Magma topp logo Til forsiden Econa

Invitasjon til bidrag: SMB-bedrifter - Bærekraft

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og er Econas medlemstidsskrift. Tidsskriftet utgis av Fagbokforlaget AS. Opplag i 2020 er ca 20 000. Magma er underlagt Fagpressens mediekontroll og blir opplagskontrollert to ganger per år. Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Med sitt opplag på over 20 000 er Magma et stort forskningstidsskrift. Målgruppen er økonomer, der to tredeler oppgir at de har lederposisjoner, og dermed har påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet. Forskningen publisert i Magma kan gjøre en forskjell. I tillegg er det gratis å laste ned artikler i fullformat fra Magma elektronisk, da innholdet i tidsskriftet også publiseres på magma.no etter utgivelse.

Magma inviterer nå til å levere bidrag til Magma nr. 5 2021, som har tema «Bærekraft».

Vi søker særlig etter artikler som beskriver relevante utfordringer når man har bærerkraftsperspektivet som en overordnet strategi. Vi stiller spørsmål som: Hva betyr det for bedriftsutvikling? Hvordan implementeres dette i innovasjonsprosesser? Hvordan sikre at bærekraft hensyntas når en utvikler forretningsmodeller og strategiske prosesser? Hvordan ivaretas hensynet i organisasjon og ledelse? Hvordan sikre bærekraft når en rapporterer til ulike interessenter, og også i internkommunikasjon?

Målet er artikler med høy forskningskvalitet kombinert med relevans og nytte for bedrifter. Dette perspektivet vil være avgjørende for valg av bidrag.

Nummeret vil utkomme ultimo september 2021. Innsendte bidrag vil bli fagfellevurderte dersom dette ønskes, og gi publiseringspoeng når artiklene publiseres som merket «fagfellevurdert».

Nummeret vil bli med-redigert av professor ved Handelshøyskolen BI; Caroline Ditlev-Simonsen, som er fagredaktør for denne utgaven.

Krav til bidrag

Lesbarhet og tilgjengelighet er viktig. Magmas målgruppe er sammensatt. Vi ber derfor alle forfattere om å være særlig opptatt av et klart og konsist språk, og bevisst benytte mellomtitler og illustrasjoner og figurer for å gjøre fagstoff så tilgjengelig som mulig. Vi vektlegger også bruk av norske termer i fagterminologien, og ber om at det brukes gode norske, begreper der de finnes.

Samtlige vitenskapelig artikler det kreves publiseringspoeng for, skal fagfellevurderes. Dersom fagfellevurdering ønskes, må dette klargjøres ved innsending. Alle artikler blir først vurdert av redaksjonen, og artikler som vurderes som relevante sendes videre til fagfellevurdering. Fagfellevurderte artikler vil bli merket ved publisering. Fagfellevurdering skal sikre kvaliteten på artikkelen, men endelig avgjørelse om publisering tas av redaksjonen.

Samtlige manus vurderes ut fra om tematikken i er relevant for siviløkonomer i Norge og om den passer tidsskriftets profil og form.

Artikler og annet stoff sendes som e-postvedlegg i word-format til redaksjonen på e-post: magma@fagbokforlaget.no

Tidsfrister

Forfattere som ønsker å bidra bes snarest å sende inn sammendrag og arbeidstittel til magma@fagbokforlaget.no.

Frister for artikler som skal fagfellevurderes: 

  • Innsending av sammendrag - Løpende
  • Innsending av artikkel - 1. mars 2021
  • Tilbakemelding fra fagfellevurdering og red. - 15. april 2021
  • Publisering - September 2021

For andre artikler som ikke skal fagfellevurderes gjelder andre frister. Ta kontakt  med redaksjonen på magma@fagbokforlaget.no.

Format

Vitenskapelige artikler til Magma skal være på maksimum 5000 ord, inkludert ingress, litteraturreferanser og sammendrag. Sammendraget kan være opp til 250 ord.

Første side skal inneholde forfatterens navn, kontaktinformasjon, samt en kort forfatterpresentasjon og et forfatterportrett, som brukes i byline. Dette fotoet skal trykkes, og må leveres i et bildeformat, ikke som del av dokumentet, og ha god oppløsning.

Artiklene som publiseres sendes til språkvask, og det kan bli aktuelt med eventuelle endringer basert på kommentarer av språklig art. 

Manuskript returneres ikke, og redaksjonen påtar seg ikke ansvar for dem.

Figurer og illustrasjoner

Figurer og tabeller skal være selvforklarende og bidra til å øke lesbarheten. Hver figur og tabell nummereres i teksten.

Figurer og illustrasjoner kan implementeres i word-dokumentet i illustrativ sammenheng, men bes levert også i originalformat for sideproduksjon. Ved figurer skrives teksten under figuren og ved tabeller skrives teksten over tabellen.

Referanser

Referanser angis  etter APA-format, med forfatter(enes) etternavn og årstall i parentes løpende i teksten.

Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes «&-tegnet» for å liste dem, slik: (Chatterjee & Kumar, 2016).

Ved flere forfattere benyttes henvisningen «& al».: (Bataller & Harris, 2015; Kolbjørnsrud et al., 2016; Simon & Newell, 1958; Winston, 1992).

På en ny side etter artikkelen listes referansene alfabetisk etter første forfatters etternavn. Tittel på boktittel eller tidsskrift og volum kursiveres, deretter følger sidetall og utgivelsessted. Det benyttes hengende avsnitt på andre og følgende linjer i en referanse: Staude, C., & Marthinsen, S.T. (2013). Sosial Kommunikasjon – Personlig – Samtale –Verdi. Oslo: Kommuneforlaget.

For nettlenker kursiveres tittel på lenken, og lenken skal være klikkbar samt at det oppgis lesedato. For eksempel: Avensia (2015). Omni-Channel Retail 2015, A Scandinavian Omni-Channel Index. Tilgjengelig fra: http://www.avensia.com/resources/report-omni-channel_160503_152323.pdf (Hentet: 1. februar 2017)

Referansene skal primært henvise til publiserte arbeid.

Publiseringsrettigheter

Det er en betingelse for publisering at forfatterne gir publiseringsrettigheter til ”Magma. Dette gir tidsskriftet rett til å formidle artikkelen i trykket form, og elektronisk for åpen tilgang på http://www.magma.no etter at den er publisert i papirversjonen.

Forfatterne står fritt til å benytte artikkelen etter utgivelse, men da i den versjon som opprinnelig er publisert. Det skal videre gå klart frem at artikkelen opprinnelig er trykket i Magma, samt henvises til utgivelsestidspunkt.

Artikkelforfatterne kan også arkivere sine artikler i åpne, institusjonelle arkiv etter sperrefristens utløp.

 

 


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS