Magma topp logo Til forsiden Econa

Anette Bjørlin Basma er advokatfullmektig i Siviløkonomene.

Hovedregler for ansattes medbestemmelse og styrerepresentasjon

I lov og avtaleverk har vi mange regler om arbeidstakeres medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Disse reglene gir de ansatte adgang til å påvirke de beslutninger som arbeidsgiver tar i medhold av sin styringsrett. Medbestemmelsesretten kan utføres både via tillitsvalgte og via styrerepresentasjon. Medbestemmelse er verdifullt både for arbeidsgiver og de ansatte. Det medfører at de ansatte til får et større eierskap til de beslutninger som tas, beslutningene får bedre forankring i virksomheten og kan i mange tilfeller også være lettere å gjennomføre.

Det finnes selvsagt grenser for de ansattes rettigheter med hensyn til medbestemmelse. Fremdeles er det slik at arbeidsgiver er den som har ansvaret for virksomheten og som skal ta de tyngste beslutningene. I denne artikkelen vil jeg først gi en kort fremstiling av grunnlaget for medbestemmelse i arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler. Deretter vil jeg gi en kort oppsummering av de ansattes rettigheter til styrerepresentasjon samt en angivelse av hvilken rolle de ansatte skal ha i et styre.

Lov - og avtalegrunnlag for arbeidstakernes medbestemmelsesrett

I arbeidsmiljøloven:

 • Arbeidsmiljøloven har i kapittel 8 regler om informasjon og drøftelser med de ansattes tillitsvalgte. Dette gjelder ved virksomheter som sysselsetter 50 eller flere ansatte. Formålet med disse reglene er å sikre at de ansatte får relevant informasjon om viktige beslutninger som angår arbeidstakerne. Dette gjelder ved saker om virksomhetens økonomiske situasjon, bemanning og andre beslutninger som kan vesentlig endre de ansattes arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold.

I tillegg til disse generelle bestemmelsene om informasjon og drøfting i kapittel 8, har arbeidsmiljøloven også en rekke andre bestemmelser som forutsetter medbestemmelse fra de ansatte:

 • § 4-2 - De ansattes representanter skal ha informasjon vedrørende virksomhetens systemer, krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling.
 • § 4-6 - Den enkelte ansatte skal ha mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag særlig ved spørsmål om tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevne.
 • § 6-2 - Hver virksomhet har plikt til å velge et verneombud blant de ansatte. Kapittel 6 dreier seg om verneombudsarbeidet, og verneombudets oppgaver fremkommer særlig av nevnte bestemmelse.
 • Kapittel 7 - Regler om arbeidsmiljøsamarbeid. I virksomheter som sysselsetter 50 ansatte eller flere, er man pliktig til å opprette et arbeidsmiljøutvalg - et samarbeidsutvalg mellom de ansatte og ledelsen.
 • § 9-2 - Arbeidsgiver plikter å drøfte planlegging, gjennomføring og endring av kontrolltiltak med de ansattes tillitsvalgte.
 • § 15-2 - Dersom arbeidsgiver planlegger å gå til oppsigelser av ti eller flere arbeidstakere, skal nedbemanningen/ masseoppsigelsen informeres om og drøftes med de tillitsvalgte.
 • § 16-5 - Ved virksomhetsoverdragelser har arbeidsgiver plikt til informasjon og drøfting om planleggingen og gjennomføringer av overdragelsen med de tillitsvalgte.

Kollektive avtaler:

 • Arbeidslivets parter har fremforhandlet bestemmelser i kollektive avtaler som i større eller mindre grad gir de ansatte en medbestemmelsesrett på sin egen arbeidsplass, til tross for at virksomheten ikke nødvendigvis er å karakterisere som en større virksomhet. De kollektive avtaler gir ikke arbeidstakerne bare rettigheter til informasjon og drøfting, men også forhandlingsrett på en rekke områder, og dermed også en mulighet til å påvirke i større grad enn de lovbestemte rettighetene.

Ansattes rett til styrerepresentasjon

Reglene om de ansattes rett til styrerepresentasjon, fremkommer av aksjelovens kapittel 6, med tilhørende forskrifter.

 • Aksjeloven § 6-4 gir et flertall av de ansatte, rett til å kreve styremedlemmer til styret i virksomheter med over 30 ansatte og hvor det ikke er bedriftsforsamling.
 • Aksjeloven § 6-5 gir de ansatte rett til å velge styremedlemmer ved konsernforhold.

Det er maks 1/3 av styrets medlemmer som kan velges av de ansatte, resten skal velges av generalforsamlingen. Som ansatt regnes både heltids- og deltidsansatt (under 50 % stilling), men de deltidsansattes stemme teller bare halvparten ved valg og ved beregning av antall ansatte i virksomheten.

De ansatte har i utgangspunktet ikke andre roller, ansvar eller oppgaver i styret enn andre styremedlemmer. De ansatte i styret er valgt av de ansatte, mens de øvrige styremedlemmer er valgt av aksjeeierne. Alle har som oppgave å ivareta selskapet på best mulig måte og har samme rettigheter og plikter i styret til å ivareta selskapets interesser. De ansatte vil imidlertid kunne bringe inn et noe annet fokus enn de øvrige styremedlemmene og kan i tillegg bidra på en konstruktiv måte med sin kjennskap til det «indre livet» i virksomheten.

Det samlede styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, i tillegg til at styret skal ha en kontrollfunksjon. Styrets viktigste funksjoner er å utarbeide planer for virksomheten, samt å sørge for å utarbeide budsjetter og kontrollere regnskapet og den økonomiske situasjonen for øvrig.

 • Ifølge aksjelovens § 6-35 er hovedregelen i større aksjeselskaper at det skal være en bedriftsforsamling. Bedriftsforsamlingen skal opprettes i henhold til reglene i allmennaksjeloven, hvilket betyr at en tredjedel av medlemmene skal velges av de ansatte, jfr allmennaksjeloven § 6-35 fjerde ledd. Bedriftsforsamlingen skal være på minst 12 medlemmer.

Bedriftsforsamlingen har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder større investeringer, rasjonaliseringer og omlegginger av driften som medfører reduksjoner eller omdisponering av arbeidstakere. Forsamlingen skal også føre tilsyn med administrerende direktør og styrets forvaltning av virksomhetens midler.

Jeg håper med dette å ha gitt en kortfattet oversikt over hovedgrunnlagene for de ansattes medbestemmelse. Da er det bare å ønske dere lykke til med samarbeidet. 


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS