Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon ved BI. Forskningsnyheter fra BI: www.bi.no/bizreview/ Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Kulturløft i næringslivet

figur

Professor i kultur og ledelse Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI.

Mer enn fire av ti norske bedrifter har samarbeidet med kulturlivet i løpet av det siste året. Men næringslivets kulturinteresse svinger over tid.

Næringslivets interesse for å sponse og/eller samarbeide med kulturlivet svinger over tid.

– Private penger er konjunkturavhengige, påviser Anne-Britt Gran, som er professor i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Gran har siden 2007 foretatt jevnlige temperaturmålinger av norske bedrifters bidrag til finansiering av kulturlivet. Målingene viser to markante skift i perioden fra 2007 til 2013. Det første etter finanskrisen. Det andre skiftet fremkommer i fjorårets undersøkelse (2013), som nå offentliggjøres.

I den første målingen, høsten 2007 (tredje kvartal), oppgav 41 prosent av de intervjuede bedriftslederne at bedriftene hadde sponset og/eller samarbeidet med kulturlivet i løpet av de siste tolv månedene. Denne andelen har ligget stabilt mellom 39 og 41 prosent i alle målinger frem til sommeren 2009.

Etter at finanskrisen gjorde seg gjeldende i norsk næringsliv i 2008, falt andelen bedrifter som sponset og/eller finansierte kulturlivet, til 35 prosent mot slutten av 2009.

To år senere, i 2011, var andelen tilbake igjen på «normalen» der 40 prosent av bedriftslederne oppgir at de har sponset og/eller samarbeidet med kulturlivet gjennom det siste året.

Næringslivets kulturløft

I 2013 oppgir mer enn fire av ti (44 prosent) av bedriftslederne at de har sponset og/eller samarbeidet med kulturlivet i løpet av de siste årene. Dette er den høyeste andelen som er målt siden undersøkelsen startet i 2007.

Fjorårets undersøkelse baserer seg på telefonintervjuer med 2000 norske bedriftsledere (fra Opinion Perducos undersøkelse «Norsk næringslivsundersøkelse»). Utvalget er vektet for bedriftenes størrelse og geografiske beliggenhet. Intervjuene ble gjennomført i perioden 4. mars til 4. april 2013.

– Det har vært en signifikant økning i antall sponsorbedrifter fra 2011 til 2013, fremholder BI-professoren. Faktisk økte andelen kulturpartnere med hele ti prosent fra 2011 til 2013.

Kultur – mest for de store

Det er de store bedriftene som i størst grad sponser og samarbeider med kulturlivet. Halvpartene av lederne i bedrifter med mer enn 20 ansatte oppgir i 2013 at de har sponset eller samarbeidet med kulturlivet i løpet av det siste året.

For bedrifter som har mellom 5 og 19 ansatte, ligger andelen kulturpartnere på 44 prosent. For de aller minste bedriftene, de med færre enn fem ansatte, oppgir 38 prosent av lederne at de har sponset eller samarbeidet med kulturlivet i løpet av de siste tolv månedene.

Undersøkelsen viser at 38 prosent av bedriftene som har samarbeidet med kulturlivet, i stor eller svært stor grad har fått innfridd sine forventninger til samarbeidet med kulturlivet. Langt færre, 20 prosent, svarer at de i liten eller svært liten grad har fått innfridd forventningene.

Oslo-bedrifter på bunn

Undersøkelsen slår hull på myten om at kultursponsing først og fremst er et storbyfenomen. Faktisk ligger Oslo-bedriftene helt på bunn i en fylkesvis oversikt over hvor stor andel av bedriftene som har sponset og/eller samarbeidet med kulturlivet.

Færre enn én av fire (23 prosent) bedriftsledere i Oslo oppgir at bedriften de leder, har samarbeidet med kulturlivet det siste året.

Bedrifter i Finnmark, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ligger på norgestoppen i kulturinteresse. Her ligger andelen kulturpartnere på 70 prosent eller mer.

Vokser ikke inn i himmelen

Regjeringen har siden 2005 doblet de offentlige kulturbudsjettene. Dette har bidratt til positiv oppmerksomhet om det som rører seg i kulturlivet.

Anne-Britt Gran spør om økningen i de offentlige kulturbusjettene kan bidra til at næringslivet nå bruker mer på finansiering av kultur. Hun finner delvis støtte i undersøkelsen.

Vel én av fire bedriftsledere (27 prosent) svarer at de tror økningen i offentlige kulturbudsjetter har gjort det mer interessant for private bedrifter å sponse kultur. 60 prosent av lederne svarer nei på dette spørsmålet, mens 13 prosent svarer vet ikke på dette spørsmålet.


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS