Magma topp logo Til forsiden Econa

Hilde Kristoffersen er forretningsutvikler i Siviløkonomene KAN.

Kompetanseutvikling i nedgangstider

Til og med i det rike landet til Jens har vi det nå litt som Karius og Baktus i munnen til gutten ved samme navn: «Ingen karameller og ingen søte saker». Ting kommer ikke lenger av seg selv. Vi må arbeide hardere for å lykkes, konkurransen skjerpes og økonomien er presset. Det er krisetid.

Nye muligheter

Krise er ikke entydig negativt, men innebærer også nye muligheter. Innen pedagogikken regnes krisen som et av de diskontinuerlige virkemidlene i oppdragelsen. Gjennom krisen gjør vi erfaringer som ikke kunne gjort på annet vis. Slik kan vi også utnytte den finansielle krisen vi er inne i. Nye og tøffere krav åpner for innovasjon og utvikling. Kristin Skogen Lund i Aftenposten roser sine tidligere sjefer fra «dot.com»- perioden for innovasjonsvilje samt mot og evne til å satse. Denne evnen gjorde at hennes arbeidsgiver kom styrket ut av «dot. com-boblen». Viljen til å ta i bruk nye ideer er viktig også på de mindre områdene. Harvard Businesspublishing skriver at virksomheter som slipper de ansattes ideer til, får ansatte som er innovative og proaktive. Ved å flytte beslutningsmyndighet på mindre ting lengre ned i hierarkiet, blir flere ideer satt raskere ut i livet, og de ansatte blir mer innovative gjennom å erfare at det faktisk nytter å komme med ideer.

Fornyelse og innovasjon er positivt, men av og til kan dette virke mer som en drøm enn realitet. For tiden er nedskjæringer og kutt daglige begreper i media og mange mister arbeidet. Penger må spares, men er det sikkert at nedbemanning alltid er veien å gå? Forskning kan tyde på at det snarere er tvert i mot. Får virksomheten for mange og dype kutt, kan det ta lang tid å lege skadene. På Årskonferansen uttalte BI-Professor Bård Kuvaas at det kan ta flere år å tjene inn igjen kostnadene ved nedskjæringer. Og paradoksalt nok mister man ofte de hodene og hendene man kanskje burde beholdt; de dyktigste medarbeiderne finner seg lettest noe annet.

For å vite hvor man skal kutte, må man vite hva man har. Kunnskap er makt og tider med mindre krav til produksjon bør utnyttes til å øke kunnskapen. Sørg for å ha en kritisk gjennomgang av strategi, mål, eksisterende kompetanse og produkter, og undersøk om dagens rutiner og arbeidsoppgaver drar i riktig retning. Bruker dere unødig mye tid på tunge prosedyrer eller dokumentasjon av utførte oppgaver? Hva skal til for at nettopp din virksomhet skal bli den som klarer seg? Økt kunnskap om dette gjør bedriften bedre egnet til å møte de nye kravene i markedet. Det darwinistiske prinsipp gjelder i markedsøkonomien, den som tilpasser seg omgivelsene eller markedet best, vil overleve.

Hvordan kan virksomheten tilpasse seg?

Forskning viser at kompetanseutvikling er blant de HR-tiltak som faktisk virker. Etter nedgangstider kommer alltid oppgangstider. Hvilke strategiske muligheter vil bedriften stå ovenfor da? Vil det åpne seg helt nye forretningsområder? Og hva vil det ha å si for behovet for kompetanse? Lederen bør sørge for å kartlegge behovet for kritisk kompetanse, og ut fra det legge et løp for optimal videreutvikling. Strategisk kompetanseutvikling skiller seg ut fra satsing på kjernekompetanse. Mens satsing på kjernekompetanse underbygger bedriftens viktigste satsingsområder i dag, handler satsing på strategisk kompetanseutvikling om å understøtte bedriftens langsiktige strategiske målsetninger.

I nedgangstider er det lettere å frigjøre tid til å etterutdanne seg, ordrebøkene og agendaen går på diett, og dermed kan ikke medarbeiderne produsere for fullt. I Aftenposten kunne man lese om IT - selskapet Logica som bruker store ressurser på kursing av ansatte nå når det er trange tider. De mener at det er viktig å heve kompetansen blant de ansatte når det er dårlige tider, både for å beholde medarbeidere, men også fordi det er et konkurransefortrinn i kampen om nye kunder.

Når trenden snur og pilen igjen vender oppover er det godt å være blant de som har styrket staben og står klar med fornyet energi.

Tekst: Hilde Kristoffersen

Forretningsutvikler, Siviløkonomene KAN

Hilde@kan.no

Referanser

Otto Friedrich Bolnow

Anders Dysvik

Harvard Businesspublishing

Bård Kuvaas

Julian B. Rotter


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS