Magma topp logo Til forsiden Econa

Invitasjon til bidrag: Bærekraftige forretningsmodeller

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og er Econas medlemstidsskrift. Tidsskriftet utgis av Fagbokforlaget AS. Opplag i 2017 er ca 19500. Magma er underlagt Fagpressens mediekontroll og blir opplagskontrollert to ganger per år. Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Både nasjonalt og internasjonalt næringsliv står overfor et massivt endringspress, som en følge av verdens bærekraftsproblemer, nye teknologier knyttet til digitalisering og den såkalte fjerde industrielle revolusjonen, samt endrede kundepreferanser.i Det trengs derfor mer forskning på bærekraftige forretningsmodeller (BFM). Magma inviterer nå til å levere bidrag til Magma nr. 5 2019, som har tema «Bærekraftige forretningsmodeller», der målet er å bidra med svar på hvordan fremtidens utfordringer kan løses.

I tillegg fremhever flere stemmer at man hittil har forsket for mye på om organisasjoner skal arbeide med CSR/CS, og at man nå må intensivere forskningen på hvordan organisasjoner best kan jobbe med CSR/CS (se f.eks. Margolis & Walsh, 2003; Stephan et al., 2016).

Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon (BFMI) har blitt lansert som et verktøy for å møte nettopp disse utfordringene (Roome & Louche, 2016; Schaltegger et al., 2012). BFMI kan defineres som:

«Innovasjoner som skaper signifikante positive effekter og/eller reduksjoner i negative effekter på miljøet og/eller samfunnet, gjennom endringer i måten organisasjonen og dens verdinettverk skaper, leverer og kaprer verdi».
(Bocken et al., 2014, s. 44, vår oversettelse)

Men trass i stadig økende kunnskapsproduksjon innen BFM (se f.eks. Jørgensen & Pedersen, 2015; Lovins et al., 1999; Ritala et al., 2018; Schaltegger et al., 2016; Stubbs & Cocklin, 2008) og BFMI (se f.eks. Boons et al., 2013; Evans et al., 2017; França et al., 2017; Inigo et al., 2017; Schaltegger et al., 2016b; Weissbrod & Bocken, 2017), og det tilstøtende fagfeltet forretningsmodellinnovasjon (se Foss & Saebi, 2017, for en oversikt), er feltet fortsatt ungt og uoversiktlig, med mange ubesvarte spørsmål. Det mangler også gode og praksisrelevante bidrag på norsk innen dette feltet (to nylige unntak: Gramstad et al., 2017; Jørgensen & Pedersen, 2017), og derfor er nettopp å løfte frem slike bidrag målet med dette spesialnummeret.ii

Hva ser vi etter?

Vi ser etter praksisrelevante forskningsbidrag innen BFM og BFMI rettet primært mot ledere og CSR-/bærekraftsansvarlige i norske organisasjoner. Bidragene kan fokusere på temaer som for eksempel:

 • Drivere av og barrierer for BFM og BFMI
 • Effekter av BFM og BFMI
 • Bestepraksiser innen BFM og BFMI
 • Sirkulærøkonomiske forretningsmodeller
 • Tjenestebaserte, delingsøkonomiske og hybride forretningsmodeller
 • Særtrekk ved norske forretningsmodeller for bærekraft
 • Implementering av BFM og ledelse av BFMI (inkludert ledelses- og kontrollsystemer)

Listen er tentativ, og kun ment til inspirasjon. Andre tematikker innen BFM og BFMI, eller tilstøtende fagfelt, ønskes også velkomne dersom de oppleves som betimelige og praksisrelevante.

Underveis mot innsending til Magma arrangeres en egen parallellsesjon på NEON 2018 ved Høgskolen i Innlandet og på FIBE 2019 på Norges Handelshøyskole, med mulighet for innsending av utvidet sammendrag og tilhørende presentasjon. Presentasjon på disse konferansene er imidlertid ikke en forutsetning for å bidra til spesialnummeret.

Nummeret vil utkomme ultimo august 2019. Innsendte bidrag vil kunne bli fagfellevurderte dersom dette ønskes, og gi publiseringspoeng når artiklene publiseres som merket «fagfellevurderte.» Underveis mot innsending til Magma arrangeres en egen parallellsesjon på NEON 2018 ved Høgskolen i Innlandet og på FIBE 2019 på Norges Handelshøyskole, med mulighet for innsending av utvidet sammendrag og tilhørende presentasjon. Presentasjon på disse konferansene er imidlertid ikke en forutsetning for å bidra til Magma.

Fagredaktører for dette nummeret er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Innlandet Erlend Aas Gulbrandsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Sveinung Jørgensen og førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole Lars Jacob Tynes Pedersen. Kontaktperson: Erlend Aas Gulbrandsen – erlend.aas.gulbrandsen@inn.no

Krav til bidrag

Lesbarhet og tilgjengelighet er viktig. Magmas målgruppe er sammensatt. Vi ber derfor alle forfattere om å være særlig opptatt av et klart og konsist språk, og bevisst benytte mellomtitler og illustrasjoner og figurer for å gjøre fagstoff så tilgjengelig som mulig. Vi vektlegger også bruk av norske termer i fagterminologien, og ber om at det brukes gode norske, begreper der de finnes.

Samtlige vitenskapelig artikler det kreves publiseringspoeng for, skal fagfellevurderes. Dersom fagfellevurdering ønskes, må dette klargjøres ved innsending. Alle artikler blir først vurdert av redaksjonen, og artikler som vurderes som relevante sendes videre til fagfellevurdering. Fagfellevurderte artikler vil bli merket ved publisering. Fagfellevurdering skal sikre kvaliteten på artikkelen, men endelig avgjørelse om publisering tas av redaksjonen.

Samtlige manus vurderes ut fra om tematikken i er relevant for siviløkonomer i Norge og om den passer tidsskriftets profil og form.

Artikler og annet stoff sendes som e-postvedlegg i word-format til redaksjonen på e-post: magma@fagbokforlaget.no.

Tidsfrister

Forfattere som ønsker å bidra bes snarest å sende inn sammendrag og arbeidstittel.

Frister for artikler som skal fagfellevurderes:

 • Innsending av sammendrag - Løpende – senest 15. desember -18
 • Innsending av bidrag - 11. februar 2019
 • Tilbakemelding fra fagfellevurdering og redaksjon - 15. april 2019
 • Endelig versjon - 1. mai 2019
 • Publisering - Ultimo august 2019

 

Frist for innsending sammendrag NEON 2018 - 12.august 2018

Frist for påmelding og paper til NEON 2018 - 14. oktober

Eventuell presentasjon på NEON-parallellsesjon - 20.-22. november 2018         

Frist for utvidet sammendrag til FIBE 2019 - November 2018 (TBC)         

Eventuell presentasjon på FIBE-parallellsesjon - 3.-4. januar 2019                   

 

Ytterligere informasjon om NEON og FIBE

Informasjon om NEON 2018 (påmelding, format på bidrag etc.): http://konferanser.hil.no/neon2018/

 

Om FIBE 2019:

Mer informasjon om FIBE 2019 kommer på disse nettsidene i løpet av høsten:

https://www.nhh.no/en/calendar/conferences/fibe/

Format

Vitenskapelige artikler til Magma skal være på maksimum 5000 ord, inkludert ingress, litteraturreferanser og sammendrag. Sammendraget kan være opp til 250 ord.

Første side skal inneholde forfatterens navn, kontaktinformasjon, samt en kort forfatterpresentasjon og et forfatterportrett, som brukes i byline. Dette fotoet skal trykkes, og må leveres i et bildeformat, ikke som del av dokumentet, og ha god oppløsning.

Artiklene som publiseres sendes til språkvask, og det kan bli aktuelt med eventuelle endringer basert på kommentarer av språklig art. 

Innsendte manuskript returneres ikke, og redaksjonen påtar seg ikke ansvar for dem. 

Figurer og illustrasjoner

Figurer og tabeller skal være selvforklarende og bidra til å øke lesbarheten. Hver figur og tabell nummereres i teksten.

Figurer og illustrasjoner kan implementeres i word-dokumentet i illustrativ sammenheng, men bes levert også i originalformat for sideproduksjon. Ved figurer skrives teksten under figuren og ved tabeller skrives teksten over tabellen.

Referanser

Referanser angis  etter APA-format, med forfatter(enes) etternavn og årstall i parentes løpende i teksten.

Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes «&-tegnet» for å liste dem, slik: (Chatterjee & Kumar, 2016).

Ved flere forfattere benyttes henvisningen «& al».: (Bataller & Harris, 2015; Kolbjørnsrud et al., 2016; Simon & Newell, 1958; Winston, 1992).

På en ny side etter artikkelen listes referansene alfabetisk etter første forfatters etternavn. Tittel på boktittel eller tidsskrift og volum kursiveres, deretter følger sidetall og utgivelsessted. Det benyttes hengende avsnitt på andre og følgende linjer i en referanse: Staude, C., & Marthinsen, S.T. (2013). Sosial Kommunikasjon – Personlig – Samtale –Verdi. Oslo: Kommuneforlaget.

For nettlenker kursiveres tittel på lenken, og lenken skal være klikkbar samt at det oppgis lesedato. For eksempel: Avensia (2015). Omni-Channel Retail 2015, A Scandinavian Omni-Channel Index. Tilgjengelig fra: http://www.avensia.com/resources/report-omni-channel_160503_152323.pdf (Hentet: 1. februar 2017)

Referansene skal primært henvise til publiserte arbeid.

Publiseringsrettigheter

Det er en betingelse for publisering at forfatterne gir publiseringsrettigheter til Magma. Dette gir tidsskriftet rett til å formidle artikkelen i trykket form, og elektronisk på http://www.magma.no etter at den er publisert i papirversjonen.

Forfatterne står fritt til å benytte artikkelen etter utgivelse, men da i den versjon som opprinnelig er publisert. Det skal videre gå klart frem at artikkelen opprinnelig er trykket i Magma, samt henvises til utgivelsestidspunkt.

Artikkelforfatterne kan også arkivere sine artikler i åpne, institusjonelle arkiv etter sperrefristens utløp.

Noter

i:          Bærekraftsproblemer i betydningen sosiale problemer (som f.eks. økonomisk ulikhet, jf. Almås, 2012) og miljømessige problemer (Rockström et al., 2009).

ii:         Det skorter imidlertid ikke på gode norske bidrag til den mer generelle litteraturen om CSR/CS. Se for eksempel disse bidragene fra internasjonale tidsskrifter de tre siste årene: Ahlström og Cornell (2018), Blindheim (2015), Carson et al. (2015a), Ims et al. (2015), Kreander et al. (2015), Midttun et al. (2015), Sjåfjell (2018), Sparrevik et al. (2018), Stoknes og Rockström (2018) og Vildåsen et al. (2017). Samt disse fagfellevurderte bidragene på norsk fra de tre siste årene: Almås et al. (2015), Carson et al. (2015b), Ditlev-Simonsen (2017), Gramstad et al. (2017), Jørgensen og Pedersen (2017), Navrud (2016), Thornam og Mamelund (2015), Utgård (2017), Varlid et al. (2017) og Ødegård og Salinas (2016).

Referanseliste

Ahlström, H., & Cornell, S. E. (2018). Governance, polycentricity and the global nitrogen and phosphorus cycles. Environmental Science & Policy, 79, 54–65.

Almås, I. (2012). International Income Inequality: Measuring PPP Bias by Estimating Engel Curves for Food. American Economic Review, 102(2), 1093–1117.

Almås, I., Cappelen, A. W., Haaland, I., & Tungodden, B. (2015). Rettferdig ulikhet. Magma. Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, (6), 38–43.

Blindheim, B.-T. (2015). Institutional models of corporate social responsibility: A proposed refinement of the explicit-implicit framework. Business & Society, 54(1), 52–88.

Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production, 65, 42-56.

Boons, F., Montalvo, C., Quist, J., & Wagner, M. (2013). Sustainable innovation, business models and economic performance: an overview. Journal of Cleaner Production, 45, 1–8.

Carson, S. G., Hagen, Ø., & Sethi, S. P. (2015a). From Implicit to Explicit CSR in a Scandinavian Context: The Cases of HÅG and Hydro. Journal of Business Ethics, 127(1), 17–31.

Ditlev-Simonsen, C. D. (2017). Dulting – endringer i bærekraftig retning med god endringsledelse. Magma. Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, (7), 61–69.

Carson, S. G., Kosberg, N., Skauge, T., & Laudal, T. (2015b). Etikk for beslutningstakere. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Evans, S., Vladimirova, D., Holgado, M., Van Fossen, K., Yang, M., Silva, E. A., & Barlow, C. Y. (2017). Business Model Innovation for Sustainability: Towards a Unified Perspective for Creation of Sustainable Business Models. Business Strategy and the Environment, 26(5), 597–608.

Foss, N. J., & Saebi, T. (2017). Fifteen Years of Research on Business Model Innovation. Journal of Management, 43(1), 200–227.

França, C. L., Broman, G., Robèrt, K.-H., Basile, G., & Trygg, L. (2017). An approach to business model innovation and design for strategic sustainable development. Journal of Cleaner Production, 140, 155–166.

Gramstad, C. S., Helland, S., & Saebi, T. (Red.). (2017). Nye forretningsmodeller i handelen. Innovasjon for en bærekraftig fremtid. Oslo: Universitetsforlaget.

Ims, K.J., Jacobsen, O.D., & Zsolnai, L. (2015). Product as process — Commodities in mechanic and organic ontology. Ecological Economics, 110, 11–14.

Inigo, E. A., Albareda, L., & Ritala, P. (2017). Business model innovation for sustainability: exploring evolutionary and radical approaches through dynamic capabilities. Industry and Innovation, 24(5), 515–542.

Jørgensen, S., & Pedersen, L. J. T. (2015). Responsible and Profitable. Strategies for sustainable business models. Oslo, Norway: Cappelen Damm Akademisk.

Jørgensen, S., & Pedersen, L. J. T. (2017). RESTART. 7 veier til bærekraftig business. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Kreander, N., McPhail, K., & Beattie, V. (2015). Charity ethical investments in Norway and the UK: A comparative institutional analysis including the impact of a sovereign wealth fund. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 28(4), 581–617.

Lovins, A. B., Lovins, L. H., & Hawken, P. (1999). A road map for natural capitalism. Harvard Business Review, 77(3), 145–158.

Midttun, A., Gjølberg, M., Kourula, A., Sweet, S., & Vallentin, S. (2015). Public Policies for Corporate Social Responsibility in Four Nordic Countries. Business & Society, 54(4), 464–500.

Navrud, S. (2016). Miljørapportering - fra utslippsregnskap til økosystemtjenester og miljøkostnader? Praktisk økonomi & finans, 32(03), 274–281.

Ritala, P., Huotari, P., Bocken, N., Albareda, L., & Puumalainen, K. (2018). Sustainable business model adoption among S&P 500 firms: A longitudinal content analysis study. Journal of Cleaner Production, 170, 216–226.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin, F. S., Lambin, E. F., … Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461(7263), 472–475.

Roome, N., & Louche, C. (2016). Journeying Toward Business Models for Sustainability: A Conceptual Model Found Inside the Black Box of Organisational Transformation. Organization & Environment, 29(1), 11–35.

Schaltegger, S., Hansen, E. G., & Lüdeke-Freund, F. (2016a). Business Models for Sustainability: Origins, Present Research, and Future Avenues. Organization & Environment, 29(1), 3–10.

Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F., & Hansen, E. G. (2012). Business cases for sustainability: the role of business model innovation for corporate sustainability. International Journal of Innovation and Sustainable Development, 6(2), 95–119.

Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F., & Hansen, E. G. (2016b). Business Models for Sustainability: A Co-Evolutionary Analysis of Sustainable Entrepreneurship, Innovation, and Transformation. Organization & Environment, 29(3), 264 –289.

Sjåfjell, B. (2018). Redefining the Corporation for a Sustainable New Economy. Journal of Law and Society, 45(1), 29–45.

Sparrevik, M., Wangen, H. F., Fet, A. M., & De Boer, L. (2018). Green public procurement–A case study of an innovative building project in Norway. Journal of Cleaner Production, 188, 879–887.

Stephan, U., Patterson, M., Kelly, C., & Mair, J. (2016). Organizations Driving Positive Social Change: A Review and an Integrative Framework of Change Processes. Journal of Management, 42(5), 1250–1281.

Stoknes, P. E., & Rockström, J. (2018). Redefining green growth within planetary boundaries. Energy Research & Social Science, 44, 41–49.

Stubbs, W., & Cocklin, C. (2008). Conceptualizing a “Sustainability Business Model”. Organization & Environment, 21(2), 103–127.

Thornam, H., & Mamelund, E. (2015). Hvorfor fremtidens rapportering er integrert – og hvordan ta det første steget. Magma. Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, (1), 62–69.

Utgård, J. (2017). Er samfunnsansvar lønnsomt? Magma. Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, (7), 24–30.

Varlid, V., Moen, K., & Lervik-Olsen, L. (2017). Bruk kompetansen din når du tar samfunnsansvar! Magma. Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, (7), 31–42.

Vildåsen, S. S., Keitsch, M., & Fet, A. M. (2017). Clarifying the Epistemology of Corporate Sustainability. Ecological Economics, 138, 40–46.

Weissbrod, I., & Bocken, N. M. P. (2017). Developing sustainable business experimentation capability–A case study. Journal of Cleaner Production, 142, 2663–2676.

Ødegård, A., & Salinas, C. G. (2016). Samfunnsansvar i praksis – et møte mellom fortid og fremtid. Det finske selskapet UPM og lokalsamfunnet Fray Bentos i Uruguay. Magma. Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, (5), 59–66.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS