Magma topp logo Til forsiden Econa

Gullalder fra 62 til 67 år

figur-author

Etter 2011 kan alle ta ut folketrygd og privat tjenestepensjon allerede fra 62 år. Det går også an å jobbe ved siden av. Årene fra 62 til 67 år kan dermed bli en «gullalder» for dem som velger denne kombinasjonen.

Tidspunkt for uttak

Alle kan fra 2011 velge selv når de vil ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år, samt hvor stor andel av den de ønsker å ta ut. Du kan også velge å stoppe utbetalingen for en periode, endre uttaksgraden eller starte utbetalingen igjen.

Det finnes minimumskrav til størrelsen på folketrygden for å kunne ta ut pensjonen før 67 år, noe som gjør at ikke alle kan ta ut pensjon før den alderen.

Er du ansatt i offentlig sektor, kan du ikke ta ut alderspensjon fra tjenestepensjon før du fyller 67 år. Ønsker du pensjon før dette, må du velge mellom AFP og alderspensjon fra folketrygden. Offentlig AFP kan ikke kombineres med folketrygd.

Alderspensjon fra tjenestepensjon i privat sektor kan imidlertid også tas ut valgfritt fra 62 år. Fleksibiliteten er riktignok noe mindre enn i folketrygden, ved at uttaksgraden først kan endres ved 67 år og deretter bare på tidspunkter som er fastsatt i forsikringsavtalen. Unntaket er om du ønsker full pensjon, dette kan du ta ut når du måtte ønske det.

Uttaksgraden i privat tjenestepensjon kan ikke være mindre enn at årlig pensjon blir minst 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp, p.t. om lag kr 18 500. For hybridpensjonsordninger er grensen 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp, p.t. om lag kr 27 800.

Dersom årlig pensjon for full ytelse fra en innskudds­pensjonsordning blir lavere enn 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp, kan du og forsikringsselskapet avtale at antall utbetalingsår settes ned til det antall år som gir en årlig pensjon av denne størrelsen. For ytelsespensjon, fripoliser og hybridpensjon er grensen 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Både i folketrygden og i tjenestepensjonsordningene blir årlig pensjon lavere om du tar ut pensjon før 67 år enn om du venter. Dette skyldes både at du har opptjent mindre pensjon, og at pensjonen skal utbetales over flere år.

Har du privat ytelsespensjon eller en fripolise, vil forsikringsselskapet eller pensjonskassen kunne ta et såkalt standardfradrag, seleksjonsfradrag, dersom du tar ut pensjonen før 67 år. Åpningen for slikt seleksjonsfradrag skyldes en antagelse om at det kanskje er de som ikke tror de vil leve veldig lenge, som tar ut pensjon tidlig, slik at risikoen for forsikringsselskapet/pensjonskassen blir endret sammenlignet med om du ikke kan velge uttakstidspunkt selv.

Allerede fra 61 år skal du motta informasjon fra forsikringsselskapet/pensjonskassen om hva tjenestepensjonen kan forventes å bli om du tar den ut fra 62 år eller senere. Du kan også sjekke mulig pensjon fra 62 år på nettstedet norskpensjon.no, men ikke for ytelsespensjon og fripoliser. Har du slik pensjon, kan du som regel finne nødvendig informasjon på forsikringsselskapenes egne nettsider.

Du må selv melde fra at du ønsker å starte uttak av pensjon, både til folketrygden (NAV) og til forsikringsselskapet.

Nye tall fra Finans Norge viser at uttaket av alderspensjon fra privat tjenestepensjon i stor grad skjer ved 67 år. I figur 1 vises uttaksraten for forskjellige aldre fordelt på ytelsespensjon og innskuddspensjon i 2016. Uttaksratene er så langt ganske like for de to produktene.

figur

Dersom uttaket av alderspensjon fra tjenestepensjon sammenlignes med uttaket av alderspensjon fra folketrygden, er det imidlertid noen forskjeller. I begge pensjonsordningene er det flest som starter uttaket ved 67 år, men det er langt flere som tar ut pensjon tidlig fra folketrygden enn fra privat tjenestepensjon. Tilsvarende er det flere som venter med å ta ut privat tjenestepensjon til etter 67 år enn det som gjelder uttak av folketrygden. I figur 2 er uttaksratene i folketrygden sammenlignet med uttaksratene i privat tjenestepensjon i 2016.

figur

Uføre

Det kan utbetales uføretrygd/-pensjon frem til 67 år dersom du blir ufør. Dersom du får uføretrygd fra folketrygden, må du vente med å ta ut alderspensjonen. Er du delvis ufør, kan du kombinere uttak av gradert uføretrygd og alderspensjon mellom 62 og 67 år, men samlet uttaksgrad kan ikke overstige 100 prosent.

Tilsvarende kan du heller ikke få både full uførepensjon og alderspensjon samtidig fra tjenestepensjonsordningen. Dersom du er delvis ufør, kan du på samme måte som i folketrygden ta ut like stor alderspensjon som «frisk-graden» din, slik at uførepensjon og alderspensjon til sammen tilsvarer alderspensjonen ved fullt uttak.

Dersom du allerede har begynt å ta ut alderspensjon når du blir ufør, skal alderspensjonen automatisk reduseres tilsvarende uførepensjonsutbetalingen. På den måten spares alderspensjonen til etter 67 år.

Privat AFP

AFP er en pensjonsordning for ansatte i bedrifter som er tilknyttet Fellesordningen for AFP (privat AFP). Det er strenge kvalifikasjonskrav som må være oppfylt for å få rett til privat AFP.

I 2011 ble privat AFP endret fra å være en førtidspensjonsordning til å gi en livsvarig pensjon der uttaket kan starte ved 62 år. Du må ta ut alderspensjon fra folketrygden for å få innvilget privat AFP. Det stilles dermed også krav om tilstrekkelig opptjening i folketrygden for å få privat AFP før 67 år. Etter at utbetalingen av AFP har startet, står du fritt til å stoppe utbetalingen fra folketrygden, slik at du kan «spare» folketrygden til senere.

Uttak av privat AFP og privat tjenestepensjon er helt uavhengig av hverandre.

De fleste som tar ut AFP, gjør det ved 62 år, som vist i figur 3.

figur

Samtidig pensjon og arbeid – gullalder

Å ta ut pensjon er ikke lenger det samme som å bli pensjonist. Nå kan du fortsette å jobbe, og du vil til og med få opptjent enda mer pensjon både i folketrygden og i den private tjenestepensjonsordningen. I privat AFP får du imidlertid ikke økt pensjon på grunn av jobb ut over at forholdstallet (levealdersjusteringen) endres dersom du arbeider etter fylte 61 år.

Det finnes derfor en rekke mennesker i Norge nå som mottar både folketrygd, privat AFP og privat tjenestepensjon samtidig som de fortsatt er i jobb. Perioden dette pågår, må kunne betegnes som en gullalder for den det gjelder.

Samtidig vil perioden etterpå, når du har sluttet å jobbe, kunne bli en stor overgang økonomisk. I 2016 var det, som det fremgår av figur 1 og 2, imidlertid ikke så mange som tok ut folketrygd og privat tjenestepensjon før 67 år og dermed kom i denne «gullposisjonen».

Seneste uttaksalder

Seneste uttaksalder av alderspensjon i privat tjenestepensjon er 75 år. Om du ikke har gitt melding om uttak før dette, vil pensjonen uansett bli utbetalt ved 75 år.

I folketrygden og privat AFP er det ikke krav om å ta ut pensjonen innen en viss alder. Det er imidlertid slik at pensjonene ikke øker dersom de tas ut senere enn henholdsvis 75 år og 70 år. Dermed er det ikke noe å tjene på å vente med uttaket ut over disse aldrene.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS