Magma topp logo Til forsiden Econa

Sonja Bratteteig Rui er redaksjonell medarbeider i Hydro Media Porsgrunn. Hydro Media er Hydro-konsernets interne kommunikasjonsbyrå.

Kundene får viktige markedsdata på kjøpet

Tekst: Sonja Bratteteig Rui

Den nettbaserte kundeportalen til Hydros forretningsområde Aluminium har gått varm de siste to årene. Rundt halvparten av Hydros salg av ulike støperiprodukter som bearbeides til videreforedlede produkter ute hos kundene, skjer i dag via Internett. I tillegg til metallet får kundene markedsdata, risikoanalyser, prisstrategier og produktkompetanse - de får rett og slett tilgang til det bredeste spekteret av tilleggstjenester som finnes i markedet.

figur

- Kundene får oppdatert informasjon som vil bidra til å redusere prisrisiko.

Etter overtakelsen av den tyske aluminiumprodusenten VAW i 2002 er Hydro i dag blant verdens fremste integrerte aluminiumsselskaper med tilstedeværelse på alle verdens kontinenter.

Mer enn 27 000 Aluminium-ansatte i Hydro danner et verdensomspennende nettverk av produksjon, videreforedling, forskning og utvikling knyttet til metallene aluminium og magnesium. Selskapet har inntatt en ledende rolle innen markedssegmenter for støperiprodukter, det vil si pressbolt, valseblokk, tråd og platemateriale.

Fokus på innovasjon, kvalitet og kostnadseffektive løsninger har også gitt Hydro en posisjon som markedsleder innenfor mange av lettmetallbransjens viktigste markedssegmenter på videreforedlingssiden - både i automotiveindustrien og innenfor byggesystemer, emballasje og i trykkeribransjen. I dag er Hydro markedsleder innenfor folie, litografiske bånd, byggesystemer, motorblokker og topplokk, systemer for varmeoverføring og strukturkomponenter til bilindustrien, aluminium med høy renhet og magnesium.

Hydro forventer en årlig vekst på 4,4 prosent i det vestlige aluminiummarkedet i årene fram til 2007. For aluminium i bilindustrien venter Hydro seg en vekst på 5,6 prosent.

Nøkkelen til bedre kundekontakt

Hydros spesielle metalleverandørkonsept har gitt selskapet mulighet til å tilpasse seg de nye strukturene i markedet.

Årlig leverer Hydro mer enn tre millioner tonn aluminiumprodukter til markedet. Det er dobbelt så mye som selskapets egen produksjon av primærmetall. Og metalleveransene ut over det selskapet selv produserer, skjer med begrenset behov for ekstra kapital fra Hydros side. Metallet blir framskaffet gjennom samarbeidsavtaler med andre produsenter av aluminiummetall og fra markedet for produksjonsskrap.

I dette metalleverandørkonseptet spiller den nettbaserte kundeportalen en viktig rolle. Ønsket om å anvende internett i kommunikasjonen med kundene vokste fram i takt med den raske utviklingen innenfor e-business ved årtusenskiftet. Hydro Aluminium hadde behov for et verktøy som kunne bidra til å styrke nærheten til enkeltkunder, og samtidig være et nyttig og tidsriktig instrument for kundene.

Ved hjelp av Internett-teknologien har Hydro sett en mulighet for å støtte og strømlinjeforme salg og leveranser og samtidig tilby tilleggsytelser og service. På bakgrunn av dette lanserte Hydro i 2002 sin nettbaserte kundeportal.

- E-business var i skuddet, men dette var ikke hovedbegrunnelsen for vårt valg, forteller prosjektlederen for e-portalen i Hydro Aluminium, Bjarne Henrik Gjellesvik.

- I tråd med vår forretningsstrategi hadde vi behov for en kanal der vi kunne formidle et sett av kommersielle tjenester til kundene våre, som et tillegg til metallet de kjøper. Kundeportalen ble utviklet i nært samarbeid med vårt markedsapparat og er dermed skreddersydd for kundenes behov.

Nettstedet følger Hydros prisbelønte designprinsipper, der brukervennlighet inngår som selve grunnpilaren.

Flere målgrupper

Portalen henvender seg i hovedsak til tre målgrupper:

  • kunder som ønsker å følge utviklingen i egne kontrakter, ordrer, leveranser og betalinger
  • kunder som har behov for et utvalg av kommersielle tjenester, prisfastsetting og markedsinformasjon
  • kunder som rett og slett trenger teknisk støtte knyttet til anvendelse av metallet

For mange kunder er tidspunktet for prisfastsettelse et av de krevende og risikofylte valgene de står overfor i prosessen. På nettportalen til Hydro Aluminium har de mulighet for å kjøre ut statistikker over tidligere kontrakter og sammenlikne dem mot Hydros øvrige kundegrupper. Analyse av historikken vil kunne bidra positivt i vurderingen av framtidige grep.

Risk management

Tidspunktet for prisfastsettelse og valutakurs er begge avgjørende risikofaktorer ved handel i aluminiumsmarkedet.

Gjennom kundeportalens «Commercial Services» får kundene oppdatert informasjon som vil bidra til å redusere prisrisiko knyttet til transaksjonen. Hydro har lagt ordredata og kontraktsdata tilgjengelig for sine aluminiumkunder.

- Gjennom risikostyringsmodeller som kunden kan hente fra vårt system, får de verdifull støtte i planleggingen og gjennomføringen av sine kjøp, forklarer Gjellesvik.

- Prisinformasjonen som tilbys her, er ikke helt ulik den som formidles i avisene om aksjemarkedet. Jo bedre kompetanse, jo bedre kjøp. Det hører med til historien at de beste kundene får tilgang på flest funksjoner.

GOD RESPONS FRA KUNDENE

Responsen fra kundene har vært udelt positiv.

- Tilbakemeldinger forteller oss at vår e-portal ligger langt foran konkurrentenes, og det er et faktum at vi har oppnådd gevinster som enklere ordrebehandling, prising og fakturering, uttaler Gjellesvik.

Grunnen til at kundene vurderer portalen som den beste i sitt slag, er at den gjør det enklere å handle med Hydro enn med konkurrentene. Gjennom bruk av portalen og med Hydro som partner bekymrer kundene seg mindre om bestilling og mottak og mer om å dekke de behovene som produksjonsprosessene og deres egne kunder måtte ha. I dag har om lag 1000 brukere tilgang til Hydros kundeportal for aluminium, og det blir stadig flere. Via portalen skaffer kundene seg aktuelle markedsdata og ordre- og kontraktstatus, og de får tilgang til verktøy som hjelper dem med å utvikle prisstrategier og redusere risiko i et stadig svingende metallmarked.

- Mange kunder mangler selv slike verktøy og får gjennom kundeportalen til Hydro en kjærkommen mulighet til å kunne planlegge sine kjøp bedre, kommenterer Gjellesvik.

Sikkerheten blir ivaretatt ved at bare godkjente brukere får tilgang til nettet.

Lett å bruke

Bridge Aluminium Ltd. i Storbritannia er en Hydros kunder som har erfart nytten med den nettbaserte e-portalen. Firmaet kjøper om lag 2000 tonn primæraluminium i året fra Hydro.

Metallet brukes i hovedsak til å produsere bremser og styrekomponenter for bilindustrien. Selskapet produserer også komponenter for diesel turboladere og drivstoffinjeksjon, stort sett av omsmeltemetall. Blant sluttkundene finnes både BMW og Jaguar.

Ordremottak, fakturering og det meste av den øvrige kommunikasjonen mellom Bridge og Hydro Aluminium foregår via e-portalen.

- Nettstedet har svært god design og er lett å bruke, sier salgssjef Chris Allen. Han setter særlig pris på fleksibiliteten som gjør at man kan planlegge leveransene sine og samtidig gjøre endringer når som helst.

- Kommunikasjonen er ypperlig, påpeker han i en artikkel i Hydro Aluminiums kundemagasin «AluGlobe», som utgis på ni forskjellige språk og sendes til aluminiumskunder og interesserte over hele verden. - Responsen på innspill og spørsmål er rask og effektiv gjennom e-portalen.

Alltid fersk markedsinformasjon

Informasjon som tidligere ble formidlet på telefaks og telefon, ligger i dag i kundeportalen og blir oppdatert fortløpende. På den måten er kundene til enhver tid garantert rykende ferske data.

Hydro Aluminiums egen trading-avdeling legger også daglig ut en markedskommentar, forteller Gjellesvik.

- Avdelingen besitter en betydelig kompetanse på det globale aluminiumsmarkedet som de på denne måten deler med kundene. Bruken av kundeportalen øker dermed også den generelle forståelsen for aluminiummarkedet.

Gjennom kundeportalen tilbys dessuten kurs og kompetanseheving. Et av de aktuelle kursene gir innsyn i hvordan metallbørsen London Metal Exchange (LME) fungerer, og hvordan børsens finansielle instrumenter kan brukes i forbindelse med prisrisikostyring.

Dersom det er mer hensiktsmessig, arrangerer Hydro Aluminium også kurs hos den enkelte kunde.

Utvider e-handelen

Rundt 50 prosent av Hydro Aluminiums støpte halvfabrikata i Europa selges i dag via e-portalen, og det er grunn til å forvente fortsatt økt aktivitet.

Hydro er for tiden godt i gang med å rulle ut en liknende e-portal for aluminiumsmarkedet i Nord-Amerika. Neste skritt blir å lansere en nettløsning for kunder i Asia.

En eventuell utvidelse av portalen til også å dekke andre produktområder enn støpt aluminiumsmetall blir fortløpende vurdert. Som et supplement til portalen er det også i noen tilfeller opprettet direkte elektronisk datautveksling mellom Hydro Aluminiums datasystem og kundenes egne systemer.

- For oss handler det om å utnytte de elektroniske mulighetene for å oppnå best mulig kommunikasjon med kundene, konkluderer prosjektleder Bjarne Henrik Gjellesvik.

figur

Figur 1 Skjermbilde fra e-portalen til Hydro Aluminium


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS