Magma topp logo Til forsiden Econa

Grønn tur for Tollpost-Globe

Kan en transportør som hver dag møter oss på gater og veier med eksos og støy, markedsføre seg med merkelappen «miljøvennlig»? Tollpost-Globe gjør det, og har gjort det så lenge at grønnfargen sitter. Men historien bak handler om kroner og øre, kjøreledelse og avansert IT-utvikling.

_Kvesetha.gif

«- GreenTrip førte til at hele organisasjonen begynte å tenke miljø. Nå er vi kommet så langt at vi er konsekvente.» Christine Martin Grønvold

figur

«- Hvis det bare var økonomi vi så på, ville vi ikke stille så strenge krav til bilparken som det vi nå gjør.» Jørn Kveseth

Kanskje vil du synes at det er frekt, eller i hvert fall modig, når Tollpost-Globe hilser deg velkommen på hjemmesiden sin med blinkende tekst: «Pust inn. Pust ut. Pust inn. Pust ut.»

Hvorfor en så aktiv profilering av et alvorlig miljøproblem? Med selskapets egne ord forklares den offensive holdningen slik: «Det vi puster ut, puster du inn. Derfor arbeider vi aktivt for å redusere trafikkforurensningen. Tollpost-Globe var EUs valg som samarbeidspartner for miljøprosjektet GreenTrip. Vi blir det første transportselskapet som tar i bruk dette avanserte styringssystemet som reduserer tungtrafikken i storbyene og dermed miljøbelastningen. Nå reduserer vi kjøringen i Oslo med 25 prosent.»

- Budskapet er blitt oppfattet på den måten vi har ønsket: at vi er litt mer miljøvennlige enn de andre; at vi er den transportøren som næringslivet kan velge medlitt bedre samvittighet, sier Christine Martin Grønvold, leder av markeds- og informasjonsavdelingen i Tollpost-Globe AS.

Siden høsten 1995 har toppledelsen og markedsavdelingen i transportselskapet engasjert seg sterkt i GreenTrip-prosjektet.

- Vi så at dette hadde både med økonomi og med miljø og markedsføring å gjøre, sier Grønvold.

Inspirert av dette prosjektet begynte også miljøengasjementet å bre seg i organisasjonen. Det antok ulike former, og berørte stort og smått. Pappbegrene i kantinen ble byttet ut med krus, papirinnsamling ble innført og alt reklamemateriell kom over på miljøpapir.

MATEMATIKK OG MILJØ

Men egentlig hadde utgangspunktet mer med matematikk enn med miljø å gjøre, og det var kjøreledelse, ikke markedsføring, det dreide seg om. Innenfor EU-systemet, som har frembragt en stor del av finansieringen, er GreenTrip fortsatt klassifisert som et IT-prosjekt. Det er den norske transportøren som underveis har valgt å endre fokus og markedsføre prosjektet under merkelappen «miljø».

- Det begynte hos oss som jobber med lokaltransport. Vi har 450 biler på landsbasis, og vi trengte et verktøy for å kunne styre dem bedre. Allerede på slutten av 1980-tallet begynte søkingen etter et dynamisk dataprogram som kunne håndtere dette. Selv ble jeg involvert i 1990, forteller Jørn Kveseth, fagsjef lokaltransport i Tollpost-Globes driftsstab.

Letingen etter det dynamiske dataprogrammet viste at slike løsninger ikke var å finne. - Om vi bare skulle kjøre en melkerute med et antall faste stopp, kunne vi få programvare som ga oss det optimale kjøremønstret. Men for oss, med et stort antall leveringer hver dag som vi skal se i sammenheng med hverandre, og med oppdrag som stadig endrer seg, fantes det ikke ferdige dataløsninger, sier Kveseth.

- Det er mulig at meglerne på Børsen har det travelt, men våre kjøreledere har det like hektisk. Og det de gjør, ligner mye på det meglerne driver med, forklarer han.

ELEKTRONISK VEINETT

Tidligere i høst ble ELVEG presentert i media som et fremtidsprodukt for både profesjonelle og private brukere. Det er et samarbeid mellom Statens Kartverk, Statens Vegvesen og Telenor Mobil som har ført frem til dette elektroniske veinettet, og kjørecomputeren er nå i sin første spede kommersielle barndom.

Men for Tollpost-Globe har det elektroniske veinettet lenge vært et aktuelt tema, og selskapet var med i en tidlig fase av prosjektet.

- Allerede på begynnelsen av 1990-tallet ble det gitt inntrykk av at en permanent elektronisk veibase var innen rekkevidde, men først i år ble den lansert. Så lang tid tok det, sier Kveseth.

En elektronisk veibase har vært, og er en nødvendig forutsetning for det dataverktøyet Tollpost-Globe begynte å lete etter for ti år siden. Letingen førte transportselskapet videre til et nært samarbeid med Institutt for Anvendt Matematikk ved SINTEF i Oslo.

- Vi hadde ideen, SINTEF hadde kontaktnettet, sier Kveseth. Slik ble Tollpost-Globe knyttet sammen med europeiske partnere, både forskningsmiljøer og brukere, og slik fant prosjektet veien frem til EUs pengesekk. Fra før hadde Tollpost-Globes utviklingsarbeid fått forskningsmidler gjennom Norges Forskningsråd her hjemme.

GreenTrip er blitt et samarbeidsprosjekt med en total ramme på 43 millioner kroner. Tollpost-Globe står for en fjerdedel av denne rammen, og får halvparten av sine dokumenterte kostnader dekket av EU. Franske Ilog skal gjennomføre det kommersielle salget av programvaren. Prosjektet er nå i avslutningsfasen, men er blitt forlenget med tre måneder inn i 1999.

NOEN TASTETRYKK OG EN KAFFEKOPP

GreenTrip har såvidt begynt å påvirke kjøremønstret på norske veier allerede. 15 av de 90 gule og grønne Tollpost-Globe-bilene som kjører i Oslo-området, har vært med på uttesting av den nye programvaren. Det har gitt store utslag på enkelte turer - og minimale forbedringer på andre. Men i snitt mener Tollpost-Globe at det nye systemet vil kunne redusere kjøringen med 25 prosent.

- Ut i fra forundersøkelsene vil jeg si at vi i hvert fall skal nå det målet, sier Kveseth.

På kjørekontoret begynner en ny hverdag å ta form. Programvaren er snart ferdigutviklet, men den neste store utfordringen er å bygge organisasjonen rundt det nye systemet.

Når kjørelederen låser seg inn på kontoret på Alnabru i en tidlig morgentime, bør han gjøre unna noen tastetrykk på datamaskinen før han henter seg den første kaffekoppen. Og når kaffen er klar, er også mye av jobben gjort: Da har maskinen foreslått dagens kjørefordeling.

Kjørelederen har på forhånd definert dagens bilpark. På skjermen har han lagt inn opplysninger om sjåfør og bil, og det er tatt hensyn til sjåførenes lokalkunnskap - de bør helst kjøre der de er godt kjent. Antall timer den enkelte sjåfør disponeres, er lagt inn, og alle sjåførene står oppført med effektivitetsgrad. Noen er raskere i vendingen enn andre, og blir registrert deretter. På dager med ekstreme kjøreforhold blir effektivitetsgraden nedjustert for samtlige sjåfører.

I systemet ligger også dagens oppdrag registrert, og det hele kobles opp mot Tollpost-Globes kunderegister og den elektroniske veidatabasen.

Ute på terminalen kommer sjåførene på jobb med mobil datakommunikasjon som viktig arbeidsredskap. Alt gods som sendes med Tollpost-Globe, er strekkodet. Og alle bevegelser av godset registreres gjennom sjåførenes håndterminaler og kommer rett opp på kjørelederens skjerm. Alle avvik merkes umiddelbart. Hvis en sjåfør ikke har funnet alt godset han skal ha med på neste tur, lyser det rødt på kjørekontoret. Har han tatt med ekstra gods, blinker det i blått.

- Sjåførene kan ha gode grunner til å overprøve systemet, og kjørelederen må fortsatt bruke hodet. Dette er en beslutningsstøtte, ikke et beslutningsverktøy som låser oss fast til bestemte løsninger, sier Kveseth.

Når nye oppdrag dukker opp utover dagen, kan det være nødvendig både med matematisk presisjon og menneskelig kreativitet. Systemet holder oversikt over ledig kapasitet, både i tid og vekt, men det kan være nødvendig å splitte opp og omgjøre oppdrag for å få oppgavene løst.

MILJØ FOR ALLE PENGENE

Ti års leting etter riktig dataverktøy har ført frem. Men under marsjen har det også skjedd noe med dem som satte det hele i gang.

- I 1995 begynte vi også å se miljøvinkelen på dette prosjektet. GreenTrip ga ringer i vannet. Vi på lokaltransport, vi som har det daglige ansvaret for bilene og den eksosen de spyr ut, begynte å spørre etter flere tiltak for å redusere forurensningen, forteller Kveseth.

Resultatet er blant annet blitt totalt forbud mot å kjøre på tomgang, og omfattende krav til bilparken. Innen år 2000 må alle sjåfører som kjører på oppdrag for Tollpost-Globe, ha biler som tilfredsstiller EUs krav til «miljømotoren» (EURO-1).

- Er det fortsatt kun kroner og øre, kostnadseffektivitet og bunnlinje det dreier seg om, eller kan dere si at dette også har noe med holdninger og etikk å gjøre?

- Hvis det bare var økonomi vi så på, ville vi ikke stille så strenge krav til bilparken som det vi nå gjør. Eller resirkulere alt papir i bedriften. Slike tiltak henger sammen med det at vi ønsker en helhet, svarer Kveseth.

Og Grønvold supplerer: - Det begynte som et rent kostnadsbesparende prosjekt, men er blitt noe mer underveis. GreenTrip førte til at hele organisasjonen begynte å tenke miljø. Nå er vi kommet så langt at vi er konsekvente. I min avdeling velger vi de mest miljøvennlige løsningene, selv når det er de dyreste.

I Tollpost-Globes målsetning heter det i dag: «Vi skal være blant de transportorganisasjoner i Norge som minst belaster det ytre miljø.» Bedriftens interne kvalitetsdag er i år satt av til diskusjoner i alle avdelinger. Hver og en skal komme med sine forslag til hvordan miljømålsetningen best kan nås. Transportselskapet er også i ferd med å bli miljøsertifisert i henhold til ISO 14001-standarden.

- Kan og bør ledelsen i en forurensende virksomhet som Tollpost-Globe føle ansvar overfor fellesskapet? Har dere den holdningen at miljøtiltakene er noe dere plikter å gjennomføre?

- Jeg tror det er blitt slik underveis. Vi kan ikke si at det var idealisme som drev oss i utgangspunktet, men i dag ligger det slike holdninger bak, sier Grønvold.

- Har miljøfokuseringen på jobben også gjort noe med det personlige engasjementet?

- Ja, jeg føler det. For min egen del har jeg i hvert fall begynt å sortere søppel hjemme også, svarer hun.

MILJØPIONER?

I Tollpost-Globes kunderegister ligger Rank Xerox - en internasjonal gigant som har satset mye på å fremstå med skarp miljøprofil. En kunde man ikke får uten å legge frem solid miljødokumentasjon først.

- Det er vanskelig å måle resultatene, og vanskelig å dokumentere at noen vil betale mer for gode miljøstandarder. Men jeg tror det er riktig å si at GreenTrip har vært en døråpner for salgsavdelingen, sier Kveseth.

- Når andre forhold ellers er like, kan miljøstandarden i et selskap være det siste avgjørende elementet. Vi får stadig henvendelser fra kunder som vil ha miljødokumentasjon, og vi stiller også slike krav til egne underleverandører, sier Grønvold.

- Har det vært viktig for Tollpost-Globe å fremstå som en miljøpioner?

- Til å begynne med var det ikke det, men underveis er det blitt viktig for oss. Det er en fordel å være først ute, sier Grønvold.

I Tollpost-Globe er man godt fornøyd med den timing GreenTrip-prosjektet fikk.

- Vi var tidlig nok ute til å være blant de første, men ikke så tidlig at vi ikke ble trodd. Vi har hatt tiden med oss. Med god timing er det slik at du enten er heldig eller dyktig - jeg tror vi har vært vel så heldige som dyktige. Men når fordelene først var der, var vi flinke til å utnytte dem, sier Kveseth.

Politisk press og trusler om avgifter og restriksjoner har ifølge Kveseth ikke vært noen drivkraft bak miljøtiltakene i Tollpost-Globe. Man regner med at det vil komme politiske vedtak, men føler at selskapet gjennom egne tiltak ligger godt i forkant av myndighetene.

Gjennom medieoppslag, foredrag og omfattende reklamekampanjer har Tollpost-Globe festet grønnfargen til firmanavnet. En tung forurenser har bevisst bygget opp en positiv miljøprofil. Hva med fallhøyden?

- Vi har diskutert dette nøye internt, og noen var skeptiske. Men vi gjennomførte en pretest i markedet som bare ga positive reaksjoner, og i etterkant har vi fått bekreftet at markedsføringen er blitt positivt oppfattet. Vi er i den bransjen vi er, og vi er klar over at vi forurenser. Så sier vi da heller ikke at vi er «et miljøvennlig selskap», men at vi er «det mest miljøvennlige alternativet». Vi har ikke sagt noe i markedsføringen som vi ikke kan stå inne for, svarer Grønvold.

Og Kveseth minner om at selskapets miljøtiltak er selvpålagte. Han mener at fallhøyden er langt større i forhold til lovbestemte krav. - Men miljøbevissthet har noe med hele kvalitetsbildet i en virksomhet å gjøre, mener han.

HOLDER FORSPRANGET

I løpet av neste år regner Tollpost-Globe med å kunne redusere bilparken i Oslo med ti prosent. I andre strøk av landet, der det er få biler, få oppdrag og ikke så mange veikryss å velge mellom, vil det derimot være lite å hente gjennom GreenTrip-teknologien. I kroner og øre kan det imidlertid være snakk om årlige besparelser på seks millioner kroner bare i Oslo. Også i de andre byene regner Tollpost-Globe med å kunne kjøre inn millionbesparelser med det nye systemet.

Men i dag kan også konkurrentene kjøpe dette dataverktøyet. Det er ett av kravene som følger med EU-finansieringen.

- Hvor lenge kan Tollpost-Globe regne med å holde forspranget?

- Alle kan kjøpe datasystemet, men det krever en god IT-plattform i egen bedrift. På kort sikt er vi ikke redde for at andre kan ta det i bruk - vi vil ha dette i drift en god stund før konkurrentene kan komme etter, mener Kveseth.

FAKTA OM TOLLPOST-GLOBE

  • Tollpost-Globe er et av Norges største spedisjonsfirmaer. I 1997 var selskapets omsetning i overkant av en milliard kroner.
  • Tollpost-Globe har 33 kontorer over hele landet, 950 ansatte og mer enn 500 bileiere på kontrakt.
  • Selskapet tilbyr dør-til-dør-distribusjon i Norge og resten av Europa, Canada og Det Fjerne Østen.
  • Tollpost-Globe ble i 1998 et heleid datterselskap av DanTransport Holding.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS