Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Gullklokkenes ære er forbi

Ved inngangen til det forrige århundre postulerte Max Weber at en strengt hierarkisk organisasjon var en forutsetning for at enhver bedrift skulle kunne drive en rasjonell og effektiv produksjon. Kjennetegn på denne modellen er klare grenser mot omgivelsene, en sentralisert beslutningsmyndighet, en overordnet leder med myndighet til å instruere og kontrollere sine underordnede, arbeidsoppgaver preget av spesialisering og rapportering og all kommunikasjon i en vertikal linje.

Drøye hundre år senere er det slutt på at arbeidstakere som signerer en arbeidskontrakt har som mål å ha fast ansettelse, 37,5 timers arbeidsuke og håp om å motta gullkokke etter 25 års lang og tro tjeneste.

Et samfunn som preges av rask utviklingstakt og krav til høy grad av innovasjon beskrives som en av de viktigste årsakene til at stadig flere søker en organisering som er basert på fleksible organisasjoner, preget av løsere tilknytning mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. De nye og mer fleksible organisasjonsformene som er i ferd med å øke i betydning, er blant annet karakterisert av begreper som nettverk, flate organisasjoner, fristilling, selvstyrte team, fleksibilitet og prosessforbedring.

Dette er en utvikling som er bransjeoverskridende, og som preger både privat og offentlig sektor, selv om driverne og løsningene kan varierer i ulike sektorer. Felles for disse endringene er likevel et stadig økt krav til individene.

Som individer preges vi i stor grad av et tankesett som er formet av den tradisjonelle måten å tenke arbeidsliv på. Både den boklige lærdommen og vår egen arbeidserfaring er i hovedsak basert på at arbeidsforhold er en direkte topartsrelasjon med klare føringer.

Magma er et viktig verktøy for faglig oppdatering, og målet for tidsskriftet er både å gi teoretisk faglig påfyll og å stimulere til refleksjon om endringsmønstre og nye trender. I dette nummeret av Magma formidler vi ny, norsk forskning som setter fokus på de ulike organisasjonsformene som i stadig større grad preger vårt arbeidsliv.

Felles for flere artiklene er at de i tillegg til å gi noen svar også bringer opp mange nye spørsmål. Oppfordringen fra redaksjonen er å la disse spørsmålene være med på å skape nye tankemønstre om hvordan vi skal leve i arbeidslivet i fremtiden, både som arbeidstagere og arbeidsgivere. Det er ved refleksjon vi kan være med på å forme fremtiden fordi vi ligger i forkant tankemessig, og ikke utelukkende lar oss bli ledet og formet av endringene som skjer rundt oss.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS