Magma topp logo Til forsiden Econa

Erik Bruce er sosialøkonom og senioranalytiker i Nordea Markets.

Ja til euro er ja til sterkere svenske kroner

Det er nesten umulig å si noe om utsiktene for verdensøkonomien for øyeblikket, og det en sier, kan fort være gått ut på dato etter en uke. Krigen kommer nok, men vi vet ikke når, og vi vet ikke konsekvensen av den. En kortvarig krig som etter amerikansk ståsted er vellykket, og som følges av et fall i oljeprisen, stigende aksjekurser og sterkere dollar, er noe helt annet enn en langvarig krig USA fører på egen hånd med stor uro i Midtøsten, vedvarende høye oljepriser og et finansmarked som fortsatt er preget av geopolitisk frykt.

av Erik Bruce

I tillegg gjør krigsfaren det vanskelig å tolke de løpende økonomiske indikatorene. I hvilken grad er fallet i tilliten blant amerikanske forbrukere et resultat av krigsfrykt, og i hvilken grad av et svekket arbeidsmarked? Svaret er helt avgjørende for om en skal vente et omslag i privat forbruk etter en «vellykket» krig eller ikke. Ja, krigsoppbyggingen har mer direkte innvirkning på den økonomiske statistikken. Sysselsettingen i USA falt med 300 000 personer i februar. Det var ventet uendret sysselsetting, men vi vet ikke i hvilken grad oppbyggingen av reservestyrker påvirket tallene.

I stedet skriver jeg om et trygt forutsigbart emne, nemlig den svenske kronens mulige død. Problemstillingen kan muligens ha relevans for Norge i en fjern framtid, det vil si tidligst etter stortingsvalget 2005. Det er mange gode argumenter for et norsk EU-medlemskap, men jeg har litt problemer med å bruke argumentet om at vi da kan fjerne kronen og føre en pengepolitikk tilpasset gjennomsnittet av euroland.

Det første spørsmålet er om svenskene ved folkeavstemningen til høsten kommer til å svare ja til euroen. Meningsmålingene viser jevnt løp, og spørsmålet er helt åpent. Det kommer antakelig an på hvilken av sidene som treffer svenskenes hjerte. Utviklingen i europeisk økonomi kontra den svenske kan også spille inn.

Hvis svenskene sier ja, skal en bestemme på hvilket nivå folk skal få bytte de svenske kronene mot euro i 2006 når overgangen skjer. I skrivende stund er den svenske kronen relativt svak; én euro koster 9,27 svenske kroner. Den svake svenske kronen skyldes i stor grad at aksjemarkedene har falt. Utlendinger har solgt Ericsson-aksjene sine, noe som innebærer at de selger svenske kroner og kjøper tilbake egen valuta. Siden svenske kroner er svake i dag, vil antakelig omvekslingskursen bli på et sterkere nivå. Den svenske industrien vil selvsagt ønske en relativt svak kurs, og noen har nevnt 9 kroner. Omvekslingskursen blir imidlertid et forhandlingsspørsmål mellom Sverige og ØMU-landene. Den svenske sentralbankens vurdering vil komme til å telle tungt. Sentralbankens analyser har antydet et sted mellom 8,20 og 9 kroner. Et sted midt i dette intervallet -- 8,70 -- virker som et godt tips.

figur

Figur 1 Svenske kroner rammet av børsnedgang

Selv om det er langt fram til selve utskiftningen skjer, er det gode argumenter for at den faktiske vekslingskursen nesten umiddelbart etter at beslutningen er kjent, vil styrke seg mot 8,70. Dersom én euro koster 9,27 svenske kroner i dag og alle vet at euroen om noen år koster bare 8,70 kroner, vil alle kjøpe svenske kroner. Du får om noen år langt flere euro for hver svensk krone du kjøper i dag. Folk vil kjøpe svenske kroner som følge av denne valutagevinsten helt til svenske kroner er 8,70. Ja, faktisk er det argumenter for at svenske kroner styrker seg til mer enn 8,70. Rentenivået i Sverige ligger ett prosentpoeng over euroområdet, og antakelig vil renten i Sverige bare sakte konvergere mot det europeiske. Det vil si at selv med en kurs på 8,70 i dag så vil det være lønnsomt å låne i Tyskland, veksle til svenske kroner og plassere pengene i svenske rentepapirer til én prosent høyere rente enn du har på lånet. Svenske kroner vil styrke seg helt til denne rentegevinsten motsvares av det valutatapet du vil få ved at den svenske kronen faktisk er dyrere enn den vil være den dagen euroen overtar.

Hvis du altså tror at svenskene er mindre opprørske enn nordmenn og dansker og følger rådet fra politikerne og stemmer ja, så er det god grunn til å tro at svenske kroner vil styrke seg det neste året. Samtidig er ikke utsiktene for norske kroner de aller beste. Får vi etter hvert lavere oljepriser og forhåpentligvis et internasjonalt omslag med påfølgende forventninger om renteoppgang ute, bør norske kroner i alle fall ikke styrke seg fra dagens nivå. I så fall vil 100 svenske kroner kanskje koste nærmere 90 norske om et år. Har du planer om et feriehus i Bohuslän, så er det i alle fall et valutaargument for å gjøre kjøpet nå.

Men ingenting er sikkert i valutamarkedet. Svenskene kan si nei, og samtidig kan verdensøkonomien gå inn en i depresjon med fortsatt fall i aksjekursene, noe som særlig vil ramme svenske kroner. Norske politikere kan finne ut at en slik situasjon i verdensøkonomien må møtes med økte offentlige utgifter. Det vil begrense rentenedgangen i Norge, mens renten ute kan settes ytterligere ned som følge av de dårlige tidene. Norske kroner kan styrke seg, og da særlig mot svenske.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS