Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Helge Stoveland er jurist og seniorrådgiver i Skattedirektoratet.

Fradrag for tap ved overdragelser mellom nærstående selskaper

Domstolene har akseptert et formidabelt tapsfradrag som har oppstått ved å flytte en aksjepost innefor et konsern.

Selskaper innenfor et konsern anses som selvstendige skattesubjekter, slik at transaksjoner mellom slike selskaper som utgangspunkt skal gis normale skattemessige virkninger. Overdras en eiendel med gevinst, skal det foretas gevinstbeskatning, mens det ved tapsbringende disposisjoner skal innrømmes fradrag for tap. Hvis det foreligger latent gevinst på de eiendeler som overføres, har en imidlertid regler som i stor grad gjør det mulig å unngå gevinstbeskatning. Eiendeler kan overføres uten beskatning ved å benytte skattereglene for fusjon og fisjon. Reglene om konserninterne overføringer gjør det mulig å overføre eiendeler innenfor konsernselskaper uten beskatning. Hvis det derimot foreligger et latent tap, vil skattyter som oftest ikke være interessert i å benytte disse reglene. I stedet vil det være ønskelig å realisere tapet og oppnå fradragsrett.

Hvis det foreligger et latent tap på en eiendel, vil skattyter undertiden være interessert i å foreta en disposisjon som gjør at tapet vil kunne realiseres raskest mulig. Innenfor et konsern vil det da kunne være fristende å overdra eiendelen til et annet selskap innenfor konsernet. Som utgangspunkt må slike disposisjoner aksepteres, på samme måte som at det må gjennomføres beskatning hvis det foreligger gevinst. I noen tilfeller kan imidlertid tapsfradrag nektes på grunnlag av ulovfestede gjennomskjæringsregler. Den ulovfestede gjennomskjæringsnormen gjør at skattemyndighetene ikke behøver å akseptere transaksjoner som har liten eller ingen egenverdi når en ser bort fra det skattemessige, og når det vesentlige formålet med transaksjonen er å spare skatt. I tillegg kreves det at transaksjonen fremstår som en illojal utnyttelse av skattereglene.

Hydro fikk medhold av Høyesterett

Høyesterett har behandlet noen saker som gjelder overdragelser innenfor konsernselskaper hvor det foreligger tapsfradrag. En sak gjaldt Norsk Hydro som overdro aksjene i et kanadisk datterselskap til et annet dansk datterselskap, og pådro seg et tap på i overkant av én milliard kroner. Ligningsmyndighetene nektet fradrag ut fra ulovfestede gjennomskjæringsregler, men Hydro fikk medhold av Høyesterett. Avgjørende var blant annet at Hydro, ved å plassere aksjene i det danske selskapet, oppnådde en konsolidering mellom dansk og kanadisk beskatning.

En annen sak gjaldt Christiania Bank- og Kredittkasse som solgte aksjer i noen datterselskaper til andre datterselskaper. De oppkjøpte selskapene ble deretter umiddelbart innfusjonert i de selskapene som kjøpte dem. Her ble fradrag nektet fordi det ikke ble ansett å foreligge noen realisasjon. Den ønskede organisasjonsmodellen kunne i stedet ha vært oppnådd ved at selskapene ble fusjonert direkte inn i kjøperselskapene, i stedet for å foreta transaksjonen i to ledd. Det hele måtte derfor skattemessig behandles som en fusjon, som ikke anses som noen realisasjon.

Byrett og lagmannsrett støttet Telenor

En tredje sak har nylig blitt avsagt av Borgarting lagmannsrett. Denne saken gjaldt et selskap innenfor Telenor-konsernet, Telenor Communication AS (TC), som solgte sin aksjepost på 53,5 prosent i selskapet Sonofon AS til Dansk Mobil Holding AS (DMH), som var et søsterselskap innenfor Telenor-konsernet. Salget medførte et tap på ca. kr 8,6 milliarder. Ligningsmyndighetene nektet fradrag på grunnlag av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Saken gjaldt inntektsåret 2001. Det skal nevnes at det fra og med 26. mars 2004 har blitt innført en fritaksmetode for aksjer, slik at aksjeselskaper ikke lenger beskattes for aksjegevinster og heller ikke får fradrag for tilsvarende tap. I 2001 forelå det imidlertid skatteplikt og tilsvarende fradragsrett ved slike disposisjoner.

I Telenor-saken fikk selskapet medhold både av tingretten og av lagmannsretten i at det forelå fradragsrett. Overdragelsen av Sonofon-aksjene var et ledd i en prinsippbeslutning om omorganisering av Telenor-konsernet, som ble truffet høsten 2000. Et ledd i denne omorganiseringen var at TC skulle rendyrkes som et eiendomsselskap. Aksjene i Sonofon skulle overføres til Telenor Mobil Holding AS (TMH), hvor de organisasjonsmessig ville høre hjemme. Opprinnelig var meningen at aksjene skulle overføres til dette selskapet ved en skattefri fisjon. Etter at disse planene ble lagt, undergikk aksjene en betydelig verdinedgang. Aksjene ble i halvårsregnskapet for 2001 nedskrevet med kr 7,5 millioner. Det viste seg også at en aksjonæravtale som TC hadde inngått med den andre aksjonæren i Sonofon, det amerikanske selskapet Bell South, ville utløse rettigheter på Bell Soths hånd, som kunne få uheldige virkninger for TCs egen forvaltning av aksjeposten. Aksjonæravtalen var imidlertid ikke til hinder for at aksjene ble overdratt til DMH, som var et heleid datterselskap av Telenor ASA. Dette selskapet skulle ikke ha andre eiendeler enn aksjeposten i Sonofon. Fra selskapets side ble det fremholdt at opprettelsen av DMH fremstod som gunstig av hensyn til et finansieringstilbud som var fremsatt i forbindelse med et eventuelt erverv av de øvrige aksjene i Sonofon fra Bell South. Denne finansieringen ble det imidlertid ikke noe av. I stedet ble de øvrige Sonofon-aksjene i desember 2003 kjøpt av Telenor-konsernet.

Begrunnelsen avgjørende

Fra statens side var det blant annet anført at Telenor fremdeles ville ha full kontroll over Sonofon-aksjene, også etter overdragelsen. Rendyrkingen av TCs funksjon som eiendomsselskap, hadde etter statens oppfatning ikke tilstrekkelig forretningsmessig verdi, sett i sammenheng med den betydelige skattebesparelsen, til at transaksjonen kunne gå klar av gjennomskjæring. Det ble også anført at den nevnte finansieringsplanen var uferdig, og at finansieringsformen dessuten ville innebære en regnskapsmanipulasjon. Når den nye organisasjonsmodellen ikke tilsa at aksjene skulle være eid av DMH, og når den nevnte finansieringsordningen ikke var liv laga, kunne det etter statens oppfatning ikke innrømmes tapsfradrag.

Lagmannsretten tok utgangpunkt i at partene var enige i at beslutningen om reorganiseringen var saklig og forretningsmessig begrunnet. Partene måtte også stå fritt med hensyn til å velge hvilke eiendeler som skulle overføres ved fisjon med skattemessig kontinuitet, og hvilke som skulle overføres ved fisjon. Etter lagmannsrettens oppfatning var det dermed ikke tvilsomt at aksjene kunne vært overført til TMH med fradragsberettiget tap. Som nevnt var det i TMH at aksjene i samsvar med omorganiseringsplanen egentlig hørte hjemme. Når aksjene i stedet ble overført til DMH, var det som følge av de begrensninger som aksjonæravtalen satte. Det ble også lagt til grunn at DMH kunne tjene som instrument ved finansieringen av den resterende aksjepost.

I skrivende stund er ankefristen ikke gått ut, og det er derfor usikkert om saken vil bli anket til Høyesterett, og om kjæremålsutvalget vil tillate at den eventuelt vil slippe inn for Høyesterett. Hvis den blir anket, vil en av utfordringene fra statens side blant annet være å påvise at det hadde liten forretningsmessig verdi å overføre aksjene til DMH, som jo ikke var det selskap innenfor organisasjonen som det var meningen at skulle eie aksjene. Det må i så fall påvises at de nevnte finansieringsplanene var uten realitet, og at det dermed i hovedsak var skattehensyn som gjorde at aksjene ble overført til DMH, inntil de øvrige aksjene var ervervet. Om dette er tilstrekkelig til å hindre tapsfradrag, er imidlertid usikkert. Det er jo ingen tvil om at det ble realisert et tap hos det selskap som realiserte aksjene, det vil si TC. Det er ikke gitt at tapsfradrag må nektes selv om overdragelsen hadde liten betydning for konsernet som helhet. Som nevnt behandles selskaper innenfor et konsern som selvstendige skattesubjekter.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS