Magma topp logo Til forsiden Econa

Prosjektene er presentert av Ragnhild Kvålshaugen.

Hvordan påvirker ulike kunnskapskilder lederes praksis?

I det følgende gis en kort presentasjon av to forskningsprosjekter som er opptatt av hvordan ulike kilder for kunnskap påvirker lederes praksis. Det ene er et internasjonalt studium som delvis er finansiert av EU, og delvis gjennom nasjonale midler i de ulike kontraktsland. Dette prosjektet har et komparativt perspektiv på utvikling av europeiske lederstiler. Det andre forskningsprosjektet er et doktorgradsprosjekt som er finansiert gjennom Norges Forskningsråd, og som tar sikte på - i en norsk kontekst - å se om ledelsesideer som skapes under utdanning, faktisk kommer til anvendelse i praktisk ledelse. Begge prosjektene har tilhørighet til Handelshøyskolen BI.

THE CREATION OF EUROPEAN MANAGEMENT PRACTICE

The Creation of European Management Practice (CEMP) er organisert som et forskernettverk med forskere fra forskjellige europeiske land (bl.a. Sverige, Norge, England, Spania, Tyskland, Nederland, Finland, Italia). CEMP ledes av professor Lars Engwall ved Uppsala Universitet i Sverige. Prosjektet har fått tildelt ca. 6 mill. kr under EU-programmet TSER (Targeted Socio-Economic Research).

Prosjektet har to grunnleggende formål: For det første å finne utbredelsen av moderne ledelsesperspektiver i de ulike europeiske land. Dernest å kartlegge hva som har vært innholdet i disse perspektivene, og hvilken betydning disse ledelsesperspektivene har hatt og har for ledelsespraksis i Europa.

Prosjektet er delt inn i tre hovedgrupper knyttet til tre ulike bærere av ledelsesmessige ideer som prosjektet er tuftet på: utdanningsbakgrunn, publikasjoner og konsulentvirksomhet. Gruppen som spesielt skal studere sammenhengen mellom utdanningsbakgrunn og ledelse, har et sterkt norsk fundament. Gruppen ledes av professor Rolv Petter Amdam ved Handelshøyskolen BI. I tillegg består denne gruppen av forsker Haldor Byrkjeflot ved LOS-senteret i Bergen, doktorgradsstipendiat Eirinn Larsen, Handelshøyskolen BI og doktorgradsstipendiat Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI. De to førstnevnte er finansiert gjennom EU-midler, mens sistnevnte er finansiert gjennom stipend fra Norges Forskningsråd. De to andre forskergruppene skal henholdsvis studere sammenhengen mellom konsulentvirksomhet og ledelse, og publikasjoner og ledelse. Den førstnevnte gruppen ledes av dr. Mathias Kipping fra England (Reading University), og den andre gruppen ledes av professor José Luis Alvarez fra Spania (IESE, Barcelona). Prosjektet skal forsøke å finne likheter og forskjeller på hvordan og i hvilken grad de tre grunnleggende bærerne av ledelsesmessige ideer (utdanning, konsulentvirksomhet og publikasjoner) påvirker lederpraksis i Europa.

EDUCATION AND DIFFUSION OF MANAGERIAL KNOWLEDGE AND SKILLS

Doktorgradsprosjektet til Kvålshaugen skal spesielt fokusere på om det skjer noen overføring av ledelsesmessig kunnskap og evner fra utdanning til praksis. I tillegg skal studiet sammenligne to typer utdanningsbakgrunner som har vært tradisjonelle rekrutteringsbakgrunner for ledere i Norge - siviløkonomer og sivilingeniører - og se om det er noen forskjeller mellom disse to profesjonsgruppene når det gjelder overføring av ledelsesmessig kunnskap og evner fra utdanning til praksis. Prosjektleder (veileder) er førsteamanuensis Bente R. Løwendahl ved Handelshøyskolen BI. Studiet baserer seg på innholdsanalyser av fagplaner ved de to gjeldende utdanninger ved NHH og NTNU for å finne ut av hva slags ledelsesmessig kunnskap og hvilke evner studentene kan forventes å ha utviklet under sitt studium ved de aktuelle institusjonene. Basert på innholdsanalyser av studiene sammen med intervjuer med noen ledere skal det utarbeides et spørreskjema som forsøker å gi svar på om det i hele tatt er noen sammenheng mellom utdanningsbakgrunn og ledelse, og hva denne sammenhengen eventuelt innebærer. Sentrale spørsmål å stille seg i denne sammenheng er bl.a. hva slags ledelsesmessig kunnskap og hvilke evner som i virkeligheten blir overført fra utdanning til praksis; er det noen forskjeller å spore mellom de to profesjonsgruppene i studiet; og hva slags betydning kan dette tenkes å ha for lederpraksis? Spørreskjemaet skal etter planen sendes ut i begynnelsen av 1999, og avhandlingen forventes å være ferdig våren i år 2000.

IMPLIKASJONER FOR LEDERE

Disse to studiene vil kunne bringe ny og utvidet kunnskap ut til praktiserende ledere, bl.a. gjennom at ledere i sterkere grad blir bevisst hvordan deres utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring kan influere på deres lederstil og ledelsesfokus. I tillegg fokuserer CEMP-studiet på hvordan ledere blir påvirket av forskning, ledelsesguruer og ledelseskonsulenter. Dette vil forhåpentligvis skape en bevisstgjøring hos dagens ledere om hvordan deres lederstil og lederatferd utvikles og påvirkes.

I tillegg vil CEMP-studiet trekke inn kulturelle forskjeller mellom ulike land når det gjelder lederstil og lederatferd. Dette vil være til nytte for ledere og arbeidssøkere i Europa samt bedrifter som har internasjonale avdelinger eller er i ferd med å opprette slike.

I tillegg vil studiene være til stor nytte for institusjoner som utdanner kommende ledere eller videreutdanner dagens ledere, gjennom at studiene eksplisitt og implisitt fokuserer på hva man egentlig lærer av ledelsesfaget i en utdanningskontekst.

Kontaktpersoner: Professor Rolv Petter Amdam, Handelshøyskolen BI, tlf. 67570583 (e-post:rolv.p.amdam@bi.no) eller doktorgradsstipendiat Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI, tlf. 67570525, (e-post:ragnhild.kvalshaugen@bi.no).


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS