Magma topp logo Til forsiden Econa

Fremtidens økonomer

figur-author

«Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden» er et mye brukt uttrykk. Så når jeg skal prøve å si litt om hva «fremtidens økonom» vil være, er fallhøyden stor, men jeg tar sjansen. Her er fire punkter jeg mener er viktige.

For det første vil det fortsatt være slik at det som kjennetegner en akademisk utdannelse, er dybdekunnskap i enkelte sentrale fag for den retningen man velger. For økonomer vil fag innen økonomi, administrasjon og ledelse fortsatt være viktige.

For det andre må det satses på større bredde og tverrfaglighet. Det må legges til rette for at man i større utstrekning enn i dag kan ta fag som for eksempel psykologi, prosjektledelse og realfag som digitalisering og ingeniørfag. Fremtidens økonom må kunne jobbe i team med helt andre fagdisipliner enn det man lærer ved handelshøyskolene.

For det tredje må fremtidens økonom kunne levere på og ta ansvar for flere områder enn tidligere. Allerede nå ser vi et næringsliv som må levere på en «trippel bunnlinje»: Profit, Planet og People.

Dette leder frem til mitt fjerde punkt. Den tid er forbi hvor vi kan ta våre eksamener og grader og slå oss til ro med den kunnskapen vi har. Vi må investere i etter- og videreutdanning og livslang læring. Fremtidens arbeidsliv vil i økende grad være i endring, og vi vil hele tiden trenge påfyll av ny kunnskap og kompetanse for å henge med i svingene. Det vil gjelde på alle nivåer, enten du er toppleder, mellomleder eller fagekspert. Får vi ikke til karriereløp med tilstrekkelig kompetansepåfyll, er det rett og slett grunn til å frykte for vår egen konkurransekraft i fremtiden.

Ett av de store spørsmålene blir derfor hvordan vi skal få til dette kunnskapsløftet for hele samfunnet. Svaret må finnes innenfor den modellen vi er så vant til i arbeidslivet, den norske modellen. Både arbeids­giverne, de ansatte og det offentlige må gi sine bidrag for at dette skal lykkes. Det finnes allerede arbeidsgivere som er flinke til å ha interne opplæringsprogram, men spørsmålet er om det vil være tilstrekkelig til å være konkurransedyktig i morgendagens arbeidsliv. På den annen side, om vi lar universitets- og høyskolesektoren gjøre jobben, vil spørsmålet kunne bli om arbeids­livet klarer å foredle den ofte teoretiske kompetansen ansatte har med seg fra skolebenken.

Vi må antagelig tenke i retning av ulike insentiver fra det offentlige som kan stimulere både arbeidsgiverne og de ansatte til å satse på relevant etter- og videre­utdanning. Her ligger det en stor oppgave for Econa på vegne av medlemmene. Hvordan skal vi sikre relevant etter- og videreutdanning av høy kvalitet som lønner seg for den enkelte og for samfunnet? Dette er vi i Econa bestemt på å finne ut av. Men først må vi avdekke kompetansegapet i markedet. Hva sier bedriftene at de trenger i fremtiden, og hva kan universitetene og høyskolene bidra med? Vi har allerede startet arbeidet, for vi er sikre på at våre medlemmer også i fremtiden er blant de mest sentrale aktørene når vi skal utvikle morgendagens konkurransedyktige arbeidsliv.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS