Magma topp logo Til forsiden Econa

Hvordan vil koronaviruset kunne påvirke jobben din på lengre sikt?

figur-author

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan verden, økonomien og arbeidsmarkedet ser ut når dere får Magma i posten, og langt mindre vet vi om hva som vil skje over sommeren. Vi forsøker imidlertid å svare på de viktigste spørsmålene som kan komme opp rundt rettigheter og plikter i jobbsituasjonen i tiden fremover.

Hvor lenge kan jeg være permittert?

Arbeidsgiver kan permittere deg i inntil 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode. Etter permitteringsperioden vil arbeidsgiver igjen ha plikt til å betale deg full lønn. Permitteringen kan også avsluttes gjennom et forhåndsvarslet tidspunkt eller ved at arbeidsgiveren gir beskjed om at permitteringen avsluttes.

Andre måter å avslutte permitteringen på er ved at arbeidsgiver går til oppsigelse av arbeidstaker, eller ved at arbeidstaker selv sier opp. Permitteringen skal også avsluttes dersom det ikke lenger er saklig grunnlag for permittering. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i disse reglene fremover.

Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i jobben min?

På kortere sikt (midlertidig):

Vi antar at styringsretten vil være noe videre i den ekstraordinære situasjonen vi nå opplever i forbindelse med koronaviruset, og at arbeidsgiver derfor ensidig kan iverksette forholdsvis vidtgående midlertidige endringer i hvilke arbeidsoppgaver den enkelte skal utføre, hvor de skal utføres, og når de skal utføres – mer vidtgående enn i normalsituasjoner. Dette må likevel vurderes konkret.

På lengre sikt (permanent):

Utgangspunktet er at arbeidsgiver i kraft av styringsretten ensidig kan beslutte endringer innenfor rammene av arbeidsavtalen, lov og tariffavtale. Rekkevidden av endringsadgangen kan imidlertid by på tvil i en rekke tilfeller.

For å avdekke hva som er arbeidspliktens innhold og arbeidsgivers adgang til å variere arbeidsoppgavene, må man altså først og fremst se på hva som følger av arbeidskontrakten. Dersom kontrakten inneholder formuleringer som eksempelvis «arbeidstaker aksepterer innen rimelige rammer å utføre endrete arbeidsoppgaver, og arbeidstaker er klar over at arbeidssted og arbeidstid kan bli endret hvis arbeidsgiver har nødvendig behov for det», vil du i større grad måtte akseptere endringer. Til tross for slike klausuler er det likevel grenser for hva arbeidstaker må akseptere.

I tillegg til arbeidsavtalen vil det typisk være aktuelt å se på hva som var partenes forutsetninger ved inngåelsen av ansettelsesforholdet, og hva som er vanlig praksis i virksomheten, bransjen og det aktuelle tariffområdet.

Der hvor arbeidskontrakten eller omstendighetene rundt ikke gir noe klart svar på endringsadgangen, må man se hen til rettsprinsippet om grunnpregstandarden. Denne læren dreier seg om at endringene ikke kan være så vesentlige at de forandrer stillingens grunnpreg. Bestemmelser som ikke særpreger, definerer eller fremstår som vesentlige, kan normalt endres ensidig. Hva som er stillingens grunnpreg, avhenger av en skjønnsmessig vurdering, og det må blant annet foretas en sammenlikning av stillingens innhold før og etter endringen.

Dersom man kommer frem til at endringene faller utenfor styringsretten, og arbeidsgiver likevel ytrer et behov for å gjennomføre disse, må arbeidsgiver gå veien om ordinær oppsigelse for så å gi en ny arbeidskontrakt med de endrede arbeidsvilkårene, en såkalt endringsoppsigelse. Dette vil typisk være tilfellet ved lønnsnedsettelse, degradering eller hvis vesentlige/sentrale arbeidsoppgaver tas bort. Slike endringsoppsigelser må alltid være saklig begrunnet. Nyere rettspraksis tyder imidlertid på at det skal noe mindre til for at saklighetskravet er oppfylt ved endringsoppsigelser, i motsetning til ordinære oppsigelser uten etterfølgende tilbud om arbeidskontrakt med endrede vilkår.

Hva kan jeg gjøre i permittering?

Kan jeg jobbe for andre arbeidsgivere i permittering?

I permittering er du fritatt for arbeidsplikten, og du kan innenfor noen rammer jobbe for andre arbeidsgivere. Det er for eksempel helt uproblematisk å ta korte vikariater, jobbe som tilkallingsvikar eller ta frilansoppdrag i perioden du er permittert, så lenge du kan vende tilbake til din gamle arbeidsgiver når permitteringsperioden er over.

Lojalitetsplikten til arbeidsgiveren du er permittert hos, gjelder fortsatt, så det er ikke tillatt å jobbe i direkte konkurrerende bedrifter mens du er permittert. Det du tjener på den andre jobben, vil avkortes mot dagpengene du mottar fra Nav, og må meldes inn.

Du kan også søke andre jobber, men får du fast jobb et annet sted, må du avslutte arbeidsforholdet med arbeidsgiveren du er permittert fra.

Kan jeg begynne på etter- og videreutdanning i permittering?

For deg som er permittert, kan etter- og videreutdanning være et hensiktsmessig tiltak for å komme i en bedre posisjon med tanke på videre karriere.

Vi ser imidlertid at det er begrensede muligheter til å motta dagpenger samtidig som man tar utdanning. Utgangspunktet er at det ikke ytes dagpenger til dem som gjennomgår utdanning eller opplæring, og det setter dermed ofte en klar begrensning for dem som måtte ha et ønske om å bruke permitteringsperioden til dette. Begrunnelsen er at personer som er i en utdanningssituasjon, i utgangspunktet ikke kan sies å være reelle arbeidssøkere, som er et av kravene for å motta dagpenger.

Unntak gjelder for deg som ønsker å ta utdanning eller opplæring utenfor normal arbeidstid (i slike tilfeller må det dokumenteres at utdanningen er lagt opp som utdanning på kveldstid, og at den er tilpasset fullt arbeid på dagtid), men også utdanning eller opplæring av kortere varighet innenfor normal arbeidstid kan gjennomføres, uavhengig av om undervisningen er på dagtid, kveldstid eller i helger (du gis en rett til utdanning/opplæring av inntil tre måneders varighet). For sistnevnte unntak kreves det imidlertid at utdanningen utgjør en «selvstendig enhet», og den kan ikke være en del av et lengre utdanningsløp. En økonom vil imidlertid typisk ha behov for påfyll innen lederskap, økonomi eller juss – kurs som normalt vil være en del av lengre utdanningsløp.

Du må huske at du som permittert kun er midlertidig fritatt fra arbeidsplikten. Det vil si at du har en plikt til å returnere til arbeidsgiver relativt raskt når du får beskjed om det eller permitteringsperioden er over. Det vil derfor være problematisk å påbegynne utdanning som for eksempel kun har undervisning på dagtid. I så fall må du avtale dette med arbeidsgiver i forkant.

NAV kan i enkelte tilfeller også gi virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, tilskudd til såkalt bedriftsintern opplæring. Dette kan gis til ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Det er i skrivende stund (02. april) varslet at Stortinget vil komme med kompetansehevende tiltak som vil kunne endre nåværende regelverk.

figur

Du må huske at du som permittert kun er midlertidig fritatt fra arbeidsplikten. Det vil si at du har en plikt til å returnere til arbeidsgiver relativt raskt når du får beskjed om det eller permitteringsperioden er over.

Hvordan vil permittering påvirke sommerferien?

Utgangspunktet er at ferie skal avvikles som normalt når man er permittert, i hvert fall når det gjelder ferie som allerede er avtalt før permitteringen varsles. Partene kan selvsagt bli enige om å flytte ferien etter de reglene som ferieloven setter.

Dersom ferien ikke er planlagt enda, kan arbeidstaker kreve at hovedferien (tre uker) gis i hovedferieperioden 1. juni til 30. september. I tillegg skal arbeidsgiver i god tid før ferien drøfte fastsetting av ferie med den enkelte arbeidstaker. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig, og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Den tiden det avvikles ferie, inngår heller ikke i beregningen av den totale tillatte permitteringstiden på 26 uker. I forbindelse med ferieavviklingen skal arbeidstaker ha utbetalt feriepenger for den aktuelle ferien, og ikke dagpenger.

Får man dagpenger også for hellig- og høytidsdager?

Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden. Den 23. mars ble reglene endret slik at permitterte nå får dagpenger i påsken.

Hvilke rettigheter har jeg om arbeidsgiver går konkurs?

Ved en konkurs vil normalt bostyrer si opp de ansatte i løpet av kort tid og melde at konkursboet ikke trer inn i arbeidsavtalene. Alternativet er at konkursboet drifter selskapet videre i kort tid.

Krav på lønn og feriepenger som den ansatte har til gode, samt lønn i oppsigelsestiden er med enkelte unntak (blant annet for arbeidstaker som har vært styremedlem, daglig leder og eiere) prioriterte krav i boet, altså at disse kravene skal betales før andre krav.

Dersom det ikke er nok penger igjen i boet til å dekke lønn og feriepenger, vil lønnsgarantiordningen dekke lønnskrav oppad begrenset til to ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Lønnskravet må ikke være eldre enn tolv måneder. Lønn i oppsigelsestiden er begrenset til lønn og feriepenger i én måned fra dato for åpningen av konkurs eller tvangsoppløsning, uavhengig av om du har avtalt lengre oppsigelsestid.

Jeg har fått tilbud om ny jobb. Hva bør jeg passe på i disse tider?

Ved signering av kontrakt hos ny arbeidsgiver bør du være oppmerksom på oppsigelsestiden i prøvetiden, som gjerne er 14 dager eller én måned fra dato til dato. Et godt tips er å avtale at ved oppsigelse grunnet arbeidsgivers forhold (nedbemanning) gjelder ordinær oppsigelsestid (ofte tre måneder).

En annen ting du bør være forsiktig med, er å ta en pause mellom to arbeidsforhold. Dersom du ikke er i et arbeidsforhold i mer enn 14 dager, mister du retten til å motta sykepenger fra arbeidsgiver, og etter fire uker mister du blant annet alle rettigheter til å motta sykepenger fra NAV. Du bør derfor passe på at oppstart hos ny arbeidsgiver er dagen etter siste arbeidsdag hos tidligere arbeidsgiver.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS