Magma topp logo Til forsiden Econa

Industri og klima hånd i hånd

figur-author

Bedriftseksempel Hydro

Bedriften

Hydro er et globalt aluminiumselskap med produk­sjon, salg og handelsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og energi til framstilling av primærmetall og valsede aluminiumprodukter, samt resirkulering. Hydro har hovedkontor i Oslo, og 35 000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter.

Problemstilling

Aluminium er klima- og energiintensivt å produsere, men utslippene knyttet til produksjon kan spares inn i bruksfasen av metallet, samtidig som det er evig resirkulerbart. Dette gjør at aluminium er en del av en karbonnøytral framtid. Som et rendyrket aluminiumselskap er derfor Hydros formål å skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Bransjeeksperter estimerer at verden trenger 35 prosent mer aluminium i 2020 enn i 2014. Hydro ønsker å vokse for å møte våre kunders behov, men det er vårt ansvar å minimere effekten det har på klimaet.

Bakgrunn for initiativet

Hydros samlede utslipp ventes å øke fram mot 2020 på grunn av økt produksjon av alumina og primæraluminium. Derfor skal vi gjennom teknologiutvikling og ved å rette innsatsen mot områder med stor nytteeffekt, kompensere for de økte utslippene i et livsløpsperspektiv.

Ambisjonen til Hydro er derfor å være karbonnøytral i et livsløpsperspektiv innen 2020. Klimastrategien er basert på følgende prinsipp: Vi har som intensjon å spare minst like mye karbonutslipp som vi genererer. Hvis vi øker produksjonen for å møte økt etterspørsel, må vi innføre kompenserende tiltak for å sikre karbonnøytralitet.

Initiativ

For å redusere utslippene har Hydro identifisert tre pilarer. De tre er økt energieffektivitet og utslippsreduksjoner, resirkulering og økt bruk av aluminium der det har en dokumentert nytteeffekt. Aluminium gjør kjøretøy lettere, bygg mer energieffektive og emballasje i stand til å redusere matsvinn og kjølebehov. Disse pilarene har bidratt til at en rekke initiativ er satt i gang.

I 2017 åpnet Hydro en ny teknologipilot på Karmøy. Der skal vi teste verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi i industriell skala. Karmøy-piloten blir også drevet av norsk, klimavennlig vannkraft, som gjør at CO2-utslippet per tonn aluminium bare blir en tiendedel av utslippet fra et aluminiumverk som drives med strøm fra kullkraftverk.

Hydro vet at den sirkulære økonomien og resirkulering er sentrale faktorer for å oppnå karbonnøytralitet. Aluminium kan resirkuleres uendelig, og da kreves det kun fem prosent av den opprinnelige energiinnsatsen. Hydro smelter om skrap fra egen produksjon og andre selskaper, i tillegg til brukt skrap. De seneste årene har Hydro åpnet et resirkuleringsanlegg i Luxembourg som kan bruke 100 prosent brukt skrap, og et nytt anlegg i Tyskland for resirkulering av drikkebokser av aluminium.

I bruksfasen er det viktig at Hydro samarbeider tett med kunder for å levere aluminium og utvikle løsninger de trenger for å redusere karbonutslipp. Hydro gjennomfører livsløpsanalyser av alle store produktgrupper for å identifisere forbedringspotensialet og vurdere andre aspekter, som energi- og materialforbruk.

For å nå karbonnøytralitetsmålet er Hydro avhengig av å penetrere bilsegmentet. Aluminium kan brukes til å gjøre biler lettere og dermed redusere drivstofforbruket og utslippene. For å møte etterspørselen fra bilbransjen ble et tredje initiativ åpnet i 2017, en ny produksjonslinje for karosseriplater i aluminium til bil i Tyskland. Fabrikken ble åpnet av Erna Solberg og Angela Merkel.

Brukt i emballasje skaper aluminium en mikrotynn barriere som er ugjennomtrengelig for lys, luft og lukt. Dette reduserer kjølebehovet og svinn av matvarer. Når vi lager et bygg basert på aluminium, er energiforbruket i prosessen høyt sammenlignet med mange andre materialer. Men energiforbruket blir lavt når vi sammenligner med all den energien bygningen kan være med på å spare i løpet av årene det er i bruk.

Resultat

Ambisjonen om karbonnøytralitet ble innført i 2014, og halvveis ut i perioden ligger vi an til å nå målet.

Hovedresultatet av klimastrategien er uansett at den har blitt en del av grunnlaget for investeringsbeslutninger i Hydro. Klimaeffekten integreres og blir regnet inn i alle strategiske beslutninger, nye investeringer eller satsingsområder i Hydro, som illustreres av initiativene ovenfor.

Klimastrategien er også et viktig element i The Hydro Way, som definerer hvem vi er, våre talenter og vår aspirasjon om å bli bedre, større og grønnere. Dette har medført at klimastrategien har blitt rullet ut i et vesentlig omfang og implementert gjennom hele organisasjon, og det er blitt bygget en intern kultur med høy bevissthet rundt klimastrategien.

Utfordringer

Under utformingen av klimastrategien var en av utfordringene å skape et mål som la til rette for både vekst og forandringer i Hydros portefølje, samtidig som det ga et faktisk klimabidrag.

Videre kan det å skape bevissthet og forståelse internt i selskapet rundt strategien være utfordrende. For at initiativet skal være vellykket, er det viktig at det blir implementert i alle beslutningsprosesser.

Hydro blir også påvirket av endringer og utvikling i det internasjonale rammeverket for klimaendringer og klimagassutslipp.

Anbefalinger

For andre selskaper som ønsker å innføre klimastrategier, -mål eller -ambisjoner, er det viktig å huske på at denne må være robust for forandringer i virksomheten. Et absolutt mål for utslippsreduksjoner kan for eksempel være krevende ved store porteføljeforandringer eller økt produksjon.

Vår erfaring er at implementeringen er sentral. Vår beste anbefaling er å forankre dette gjennom hele virksomheten. Sørg for intern opplæring og eierskap fra «gulvet til toppen», og på tvers av land og kulturer.

Hydros initiativ hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten en sterk satsning på forskning og utvikling. Det arbeidet som gjøres ved Hydros forskningssentre rettet mot teknologiutvikling og effektivisering av driften samt mot utvikling av nye produkter og nye anvendelser, er av stor betydning.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS