Magma topp logo Til forsiden Econa

Innskuddspensjon – arv eller pensjon til etterlatte?

figur-author

I forrige nummer av Magma hadde vi en artikkel om etterlattepensjoner. I denne artikkelen vurderes etterlattepensjon opp mot «arven» de etterlatte får dersom den som dør, hadde innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver.

Innskuddspensjon er en ren spareordning, i den forstand at dersom arbeidstakeren dør, vil de etterlatte få de verdiene som ligger i innskuddspensjonsordningen. Dette er i motsetning til ytelsespensjon eller hybridpensjon, hvor verdiene knyttet til alderspensjonen blir delt ut til forsikringskollektivet ved død.

Regelverket

Innskuddspensjonsloven § 7–7 regulerer hva som skal skje med pensjonskapitalen ved dødsfall. Pensjonskapitalen skal tilfalle arvinger, men ikke etter vanlige arveregler. Pensjonskapitalen skal benyttes som følger 1:

  • Det utbetales barnepensjon på opptil 1 G 2il hvert barn til barnet er 21 år.
  • Dersom det ikke er tilstrekkelig kapital til å sikre 1 G til hvert barn til 21 år, kan antall utbetalingsår settes ned slik at årlig utbetaling blir på minst 20 prosent av G.
  • Dersom det er kapital igjen etter at det er beregnet barnepensjon til alle barna, eller det ikke finnes barn, går resten av kapitalen til etterlatt ektefelle og eller samboer. 3gså fraskilt ektefelle kan ha rett på kapital ut fra ekteskapslovgivningen. Ektefelle-/samboerpensjon skal utbetales i minst ti år. Dersom det finnes fraskilt ektefelle kan denne ha rett til kapitalen og pensjon før samboeren. 4
  • Dersom det ikke er barn under 21 år eller ektefelle eller samboer, går pensjonskapitalen til dødsboet som et engangsbeløp.

Arven er avhengig av mange faktorer

I innskuddspensjon vil det som går til etterlatte ved død, være helt avhengig av hvor mye penger som er spart. Det betyr at det vil være forholdsvis lite penger dersom dødsfallet skjer tidlig i oppsparingsperioden, og relativt mye penger dersom dødsfallet skjer like før pensjonsuttak. Størrelsen på pensjonskapitalen vil naturligvis også avhenge av innskuddsprosenten, lønn og oppnådd avkastning.

I tabell 1 vises det eksempler på hva de etterlatte får i årlig pensjon ved dødsfall etter forskjellig tid i pensjonsordningen, forskjellig lønn og forskjellig avkastning.

Tabell 1 Årlig pensjon for barn og ektefelle/samboer når noen med innskuddspensjonsordning dør.

Startalder i ordningen25 år55 år
Alder ved død39 år66 år60 år
Innskudd 5 % Maksimalt 5 % Maksimalt 5 % Maksimalt
Lønn 5 G 8 G 5 G 8 G 5 G 8 G
Avkastning 3,68 % 6,68 % 3,68 % 6,68 % 3,68 % 6,68 %
Årlig pensjon i kroner            
Barnepensjon per barn 19 200 49 700
Utbetalingstid 10 år til hvert barn Til 21 år        
Ektefelle/samboer 105 200 739 100 14 200 45 900
Utbetalingstid     10 år 10 år 10 år 10 år
Fra ytelsesordning            
Barnepensjon per barn 29 800 74 000        
Ektefelle/samboer 43 700 109 000 43 700 108 600 17 500 43 400
Forutsetninger: Årlig lønnsvekst = årlig G-regulering = inflasjon = 2,5 %, forventet avkastning på 3,68 % tilsvarer investering med 20 % i aksjer, mens avkastning på 6,68 % tilsvarer investering med 80 % i aksjer. Ved dødsfall ved 39 år er det ett barn på fire og ett barn på ti år. Ved dødsfall ved 66 år er det ingen barn under 21 år. Utbetaling av ektefelle-/samboerpensjon i ti år. Dagens kroneverdi. Samme lønn målt i G hele livet.


Som det fremgår av tabellen, vil barna arve alt ved dødsfall ved 39 år, og ektefelle/samboer får ingen ting. Det vil ikke være nok kapital til at årlig pensjon blir lik 1 G for hvert barn i noen av disse eksemplene. I eksempelet med lønn på 5 G vil det ikke være utbetaling mer enn i ti år til hvert barn, og da vil utbetalingen være så vidt høyere enn 20 prosent av G. Det betyr at en fireåring kun får pensjon til han er 14 år.

Ved dødsfall ved 66 år vil ektefelle/samboer arve alt, og årlig pensjon utgjør i eksempelet med lønn på 8 G utgjør årlig pensjon 58 prosent av lønn som utbetales i ti år.

I tabellen er det også vist et eksempel der den avdøde ble med i innskuddspensjonsordningen som 55-åring og dør som 60-åring uten å etterlate barn under 21 år. Årlig pensjon til ektefelle/samboer blir da veldig mye lavere enn for en som har vært med i pensjonsordningen lenge.

Tabell 1 viser som sagt noe av spennet i mulige utbetalinger etter en person med innskuddspensjonsordning ved dødsfall. Dersom dødsfallet skjer etter at utbetalingen av alderspensjon er avsluttet, vil ingen arve noe.

Pensjon til etterlatte

Artikkelen i forrige nummer av Magma beskrev ektefelle-, samboer- og barnepensjon, som er pensjoner som gjerne utbetales livsvarig til ektefelle og samboere, og opp til 18 eller 21 år for barn. Hvor mye pensjon som utbetales er først og fremst avhengig av lønn, ikke hvor mye som er oppspart til nå.

Det er kanskje særlig i en situasjon der den døde etterlater seg ektefelle/samboer og barn, at de etterlatte har behov for ekstra økonomisk hjelp, og i mindre grad dersom de etterlatte er nærmere pensjonsalderen. Eksemplene i tabell 1 viser at arv av pensjonskapitalen fra en innskuddsordning ikke vil gi tilstrekkelig økonomisk hjelp. Det er derfor viktig å ikke forveksle arven i innskuddspensjon med etterlattepensjoner, særlig om en ønsker å sikre de etterlatte ved tidlig død.

I figur 1 er det vist en sammenligning av hva de etterlatte får fra en innskuddspensjonsordning og fra en ektefelle-/samboerpensjon ved forskjellige alder ved dødsfallet, der det er benyttet samme personer som i eksempelet over. Figuren viser at arven etter innskuddspensjon er helt forskjellig fra etterlattepensjonen, og avhenger av andre forhold enn etterlattepensjonen.

Som det fremgår, blir det ingen arv til ektefellen/samboeren ved dødsfall ved 39 år i dette eksempelet, ettersom all kapitalen går til pensjon til barna.

Ved dødsfall ved 66 år er imidlertid forholdet endret. Da kan det komme en stor årlig pensjon til ektefellen/samboeren fra innskuddspensjonsordningen, og mye mer enn fra ektefelle-/samboerpensjonen.

figur

Figur 1 Årlig pensjon til etterlatt ektefelle/samboer.

Forutsetninger: Ektefellepensjon er 55 % av alderspensjonen, der alderspensjonen sammen med beregnet folketrygd er 66 % av lønn. Årlig lønnsvekst = årlig g-regulering = inflasjon = 2,5 %, forventet avkastning på 3,68 % tilsvarer investering med 20 % i aksjer, mens avkastning på 6,68 % tilsvarer investering med 80 % i aksjer. Ved dødsfall ved 39 år er det ett barn på fire og ett barn på ti år. Ved dødsfall ved 66 år er det ingen barn under 21 år. Dagens kroneverdi. Samme lønn målt i G hele livet.

Det er også et vesentlig moment ved sammenligningen hvor lenge utbetalingen varer. Ektefelle-/samboerpensjonen er som hovedregel livsvarig. Det vil si at selv om ektefellen/samboeren skulle være 25 år ved dødsfallet, så skal pensjonen utbetales livsvarig. I innskuddspensjonsordningen er det her kun regnet med ti år med pensjonsutbetaling. Det er i denne forbindelse verdt å merke seg at forventet gjenstående levetid er på over 20 år for menn og 23 år for kvinner ved 66 år. 5

Det er videre verdt å merke seg at utbetaling av samboerpensjon kun skjer dersom pensjonsordningen inneholder denne dekningen. I innskuddspensjon vil pensjonskapitalen bli utbetalt til samboer, med mindre det finnes fraskilt ektefelle med rett til pensjon etter ekteskapslovgivningen.

I figur 2 vises mulig årlig barnepensjon for en person som har vært med i pensjonsordningen siden 25-års-alderen og dør som 39-åring og da har en lønn på 5 G. Som nevnt tidligere vil pensjon fra innskuddspensjonen til barn i dette tilfellet ikke gi utbetaling opp til 21 år for det barnet som er fire år ved dødsfallet.

Barnepensjon er uavhengig av oppspart kapital. Barnepensjonen vil dessuten øke for det yngste barnet når det eldste når 21 år, ut fra regelverket.

figur

Figur 2 Årlig pensjon til etterlatte barn ved dødsfall ved 39 år.

Forutsetninger: Barnepensjon er 50 % av alderspensjonen, der alderspensjonen sammen med beregnet folketrygd er 66 % av lønn, barn 2 får 25 % av alderspensjonen, barnepensjonen deles likt på barna.

Årlig lønnsvekst = årlig g-regulering = inflasjon = 2,5 %, forventet avkastning på 3,68 % tilsvarer investering med 20 % i aksjer, mens avkastning på 6,68 % tilsvarer investering med 80 % i aksjer. Ved dødsfall ved 39 år er det ett barn på fire og ett barn på ti år. Utbetalingen ved lønn på 5 G varer kun i ti år, utbetalingen ved lønn på 8 G varer til 21 år. Dagens kroneverdi. Samme lønn målt i G hele livet.

Disse eksemplene tydeliggjør at arven etter innskuddspensjon har en annen karakter og utbetalingsprofil enn etterlattepensjoner.

  • 1: Innskuddspensjonsloven er ikke helt klar på alle utbetalingsreglene. Det tas derfor forbehold om at enkelte forsikringsselskap kan ha tolket loven annerledes eller praktiserer regelverket noe annerledes.
  • 2: G er folketrygdens grunnbeløp, p.t. kr 92 576.
  • 3: Registrert partner har samme rettighet som ektefelle.
  • 4: Dette følger av brev fra Finansdepartementet til Finansnæringens Hovedorganisasjon av 8.7.2002, og følger ekteskapslovens regler.
  • 5: Gjelder Finanstilsynets dødelighetsforventninger K2013, som antas å være riktigere for folk i arbeid enn SSBs dødelighetsforventninger for befolkningen som helhet.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS