skal tre i kraft fra 2015. Forslaget er ment å sikre at overgangen til ny uføretrygd fra 2015 ikke skal gi lavere uførepensjon etter skatt enn tidligere for ansatte i offentlig sektor.

I Magma nr. 8/2011 beskrev vi et forslag til ny uføretrygd i folketrygden. Den nye uføretrygden, som vil bli innført fra 2015, vil sammen med nye skatteregler føre til at offentlig ansatte får lavere utbetalt uførepensjon enn tidligere dersom regelverket i de offentlige tjenestepensjonsordningene ikke blir justert.

Ny uføretrygd i folketrygden

Stortinget har vedtatt at dagens uførepensjon i folketrygden skal erstattes av en ny uføretrygd fra 2015. Samtidig skal uføreytelser skattlegges som lønnsinntekt, noe som vil bety at skattenivået for uføre blir høyere enn i dag. For å kompensere for økt skatt skal uføreytelsen fra folketrygden økes til 66 prosent av tidligere inntekt opptil seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Nye beregningsregler og nye skatteregler vil samlet øke gjennomsnittlig uføreytelse fra folketrygden etter skatt med tre prosent sammenliknet med en videreføring av dagens ordning. I tabellen på neste side fremgår de viktigste elementene i ny uføretrygd.

Behov for endring av offentlig tjenestepensjon

Uførepensjonsordningen i de offentlige tjenestepensjonsordningene er en bruttoordning som skal sikre en samlet uførepensjon fra folketrygd og tjenestepensjon på 66 prosent av lønn. Det vil si at pensjonen fra tjenestepensjonsordningen tilpasses utbetalt folketrygd slik at samlet pensjon blir på 66 prosent av lønn. Uten en endring i tjenestepensjonsordningene vil samlet bruttoytelse fra folketrygden og den offentlige tjenestepensjonsordningen bli like stor som før, men siden skatten på uføreytelsene øker, vil samlet utbetalt uføreytelse bli lavere.

Regjeringen har uttalt at utgangspunktet ved tilpasning av de offentlige pensjonsordningene skal være at tjenestepensjonen økes så mye at skatteomleggingen ikke fører til redusert kjøpekraft for uføre i offentlig sektor.

Forslag til ny uføreordning

Regjeringen har foreslått en ny uførepensjonsordning for offentlig ansatte som er tenkt å tre i kraft i 2015. Forslaget innebærer at dagens bruttoordning skal erstattes av en ordning der uføreytelsen beregnes uavhengig av, og som et direkte tillegg til, ytelsen fra folketrygden (nettopensjonsordning). I tabellen sammenliknes forslaget til ny uførepensjon for offentlig ansatte med dagens ordning, og ny uføretrygd i folketrygden.

Tabell 1 Hovedforslag til endringer i uføreytelser fra folketrygden og ny tjenestepensjon for offentlig ansatte
 Ny uføretrygd i folketrygdenDagens uførepensjon for offentlig ansatteNy uførepensjon for offentlig ansatte
Type pensjonsordning   Bruttopensjon Nettopensjon
Størrelse på pensjon 66 % av lønn 66 % av lønn fratrukket uførepensjon fra folketrygden 3 % lønn opp til 6 G69 % av lønn mellom 6 og 12 GI tillegg gis det et inntektsuavhengig kronetillegg på 0,25 G (tillegget skal ikke utgjøre mer enn 6 % av lønn)
Lønn som benyttes for fastsettelse av uføreytelse Gjennomsnittet av lønn i de 3 beste av de 5 seneste årene Sluttlønn Sluttlønn
Øvre lønnstak 6 G 12 G 12 G
Skatt Som lønnsinntekt Som pensjonsinntekt Som lønnsinntekt
Regulering av ytelsen Følger utviklingen i G (lønnsvekst) Følger utviklingen i G (lønnsvekst) Følger utviklingen i G (lønnsvekst)
Uføregrad som gir rett til uføreytelse Minst 50 % ufør Ingen nedre grense Minst 20 % ufør
Opptjening av alderspensjonsrettigheter Til 62 år Til aldersgrensen for stillingen, normalt 70 år Til 67 år, ev. til aldersgrensen for stillingen om denne er lavere
Overgang til alderspensjon Ved 67 år Ved aldersgrensen for stillingen, normalt 70 år Ved 67 år, ev. ved aldersgrensen for stillingen om denne er lavere
Kombinasjon av uføreytelse og arbeidsinntekt Kan ha inntekt fra dag én. Uføreytelsen reduseres gradvis ved inntekt over 0,4 G. Uføregraden står fast. Kan ha inntekt på inntil 1 G. Blir inntekten høyere, endres uføregraden. Som for ny uføretrygd i folketrygden.
G er folketrygdens grunnbeløp

Veien videre

Høringsfristen var 20. august 2013. En gjennomgang av høringsuttalelsene viser at de fleste, men ikke alle, høringsinstansene støtter omleggingen av uføreordningen for offentlig ansatte til en nettopensjonsordning. Det fremkommer imidlertid en god del innspill som drar i forskjellig retning når det gjelder den konkrete utformingen av ordningen.

Forslaget som har vært på høring, gjelder den lovbestemte ordningen for statsansatte i Statens pensjonskasse. Etter at lovendringene er vedtatt, må det gjennom forhandlinger med tariffpartene i kommunal sektor og helseforetakene også gjøres endringer i de tariffavtalte ordningene for øvrige ansatte i offentlig sektor.

Når det gjelder tilpasning av ny uføretrygd til pensjon i privat sektor, så ventes det et forslag fra Banklovkommisjonen som kanskje vil foreligge når dette nummeret av Magma er publisert.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS