Magma topp logo Til forsiden Econa

Invitasjon til bidrag: Nordområdene - verdiskapning for hele landet

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og er Econas medlemstidsskrift. Tidsskriftet utgis av Fagbokforlaget AS. Opplag i 2018 er ca 19500. Magma er underlagt Fagpressens mediekontroll og blir opplagskontrollert to ganger per år. Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Nordområdene handler både om storpolitikk og om hverdagen for alle som bor der. Samtidig betyr den verdiskapningen som skjer i nord mye for norsk økonomi. I dette landskapet finnes det utviklingsmuligheter, men også nye utfordringer for hva det innebærer å skape økonomisk vekst i selskaper nord for polarsirkelen. Det handler både om internasjonalt samarbeid, tilgang på arbeidskraft, regional og lokal styring og forretningsmodeller for de nye økonomiske muligheter som finnes i regionen.

Magma inviterer nå til å levere bidrag til Magma nr. 6 2020, som har tema «Nordområdene: verdiskapning for hele landet», som ønsker å gi svar på hvordan nordområdene best skaper verdier for Norge, og hvordan bedrifter håndterer økonomisk vekst med hensyn til miljø og samfunn i Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde.

Nummeret vil utkomme ultimo september 2020. Innsendte bidrag vil kunne bli fagfellevurderte dersom dette ønskes, og gi publiseringspoeng når artiklene publiseres som merket «fagfellevurderte.» Vi mottar også praktikerartikler, som ikke har vitenskapelig form, til vurdering.

Fagredaktører for dette nummeret er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen og Nordområdesenter ved Nord Universitet, Elena Dybtsyna, og førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT i Harstad, Odd Birger Hansen.  

Krav til bidrag

Lesbarhet og tilgjengelighet er viktig. Magmas målgruppe er sammensatt. Vi ber derfor alle forfattere om å være særlig opptatt av et klart og konsist språk, og bevisst benytte mellomtitler og illustrasjoner og figurer for å gjøre fagstoff så tilgjengelig som mulig. Vi vektlegger også bruk av norske termer i fagterminologien, og ber om at det brukes gode norske, begreper der de finnes.

Samtlige vitenskapelig artikler det kreves publiseringspoeng for, skal fagfellevurderes. Dersom fagfellevurdering ønskes, må dette klargjøres ved innsending. Alle artikler blir først vurdert av redaksjonen, og artikler som vurderes som relevante sendes videre til fagfellevurdering. Fagfellevurderte artikler vil bli merket ved publisering. Fagfellevurdering skal sikre kvaliteten på artikkelen, men endelig avgjørelse om publisering tas av redaksjonen.

Samtlige manus vurderes ut fra om tematikken i er relevant for siviløkonomer i Norge og om den passer tidsskriftets profil og form.

Artikler og annet stoff sendes som e-postvedlegg i word-format til redaksjonen på e-post: magma@fagbokforlaget.no.  

Tidsfrister

Forfattere som ønsker å bidra bes snarest å sende inn sammendrag og arbeidstittel til Elena Dybtsyna Elena.Dybtsyna@nord.no og Odd Birger Hansen odd.b.hansen@uit.no, med kopi til magma@fagbokforlaget.no.  

Frister for artikler som skal fagfellevurderes

  • Innsending av sammendrag - løpende – senest 1.oktober 2019
  • Innsending av bidrag - 1. januar 2020
    Tilbakemelding fra fagfellevurdering og redaksjon - 1. mars 2020
  • Endelig versjon - juni 2020
  • Publisering - september 2020
  • For andre artikler som ikke skal fagfellevurderes gjelder andre frister. Ta kontakt  med redaksjonen på magma@fagbokforlaget.no.

Format

Vitenskapelige artikler til Magma skal være på maksimum 5000 ord, inkludert ingress, litteraturreferanser og sammendrag. Sammendraget kan være opp til 250 ord.

Første side skal inneholde forfatterens navn, kontaktinformasjon, samt en kort forfatterpresentasjon og et forfatterportrett, som brukes i byline. Dette fotoet skal trykkes, og må leveres i et bildeformat, ikke som del av dokumentet, og ha god oppløsning.

Artiklene som publiseres sendes til språkvask, og det kan bli aktuelt med eventuelle endringer basert på kommentarer av språklig art. 

Manuskript returneres ikke, og redaksjonen påtar seg ikke ansvar for dem.  

Figurer og illustrasjoner

Figurer og tabeller skal være selvforklarende og bidra til å øke lesbarheten. Hver figur og tabell nummereres i teksten.

Figurer og illustrasjoner kan implementeres i word-dokumentet i illustrativ sammenheng, men bes levert også i originalformat for sideproduksjon. Ved figurer skrives teksten under figuren og ved tabeller skrives teksten over tabellen.

Referanser

Referanser angis  etter APA-format, med forfatter(enes) etternavn og årstall i parentes løpende i teksten.

Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes «&-tegnet» for å liste dem, slik: (Chatterjee & Kumar, 2016).

Ved flere forfattere benyttes henvisningen «& al».: (Bataller & Harris, 2015; Kolbjørnsrud et al., 2016; Simon & Newell, 1958; Winston, 1992).

På en ny side etter artikkelen listes referansene alfabetisk etter første forfatters etternavn. Tittel på boktittel eller tidsskrift og volum kursiveres, deretter følger sidetall og utgivelsessted. Det benyttes hengende avsnitt på andre og følgende linjer i en referanse: Staude, C., & Marthinsen, S.T. (2013). Sosial Kommunikasjon – Personlig – Samtale –Verdi. Oslo: Kommuneforlaget.

For nettlenker kursiveres tittel på lenken, og lenken skal være klikkbar samt at det oppgis lesedato. For eksempel: Avensia (2015). Omni-Channel Retail 2015, A Scandinavian Omni-Channel Index. Tilgjengelig fra: http://www.avensia.com/resources/report-omni-channel_160503_152323.pdf (Hentet: 1. februar 2017)

Referansene skal primært henvise til publiserte arbeid.  

Publiseringsrettigheter

Det er en betingelse for publisering at forfatterne gir publiseringsrettigheter til ”Magma. Dette gir tidsskriftet rett til å formidle artikkelen i trykket form, og elektronisk på http://www.magma.no etter at den er publisert i papirversjonen.

Forfatterne står fritt til å benytte artikkelen etter utgivelse, men da i den versjon som opprinnelig er publisert. Det skal videre gå klart frem at artikkelen opprinnelig er trykket i Magma, samt henvises til utgivelsestidspunkt.

Artikkelforfatterne kan også arkivere sine artikler i åpne, institusjonelle arkiv etter sperrefristens utløp.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS