Magma topp logo Til forsiden Econa

Søren Martens er adm. dir. i Fish Pool ASA. Han har bakgrunn fra laksebransjen fra stillingen som adm. dir i Sties Termotransport og som Innkjøps- og logistikkdirektør hos Hallvard Lerøy AS. Før Fish Pool ble etablert har Søren jobbet med å utvikle energibørser i Europa som ansvarlig for utenlandsvirksomheten hos energi-meglerselskapet Bergen Energi AS. Han er utdannet siv. øk. fra NHH.

Laksederivat som verktøy for risikostyring

Fish Pool ASA er etablert som den første internasjonale markedsplass for kjøp og salg av finansielle laksekontrakter. Fish Pools formål er å skape forutsigbarhet i risikofylte fisk- og sjømatmarkeder. På Fish Pool handles det nå laksederivater frem til og med juni 2008.

Visjonen er å bli den globale børs for prissikring av fisk og sjømatprodukter. Markedsplassen ble offisielt åpnet for handel på sjømatmessen i Brüssel 9. mai 2006. De ledende aksjonærer er DnB NOR, Nordea, tre sparebanker, GC Rieber AS, Holbergfondene og Bergen Energi AS.

Fish Pool i korte trekk:

1. To medlemmer på Fish Pool avtaler i dag en pris i EUR/kg eller NOK/kg og et volum i 10-tonns enheter for laks for en (flere) fremtidig måned eller et kvartal. Dette er kontraktsprisen.

2. Kontraktsprisen er den avtalte, forventede pris i fremtiden for fersk, sløyd laks levert FCA Oslo.

3. Fish Pool Index TM viser den gjennomsnittlige totale markedspris ukentlig for fersk, sløyd laks levert FCA Oslo. Den gjennomsnittlige månedlige Fish Pool Index TM kalles spotprisen (EUR/kg og NOK/kg).

4. Hvis spotprisen for den kontraktsfestede måned er høyere/lavere enn kontraktsprisen, skal selgeren/kjøperen betale til kjøperen/selgeren differansen mellom kontraktsprisen og spotprisen multiplisert med det kontraktsfestede volum i kilo.

Laksemarkedet egnet som finansielt råvaremarked?

Prisvariasjon og usikkerhet

Laksemarkedet har vist ekstreme svingninger i markedsprisen. I de tunge årene i 2002 og 2003 var lønnsomheten svært dårlig, og prisene var ned mot 15 kr/kg. Flere av de største aktørene var nær konkurs, og de norske storbankene måtte inn som aksjonærer. Nå er bildet snudd. Spotprisen har vært oppe i 45 kr/kg, og lakseaksjene har vært rene gullkalvene det siste året. For en oppdretter betyr avstanden mellom topp og bunn en inntektsrisiko på 30 millioner kroner per tusen tonn laks produsert!

Markedsstørrelse

Det totale markedet for atlantisk laks kan anslås til å være i størrelsesorden 40 milliarder NOK. Beregningen er basert på en årsproduksjon på knappe 1,3 millioner tonn til en pris på 30 NOK/kg (Forwardpris Fish Pool for 2007 per ultimo juli 2006), der EU-markedet er klart størst med om lag 50 prosent foran USA med knappe 25 prosent.

Norge er den klart ledende produsent med om lag 570 000 tonn for 2005, som gir 45 prosent av markedet. For salg til EU-land har norskprodusert laks en andel på om lag 65 prosent. Norsk laks er klart prisledende i EU. Prisene for skotsk laks, færøysk laks og så videre er avledet av de norske prisene.

Erfaringer fra andre råvaremarkeder

Forwardkontrakter for korn startet i 1850-årene på børsen i Chicago. Dette var såkalte fysiske forwardkontrakter, der bonden avtalte en fast pris om vinteren. Om sommeren ble kornet levert og den faste, avtalte prisen mottatt. Denne type forwardkontrakter kan brukes for alle råvarer som tåler lagring, og er så standardisert at det ikke blir noen diskusjon om kvalitet, sporbarhet etc.

Alternativet til fysiske forwardkontrakter er å etablere finansielle forwardkontrakter, og innen dette konseptet har Norge vært en pioner. Norge har to svært velfungerende råvaremarkeder, Nord Pool for kraft og Imarex for fraktderivater (tank og tørrlast).

figur

Begge har kun finansielt oppgjør. Nord Pool har et spotmarked, Elspot, som etablerer den daglige pris som er grunnlaget for avregning av alle finansielle kraftkontrakter som handles på Eltermin-markedet. Imarex har ikke noe fysisk spotmarket og baserer sin fraktavregning på Baltic Exchange, som tilsvarende vår Fish Pool Index TM er en syntetisk markedspris basert på innsamlede markedspriser.

Det finnes en rekke råvaremarkeder for handel med matvareprodukter. Dagens Næringsliv har daglig oppdaterte priser på råvarer. Se kopi fra DN av 27. juli 2006 (figur 2).

figur

Kakao er et spennende marked å sammenligne. Det er mindre enn laksemarkedet, men har svært høy likviditet i handel med om lag 200 000 kontrakter per måned.

Innen fisk har det kun vært lansert et forwardmarked for handel av rekekontrakter på det amerikanske marked, Minneapolis Grain Exchange, i 1993. Det var aktiv handel i sju år, inntil sviktende likviditet førte til innstilling i år 2000. Rekemarkedet manglet den syntetiske markedspris (eks. Fish Pool Index TM) og hadde derfor fysisk levering som oppgjørsform. Stadige klager og diskusjoner om kvalitet og levering i det fysiske oppgjør var årsak til sviktende tillit og handel på markedsplassen.

Spotmarkedet – mulighet for en fysisk råvarebørs med et standardisert produkt

Det har vært gjort forsøk på å etablere elektroniske markedsplasser for fysisk handel med laks på et spotmarked. En spotpris fra en børs ville vært det beste grunnlag for finansiell avregning av en forwardkontrakt. Dette har ikke lyktes, og Fish Pool har klart konkludert at et fysisk spotmarked ikke kan etableres av følgende grunner:

• Laks er et ferskprodukt der rask levering er kritisk. En fysisk markedsplass må ha et felles leveringspunkt. Svært kort holdbarhet på laks gjør dette vanskelig.

 

figurfigur

• Laks er ikke et standardisert produkt. Behov for dokumentasjon av kvalitet og ikke minst sporbarhet gjør en fysisk markedsplass uegnet.

• Logistikk er krevende for transport av fersk fisk, der målet er å ha rask og direkte transport uten omlasting.

Følgende konklusjoner var sentrale for etableringen av Fish Pool:

1. Det er ikke mulig å etablere en børs for fysisk leveranse.

2. Det er ikke mulig med fysisk oppgjør i form av leveranse av varen. Derfor har Fish Pool besluttet å kun ha finansielt oppgjør og ikke gi mulighet til fysisk leveranse av varen som oppgjør.

3. For å gjennomføre finansielt oppgjør uten et organisert spotmarked må det etableres en syntetisk spotpris som avregningsgrunnlag. Fish Pool har etablert Fish Pool Index TM som avregningsgrunnlag. Fish Pool Index TMskal gjenspeile den ukentlige markedspris for laks.

Hvordan bruke Fish Pool som finansiell markedsplass?

Hvordan sikre sine inntekter eller kostnader. To alternativer

En oppdretter som vil sikre sin inntekt, eller et røkeri som vil trygge sin kostnad, har to alternativer som vises i følgende eksempel:

1. Benytte den klassiske fastpriskontrakten. Selger leverer fisk, kjøper betaler en fast pris – f.eks. 4,50 euro/kg.

2. Tegne en finansiell sikringskontrakt på Fish Pool på 4,50 euro/kg. Fisken selges til en kjøper (kjøper Y) til markedsprisen desember 2006 (spotpris). Det foretas et pengeoppgjør for differansen mellom kontraktsprisen (4,50 ¤/kg) og markedsprisen målt gjennom Fish Pool Index TM (f.eks. 4,20 ¤/kg). Grafisk fremstilling i figur 3.

Kultur i fiskebransjen begrenser omfanget av lange fastpriskontrakter

Fiskehandel er en gammel næring med sterk personlig kontakt mellom kjøper og selger og en egen kultur. Følgende hindre har gjort at lange leveringskontrakter til fast pris har et begrenset omfang:

1. Ved levering kan enten kjøper eller selger gjøre en bedre handel i spotmarkedet enn til den avtalte fastpris. Dette medfører ofte press på reforhandling av prisen, lettere reklamasjon ved små avvik i farge og fettinnhold, etc.

2. Kjøper opplever at selger i Norge har bedre tilgang på informasjon, og de personlige relasjoner kan settes på spill hvis selgeren vil gjennomføre fastpriskontrakten i et fallende marked.

3. Laks er et biologisk produkt, og det kan være uheldig å låse konkrete volum til slakt, levering og mottak. Noe endret temperatur i sjøen kan endre tilvekst og derved muligheten til å levere de avtalte størrelser og kvaliteter.

Praktisk handel på Fish Pool

En aktør som vurderer å sikre priser, kan gå inn og vurdere forwardkurven på Fish Pool. Sommeren 2006 har vært preget av historisk høye spotpriser. Dette gir en fallende forwardkurve, da aktørene er villige til å sikre kontrakter på lavere priser, for tiden ned mot 30 kr/kg for 2007 og 29 kr/kg for 2008-kontraktene.

Fish Pool bruker systemet Trayport GlobalVision, som er europeisk markedsleder for råvarehandel med over 7 000 lisenser installert. Det var viktig for Fish Pool å velge et system som allerede hadde innpass hos de store handelshus innen råvaretrading. Handlebildet på Fish Pool viser beste kjøpere og selgere for måneds- og kvartalsproduktene frem i tid.

 

figur

Forklaring til handlebildet:

Hver måned eller hvert kvartal som kan handles på Fish Pool, er opplistet her. Eksempel august 2006: Beste kjøper er villig til å kjøpe 500 tonn til en pris på 4,50 euro/kg. Beste selger er villig til å selge 250 tonn til en pris på 4,70 euro/kg. Dersom kjøperen vil gjennomføre en handel, kan kjøper «ta» de to selgere av 250 tonn til pris 4,70 og 4,80 euro/kg. Gjennomføres denne handelen, tas disse aktørers pristilbud ut av markedsplassen, og kjøperen som er villig til å betale 4,40 euro/kg, rykker opp og blir da beste kjøper.

En aktør som ønsker å kjøpe og selge, legger inn en ordre med følgende informasjon:

• Hvilken måned eller 3-måneders periode vil du kjøpe eller selge?

• Hvilket volum – i 10 tonns enheter – vil du handle?

• Til hvilken pris – i EUR/kg eller NOK/kg?

• Bindende/uforbindtlig – er du villig til å inngå en juridisk bindende kontrakt – rød pris i handlebildet – til denne pris, eller er det en indikasjon – grønn pris?

• Alt eller intet – hvis du kun ønsker en motpart for det totale volum, gir du ordren som «alt eller intet». Du vil da kun få en bekreftet handel når en motpart godtar nøyaktig ditt volum til denne pris.

• Hvor lenge er ditt tilbud gjeldende, til kansellering eller gyldig til dato/tid? Etter dette tidspunkt blir det en grå pris. Aktøren må da kontaktes for eventuelt å gjøre prisen bindende.

Bildet for innleggelse av en ordre:

figur

Finansielt oppgjør

Fish Pool-kontrakter har kun finansielt oppgjør. En av partene betaler til den andre parten differansen mellom den avtalte månedlige kontraktspris og den månedlige Fish Pool Index TM. Følgende kan illustrere den praktiske avregning til pris 4,50 euro/kg:

figur

Fish Pool Index TMFPI, kalkuleres hver uke og offentliggjøres på Fish Pools nettside, www.fishpool.eu. FPI kalkuleres som en priskurve basert på flere prisreferanser for å gjenspeile den korrekte ukentlige markedspris. FPI skal vise markedspris for fersk, sløyd laks størrelse 3–6 kilo levert FCA Oslo.

Beregning av spotprisen Fish Pool Index TM

Følgende 5 markedspriser er inkludert i Fish Pool Index TM:

1. Uavhengige oppdretteres priser FCA slakteri

2. Eksportpriser FHL, innsamlet av FHL/NSL, priser levert FCA Oslo

3. Tollstatistikk Statistisk sentralbyrå eksportpriser

4. Rungismarkedet i Paris

5. Mercabarna engrosmarked i Barcelona

Alle priser kalkuleres for å bli sammenlignbare med FCA Oslo i euro og NOK. Fast påslag for uavhengige oppdretteres priser og faste fradrag for tollstatistikk, Rungis- og Mercabarna-priser brukes for å omregne alle priser til FCA Oslo. Prisindeksen opereres og kalkuleres av Kontali Analyse AS og overvåkes av et indeksovervåkingsråd, Index Surveillance Board ISB. ISB består av uavhengige eksperter.

Tillit til markedsplassen og den kalkulerte spotprisen

Tillit til markedsplassen og avregningsprisen er kritisk suksessfaktor. Følgende tiltak skal sikre at tilliten til markedsplassen beholdes:

1. Fish Pool IndexTM består av 5 ulike markedspriser, der ingen aktør kan påvirke alle 5 prisreferanser.

2. Fish Pool har månedlig avregning basert på gjennomsnittspris for måneden. En aktør må derfor påvirke priser over en hel måned for å påvirke avregning.

3. Fish Pool har et eget, nøytralt overvåkingsorgan, Fish Pool Index Surveillance Board, som overvåker prisene.

4. Analysebyrået Kontali Analyse AS har den daglige oppfølging og kommer med «Red flag»-rapporter dersom en av indeksene avviker vesentlig fra de øvrige og påvirker snittprisen.

5. Index Surveillance Board består av 3 medlemmer (Sven Arild Andersen, tidligere adm.dir. Oslo Børs, Guus Pastoor, leder Europeisk forening for fiskebearbeidingsbedrifter og advokat Trond S. Paulsen med erfaring fra dumpingsaker fra EU og USA mot norsk laks) som kan foreta midlertidige justeringer i Fish Pool Index TM for å sikre at prisen gjenspeiler korrekt markedspris.

Kurtasje til Fish Pool for handel på Fish Pool

En kurtasje (handelsgebyr) på 0,01 euro/kg for handlede kontrakter skal betales Fish Pool. (Denne tilsvarer 0,25 % basert på en laksepris på 4 euro/kg.) Første året er det ingen årlige medlemskapskostnader (ingen faste kostnader) for å handle på Fish Pool.

Fish Pool for finansielle investorer

Fish Pool er allerede godt etablert i markedet. Medarbeiderne på Fish Pool har alle lang erfaring fra laksebransjen, noe som er viktig for tillit overfor alle aktører i verdikjeden. Gjennomførte handler har så langt vært sikringshandler. Fish Pool har medlemmer fra de ledende produksjons- og mottakerland for laks i Europa. Oppdrettere, eksportører, importører og bearbeidingsbedriftene i Europa er aktive på markedet, med mål om å sikre sine marginer.

Ettersom Fish Pool kun har finansiell avregning, har vi også finansmiljø som målgruppe. Investorer kan da inkludere finansielle laksekontrakter i sin portefølje. Derivathandel binder lite kapital, og investorer som ønsker det, kan få høy gearing i sin portefølje.

Praktisk eksempel på gearing ved derivathandel:

Jeg har 100 000 kroner som jeg vurderer å investere. Jeg har to alternativer:

1. Jeg kan kjøpe vel 14 000 Pan Fish-aksjer til 7 kr/stk.

2. Jeg kan kjøpe eller selge en forwardkontrakt på Fish Pool på 20 tonn (20 000 kg) til 30 kr/kg. Knappe 20 prosent av kontraktens verdi må stilles som sikkerhet, her regnet med 5 kr/kg som sikkerhet * 20 tonn = 100 000 kroner i kapitalbinding.

Figur 8 viser endring i avkastningen.

 

figur

Enkelt forklart: Dersom kursen på Pan Fish endrer seg med 10 prosent (fra 7,00 til 7,70 kr/aksje), stiger eller faller min porteføljeverdi med 10 prosent. Stiger/faller prisen på min forwardkontrakt med 10 prosent (fra 30 til 33 kr/kg), stiger/faller min porteføljeverdi med 60 prosent.

Pan Fish-aksjen. Hva har påvirket prissettingen?

Følgende graf viser korrelasjon mellom aksjekursen til Pan Fish (rød kurve med kursen på høyreaksen fra 0–8 kr/aksje) og spotprisen på laks (Fish Pool index TM blå kurve med prisen på venstreaksen fra 0–50 kr/kg).

figur

Pan Fish-aksjen falt med nær 70 prosent i løpet av året 2004 og var kun verd vel 1,70 kr/aksje ved utgangen av 2004. I samme periode steg markedsprisene på laks (Fish Pool Index TM) med vel 12 prosent og fortsatte å stige inn i 2005. Produksjonskostnaden for laks har vært jevnt fallende per kilo de siste årene, og den ligger nå under 15 kr/kg. Logisk sett har laksebransjen hatt en stigende inntjening gjennom 2004, og den positive trenden fortsetter inn i 2005.

Hvorfor er derivater generelt i en positiv utvikling? Vurdering for en investor

Prisen på en aksje settes sammen av følgende faktorer:

1. Generell utvikling på Oslo Børs og verdens børser

2. Bransjens utvikling – for laks betyr det hovedsakelig prisen på laks

3. Selskapsspesifikke forhold – dyktig ledelse, vurdering av aktiva etc.

Ved handel av laksederivat er du kun eksponert mot lakseprisen. Investor har derved en diversifisering i forhold til børsindeksens utvikling og en lavere risiko totalt i sin portefølje. Finansielle laksekontrakter er derved et risikostyringsverktøy for en investor.

Du unngår også å bli «overrasket» av selskapsspesifikke forhold. Pan Fish-aksjens utvikling illustrerer svært godt betydningen av de selskapsspesifikke forholds betydning for aksjekursen. Mange investorer opplever at det alltid er andre som har bedre innsikt i de interne forhold i det enkelte selskap. Oppkjøp, Fredriksen-faktoren og så videre er vanskelig å vurdere for investorer som sitter langt vekk fra Aker Brygge, og man kan få en følelse av at andre allerede har handlet når Ola Nordmann får informasjonen.

Prisen på laksederivatet avgjøres kun av den totale markedsutvikling i lakseprisen. God eller dårlig drift i enkeltselskap spiller ingen rolle. Dette er en av grunnene til at profesjonelle investorer, som eksempelvis pensjonsfond, i økende grad allokerer kapital til råvaremarkeder.

Konklusjon

Derivatmarkedet for laks er primært utviklet for at aktørene i laksemarkedet skal oppnå trygghet i sine inntekter. Oppdrettere kan trygge sine inntekter. Eksportører, importører, røkerier, cateringselskaper og butikkjeder kan trygge sine marginer ved å bruke finansielle sikringsinstrumenter.

Ettersom laksederivat kun har finansiell avregning, er produktet interessant også for finansielle investorer. Aksjene i oppdrettsselskapene (lakseaksjene) har vært gjennom en lang periode med stigning. I motsetning til i aksjemarkedet kan første handel en gjør i et derivatmarket, være et salg. Spesielt i en tid hvor mange mener lakseprisene er nær toppen, kan muligheten til å selge finansielle kontrakter være spennende å vurdere. En viderekommende investor kan også finne muligheter for å kjøpe en lakseaksje og selge et derivat, og derved sikre en margin med svært begrenset risiko.

figur

figur

Oppsummert har derivathandel med laks følgende fordeler for en finansiell investor:

1. Investoren oppnår diversifisering av porteføljen.

2. Investoren har like god mulighet for å tjene penger i et fallende som i et stigende marked.

3. Muligheten til å geare opp eksponeringen i sin investering er til stede.

4. En kan sikre sin aksjeinvestering i et lakseselskap mot for sterk eksponering i råvareprisen på laks ved å selge en forwardkontrakt.

5. En investor med en klar mening om lakseprisens fremtidige utvikling kan investere i en ren eksponering mot endring i lakseprisen.

6. Laksederivat gir eksponering i bransjen laks, uten at investor må vurdere om Pan Fish, Lerøy, Cermaq og så videre er best priset ut fra aktiva og andre selskapsspesifikke forhold.

For mer informasjon om markedsplassen og hvordan man kan bli medlem, se www.fishpool.eu


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS