Magma topp logo Til forsiden Econa

magma2101_forening_img_031

Advokatfullmektig i Econa | Fredrik Riise

Hvilke regler gjelder for hjemmekontor?

Selv om vi trodde at vi var vant til digitale løsninger, har året 2020 satt en ny standard for hvordan vi jobber. Koronapandemien med nedstenging av Norge 12. mars ble en lynrask omstilling som har tvunget mange til å redefinere hvor og hvordan de arbeider.

Respons Analyse har foretatt en undersøkelse for Akademikerne som viser at rundt 90 prosent av master­utdannede har sittet på hjemmekontor helt eller delvis under pandemien. Det store bildet er at folk er fornøyd, og 60 prosent opplever at de jobber bedre eller like bra hjemmefra. Med denne lærdommen er det mye som tyder på at hjemmekontor for mange blir en del av den nye normalen, også fremover.

Både arbeidstakere og arbeidsgivere har vist stor omstillingsvilje for å imøtekomme anbefalingene fra myndighetene. Spørsmålet er om regelverket har klart å følge med på den raske omstillingen.

Arbeidsmiljøloven, som angir bestemmelser om HMS, arbeidstid og fysisk og psykisk arbeidsmiljø, tar utgangspunkt i at arbeidstaker arbeider fra arbeids­givers lokaler. Hvordan fungerer loven, og hvilke regler gjelder når en jobber fra hjemmekontor?

Arbeidsmiljølov også hjemme

Utgangspunktet er at arbeidsmiljøloven gjelder også på hjemmekontor. Selv om loven er laget for en situasjon hvor det arbeides fra arbeidsgivers lokaler, legger ikke arbeidsmiljøloven opp til en stedlig begrensning ut fra hvor en jobber.

Ved at arbeidsmiljøloven som utgangspunkt gjelder, innebærer det at den også gjelder på hjemmekontor. Arbeidsgiver kan derfor ikke forvente at man er mer tilgjengelig enn om man skulle jobbet fra arbeids­plassen.

Det er derimot ikke alle situasjoner på hjemmekontor hvor arbeidsmiljøloven er like praktisk. Det kan oppstå situasjoner hvor det er uklart hvem som har ansvar for hva. Et eksempel er hvordan arbeidsgiver i praksis skal utøve ansvaret for at arbeidstaker har et fysisk forsvarlig arbeidsmiljø i arbeidstakers eget bopel.

Det er ikke noe klart svar på hvordan dette skal løses. Hovedregelen er at arbeidsgiver har ansvaret, men det må forventes en medvirkning fra arbeids­taker. Arbeidstaker bør derfor selv melde ifra om mangler ved det fysiske arbeidsmiljøet, så må arbeidsgiver forsøke å tilrettelegge deretter. Econas erfaring er at mange arbeidsgivere har vært flinke til å tilrettelegge for hjemmekontor under pandemien ved å sørge for transport av ekstra skjerm, kontorstol og andre nødvendigheter fra kontoret og hjem.

Hvilken rolle har hjemmekontorforskriften?

Et annet spørsmål er hvilken rolle forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem spiller i nåværende arbeids­situasjon. Arbeidsmiljølovens § 1–5 åpner for at deler av lovens bestemmelser kan fravikes for arbeids­takere som jobber i eget hjem. Forskriften som loven henviser til, ble utarbeidet i 2002 og gir visse unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. Blant annet gir forskriften ingen begrensninger på helgearbeid, og forskriften gir andre retningslinjer for arbeidstid enn arbeids­miljøloven.

I og med at det foreligger en egen forskrift om hjemme­kontor, skulle en tro at den automatisk kommer til anvendelse for dagens situasjon. Dette er derimot ikke tilfellet.

Det som har gjort forskriftens rolle uklar i nåværende situasjon, er dens § 1. Etter nevnte bestemmelse gjelder ikke forskriften for kortvarig eller tilfeldig arbeid. Det var en stund uklart hvorvidt koronasituasjonen med pålagt hjemmekontor var tilstrekkelig fast til å oppfylle dette vilkåret. I midten av november kom Arbeids- og sosialdepartementet med en rådgivende uttalelse som ga noen oppklaringer. De uttalte at dersom arbeidstakeren mer eller mindre arbeider fast på hjemmekontor som følge av koronasituasjonen, ville dette være en tilstrekkelig fast ordning og følgelig ikke omfattet av unntaket i § 1.

figur

Avtale om hjemmekontor

Selv om pålagt hjemmekontor har vært av en fast karakter, er det først der det foreligger en avtale om hjemmekontor, at forskriftens bestemmelser kommer til anvendelse.

Etter forskriftens § 2 må det gjøres en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som blant annet inneholder bestemmelser om arbeidstid, tilgjengelighet og omfanget av hjemmearbeidet. Hensynet bak unntakene fra arbeidsmiljøloven er å gi partene den fleksibiliteten som behøves for å utføre arbeidet på en god måte. For at arbeidsgiver ikke ensidig skal kunne bestemme arbeidstiden, legges det opp til at dette må avtales.

Arbeidsgiver kan med andre ord ikke benytte seg av forskriftens unntaksbestemmelser uten at det er gjort en avtale med arbeidstaker om dette. Dersom det arbeides på hjemmekontor, og det ikke er gjort noen avtale, innebærer det at arbeidsmiljøloven gjelder som normalt.

Det er både fordeler og ulemper med forskriften. For deg som arbeidstaker er ulempen at den ikke gir samme beskyttelse ved arbeid på helg, kveld og natt. Reglene om vilkår for og lengden av overtid gjelder heller ikke. Fordelen, derimot, er at du selv i større grad gjennom avtalen kan påvirke hvordan arbeidshverdagen skal være. Dette kan gi den fleksibiliteten du selv kanskje har behov for. Econa anbefaler deg derfor å vurdere din situasjon grundig før du eventuelt signerer en slik avtale. Er du i tvil, kan du som medlem av Econa kontakte arbeidslivsavdelingen vår for en gjennomgang.

Yrkesskadeforsikring i eget hjem

Et annet spørsmål som har vært diskutert, er hvorvidt en har rett på yrkesskadeforsikring dersom en skader seg på hjemmekontor. I folketrygdlovens § 13–6 defineres skadedekningen til å gjelde for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Ordlyden i bestemmelsen gir uttrykk for at det kun er arbeid på arbeidsplassen som vil være dekket. Som følge av den spesielle situasjonen rundt korona mente derimot departementet at vilkåret måtte være ivaretatt også der arbeidstaker er oppfordret til eller pålagt av arbeidsgiver å jobbe hjemmefra. Til støtte for denne tolkningen ble det vist til at Trygderetten i sin praksis har åpnet for dekning også der arbeidstaker har hjemme­kontor som normalløsning.

Oppsummering

Oppsummert kan det sies at:

  • Arbeidsmiljøloven gjelder for hjemmekontor.
  • Hvis arbeidsgiver ønsker å benytte unntakene i forskriften, må det inngås en avtale.
  • Ikke signer en avtale om hjemmekontor uten at du har vurdert dette nøye.
  • Skulle du være uheldig og skade deg på hjemmekontor, vil folketrygdlovens dekning for yrkesskader også gjelde der.

Har du noen spørsmål om reglene rundt hjemme­kontor, ta gjerne kontakt med oss i Econas arbeidslivsavdeling.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS