Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Fritid eller lønn?

Hvor godt betalt du relativt sett er, avhenger både av utbetalt lønn og hvilken innsats du legger ned i arbeidet. I praksis: Velger du en jobb med årslønn på 750 000 kroner og vanlig 40 timers arbeidsuke, eller velger du en jobb med 45 timers arbeidsuke med 850 000 kroner i årslønn? Sistnevnte har noe høyere timelønn, men dette spises opp på grunn av høyere marginalskatt på høye inntekter. På toppen av dette vil jeg si at de siste fem arbeidstimene har høyest kostnad for deg som arbeidstaker. Slik sett har den med 750 000 kroner i lønn og 40 timers arbeidsuke den beste totalpakken rent økonomisk.

Marginalkostnadens betydning kjenner de fleste av dere sikkert bedre enn meg. Følger ditt tilbud av arbeidskraft en vanlig grensekostnadskurve, er marginalkostnaden din per ekstra time i arbeid i en uke tiltakende. De første 20 timene med arbeid koster deg gjerne lite, kanskje marginalkostnaden til og med er negativ. Mer arbeid er rett og slett givende og gir deg noe. På ett tidspunkt begynner imidlertid mer fritid å få mer verdi. Tid til familie, venner og fritidsaktiviteter blir viktigere enn mer i lønn eller mer spennende arbeidsoppgaver.

Slik skatteregimet er nå, spiller det en vesentlig rolle for marginalinntekten for en ny arbeidstime. Om skatteregimet følger «arbeidslinja», er selvsagt et interessant spørsmål i denne sammenheng. Det ligger imidlertid utenfor formålet med dette innlegget.

Økt lønn henger ofte sammen med mer ansvar i Econas medlemsmasse. Med mer ansvar får man gjerne en jobb som er definert som en særlig uavhengig stilling, og fristilles fra store deler av arbeidsmiljøloven. Det gir rom for å jobbe langt over normale arbeidsuker uten at en kompenseres økonomisk for det. På den annen side kan en få mer spennende arbeid, noe som helt klart er den viktigste motivasjonen i arbeidet for hoveddelen av Econas medlemsmasse.

Det mest vanlige i medlemsmassen er at lønn korrelerer positivt med ansvar og tidsbruk på jobb. Tidsbruken er imidlertid ujevnt fordelt, slik at eksempelet i innledningen er realistisk. Problemstillingen i valget mellom jobb og fritid er også noe som berører de fleste medlemmene i løpet av karrieren, i og med at 80 prosent av medlemmene som er i førtiårene, er i en lederposisjon. Det er ikke dumt å være bevisst din ekstra kostnad ved høyere arbeidsbelastning hvis du tilbys en mer ansvarsfull jobb, og at denne kostnaden bør kompenseres for.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS