Magma topp logo Til forsiden Econa

Invitasjon til bidrag: Fintech

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og er Econas medlemstidsskrift. Tidsskriftet utgis av Fagbokforlaget AS. Opplag i 2017 er ca 20 000. Magma er underlagt Fagpressens mediekontroll og blir opplagskontrollert to ganger per år. Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Magma inviterer nå til å levere bidrag til Magma nr. 8 2019 – utgivelse media desember, som har tema «Fintech.». Begrepet fintech refererer her til teknologidrevet innovasjon av finansielle tjenester, og nummeret søker å belyse både hvordan den pågående fintech-revolusjonen påvirker – og vil påvirke – forretningsmodellene, konkurranse, konkurransefortrinn, og atferd både i og utenfor bank og finansbransjen, men også belyse det viktigste nye teknologiene, og reguleringene, og hvilke utfordringer og muligheter skaper de for eksisterende og nye bedrifter.

Vi vil vurdere to typer bidrag: vitenskapelige artikler og praktikerskrevne artikler. Vitenskapelige artikler kan være basert enten på litteraturgjennomgang/ teoriutvikling eller empiriske undersøkelser (kvalitative eller kvantitative). Siden mange av problemstillingene berørte bedrifter står ovenfor befinner seg i krysningspunktet mellom ulike akademiske fagfelt, er vi åpne for bidrag med et bredt spekter av faglige innfallsvinkler. Dette inkluderer finans, strategi, innovasjon og entreprenørskap, økonomisk styring, markedsføring, og organisasjon/ledelse. Praktikerskrevne artikler bør i hovedsak være basert på konkrete erfaringer gjort av en bedrift og gjerne beskrive et case.

Inspirasjon for hvordan artiklene bør struktureres kan hentes fra praktikerrettede journaler som for eksempel Harvard Business Review og MIT Sloan Management Review.

Innsendte bidrag vil kunne bli fagfellevurderte dersom dette ønskes, og gi publiseringspoeng.

Nummeret vil bli redigert av førsteamanuensis ved NHH, Eirik Sjåholm Knudsen, og førsteamanuensis ved NHH, Carsten Bienz, som er fagredaktørerer for denne utgaven.

Krav til bidrag

Lesbarhet og tilgjengelighet er viktig. Magmas målgruppe er sammensatt. Vi ber derfor alle forfattere om å være særlig opptatt av et klart og konsist språk, og bevisst benytte mellomtitler og illustrasjoner og figurer for å gjøre fagstoff så tilgjengelig som mulig. Vi vektlegger også bruk av norske termer i fagterminologien, og ber om at det brukes gode norske, begreper der de finnes.

Bidrag til Magma skal levers på norsk. Unntak kan gjøres dersom forfatternes morsmål ikke er norsk.

Samtlige vitenskapelig artikler det kreves publiseringspoeng for, skal fagfellevurderes. Dersom fagfellevurdering ønskes, må dette klargjøres ved innsending. Alle artikler blir først vurdert av redaksjonen, og artikler som vurderes som relevante sendes videre til fagfellevurdering. Fagfellevurderte artikler vil bli merket ved publisering. Fagfellevurdering skal sikre kvaliteten på artikkelen, men endelig avgjørelse om publisering tas av redaksjonen.

Samtlige manus vurderes ut fra om tematikken i er relevant for siviløkonomer i Norge og om den passer tidsskriftets profil og form.

Artikler og annet stoff sendes som e-postvedlegg i word-format til redaksjonen på e-post: magma@fagbokforlaget.no.

Tidsfrister

Forfattere som ønsker å bidra bes snarest å sende inn sammendrag og arbeidstittel.

Frister for artikler som skal fagfellevurderes:

  • Innsending av sammendrag - Løpende, senest 15.januar 2019
  • Innsending av artikkel - 15. mai 2019
  • Tilbakemelding fra fagfellevurdering og redaktør - 15. juni 2019
  • Endelig versjon - 15. august 2019

For andre artikler som ikke skal fagfellevurderes gjelder andre frister. Ta kontakt  med redaksjonen på magma@fagbokforlaget.no.

Format

Vitenskapelige artikler til Magma skal være på maksimum 5000 ord, inkludert ingress, litteraturreferanser og sammendrag. Sammendraget kan være opp til 250 ord.

Første side skal inneholde forfatterens navn, kontaktinformasjon, samt en kort forfatterpresentasjon og et forfatterportrett, som brukes i byline. Dette fotoet skal trykkes, og må leveres i et bildeformat, ikke som del av dokumentet, og ha god oppløsning.

Artiklene som publiseres sendes til språkvask, og det kan bli aktuelt med eventuelle endringer basert på kommentarer av språklig art. 

Manuskript returneres ikke, og redaksjonen påtar seg ikke ansvar for dem.

Figurer og illustrasjoner

Figurer og tabeller skal være selvforklarende og bidra til å øke lesbarheten. Hver figur og tabell nummereres i teksten.

Figurer og illustrasjoner kan implementeres i word-dokumentet i illustrativ sammenheng, men bes levert også i originalformat for sideproduksjon. Ved figurer skrives teksten under figuren og ved tabeller skrives teksten over tabellen.

Referanser

Referanser angis  etter APA-format, med forfatter(enes) etternavn og årstall i parentes løpende i teksten.

Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes «&-tegnet» for å liste dem, slik: (Chatterjee & Kumar, 2016).

Ved flere forfattere benyttes henvisningen «& al».: (Bataller & Harris, 2015; Kolbjørnsrud et al., 2016; Simon & Newell, 1958; Winston, 1992).

På en ny side etter artikkelen listes referansene alfabetisk etter første forfatters etternavn. Tittel på boktittel eller tidsskrift og volum kursiveres, deretter følger sidetall og utgivelsessted. Det benyttes hengende avsnitt på andre og følgende linjer i en referanse: Staude, C., & Marthinsen, S.T. (2013). Sosial Kommunikasjon – Personlig – Samtale –Verdi. Oslo: Kommuneforlaget.

For nettlenker kursiveres tittel på lenken, og lenken skal være klikkbar samt at det oppgis lesedato. For eksempel: Avensia (2015). Omni-Channel Retail 2015, A Scandinavian Omni-Channel Index. Tilgjengelig fra: http://www.avensia.com/resources/report-omni-channel_160503_152323.pdf (Hentet: 1. februar 2017)

Referansene skal primært henvise til publiserte arbeid.

Publiseringsrettigheter

Det er en betingelse for publisering at forfatterne gir publiseringsrettigheter til ”Magma. Dette gir tidsskriftet rett til å formidle artikkelen i trykket form, og elektronisk på http://www.magma.no etter at den er publisert i papirversjonen.

Forfatterne står fritt til å benytte artikkelen etter utgivelse, men da i den versjon som opprinnelig er publisert. Det skal videre gå klart frem at artikkelen opprinnelig er trykket i Magma, samt henvises til utgivelsestidspunkt.

Artikkelforfatterne kan også arkivere sine artikler i åpne, institusjonelle arkiv etter sperrefristens utløp.


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS