Magma topp logo Til forsiden Econa

Leif Håvar Kvande, NARD AS

Hva er EUs regler for bærekraftig finansiering?

EUs nye regelverk rundt bærekraftig finansiering er i ferd med å falle på plass. I løpet av neste år må alle virksomheter føre regnskap over klimaavtrykk. EU vil gjøre det dyrere å forurense, billigere å være grønn og lettere å skille mellom grønnvasking og reell bærekraft.

Ifølge Paris-avtalen skal EU-landene kutte dagens utslipp av klimagasser med 40 prosent frem mot 2030. EU mener selv at dette vil kreve årlige ekstra­investeringer på nesten 2 000 milliarder kroner.

EUs nye rammeverk for finansiering av bærekraftige aktiviteter med tilhørende forordninger og lover er EUs viktigste grep for å få fart på det grønne skiftet. Kort oppsummert skal rammeverket gjøre det dyrere å forurense og billigere å være grønn. Investeringene i miljøriktige prosjekter, virksomheter og bransjer må øke, det må lønne seg å være grønn, og samfunnet må sikre at investeringene går til formål og virksomheter som faktisk er bærekraftige. Samtidig blir det dyrere å forurense og drive på tvers av bærekraftige prinsipper.

I år kommer de første forordningene knyttet til det nye EU-rammeverket. Først ut er taksonomi-forordningen, som skal gi et felles begrepsapparat for hva som er bærekraftig, og hva som ikke er det. I løpet av neste år skal hele regelverket på plass, og det vil gjelde alle virksomheter i EU- og EØS-land, også Norge.

figur

EU-rammeverket for bærekraftig finansiering tar utgangspunkt i følgende seks miljømål:

  • begrense klimaforandringene
  • tilpasning til klimaforandringene
  • bærekraftig bruk og vern av vann og andre marine ressurser
  • overgang til sirkulær økonomi som inkluderer avfallsforebygging og gjenvinning
  • forebygging og kontroll av forurensning
  • beskyttelse av biologisk mangfold og sunne økosystemer, og restaurering av forringede økosystemer

For å etterleve EU-rammeverket må virksomhetene gjøre følgende:

  • bidra positivt til minst ett av de seks målene nevnt over
  • ikke bidra negativt på noen av de andre områdene nevnt over
  • drive i henhold til minimumskravene i inter­nasjonale konvensjoner som OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs prinsipper rundt bedrifter, arbeiderrettigheter og menneske­rettigheter

Les mer på https://ec.europa.eu/green-deal


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS