Magma topp logo Til forsiden Econa

Lønnsomt å få flest mulig inn i arbeidslivet

figur-author

Bedriftseksempel NHO BAKEHUSET

Det er om lag 315 000 personer i Norge i dag som mottar uføretrygd, og av disse er rundt 10 000 inne i arbeidslivet gjennom tiltaket «varig tilrettelagt arbeid» (VTA). I tillegg er det rundt 200 000 personer med nedsatt arbeidsevne, hvorav cirka 143 000 mottar arbeidsavklaringspenger. Disse personene er ikke registrert i ledighetsstatistikken til NAV. Man vet at mange av de menneskene som enten har uføretrygd eller mottar arbeidsavklaringspenger, har både evne og vilje til å bidra i arbeidslivet på en eller annen måte, og de kan utgjøre en enorm ressurs i arbeidsmarkedet. Samfunnsøkonomisk betyr det at dersom man flytter en person fra en eller annen form for trygdeytelse fra det offentlig over til lønnet arbeid, sparer samfunnet rundt en million kroner per år.

Det er derfor ekstremt viktig å gi mange av disse menneskene en mulighet til å komme inn i arbeidslivet i en eller annen grad, og det er viktig å koble disse opp mot arbeidsgivere som tar et slikt samfunnsansvar.

Bakehuset Hovenga

Høsten 2016 åpnet Bakehuset Hovenga i Larvik døren for å la en ung mann med Aspergers syndrom få prøve seg i bedriften. Bedriften har en bevisst holdning til at arbeid er en stor identitetsskaper, og så helt klart hvilken betydning dette ville ha for den unge mannen som fikk forsøke seg. Ulrik heter han, han er 31 år gammel og har uføretrygd på grunn av sin diagnose, men er en sprek, arbeidsvillig og oppegående mann som ville ha en meningsfull hverdag og drømte om å ha en jobb å gå til. Han trener tre til fire dager i uken på treningssenter, men ble trist og lei seg når tidligere skolekamerater stilte ham det vanligste av alle spørsmål: «Hva jobber du med nå da, Ulrik?» Han skulle så gjerne svart at han jobbet med noe, et eller annet sted.

Han var veldig motivert for å komme i jobb, ikke på grunn av økonomi, men på grunn av selvbilde, identitet og livskvalitet. Sammen med arbeids- og inkluderingsbedriften iFokus la Bakehuset til rette for at han fikk forsøke seg i arbeidspraksis en periode, og ga ham oppgaver som han kunne takle på en god måte, både selvstendig og i team med flere. Arbeidsgiver sørget for at oppgavene var av en slik karakter at han, etter å ha fått en god opplæring, følte mestring og at han var en like viktig brikke i produksjonslinjen som enhver annen kollega.

Norsk næringsliv og NHO bidrar!

Rekruttering og samfunnsansvar går hånd i hånd når NHO-bedrifter finner nye medarbeidere gjennom strategien Ringer i Vannet. Arbeids- og inkluderingsbedriftene er eksperter på å lose folk med til dels store arbeidsutfordringer inn i løp som kan gi forankring i arbeidslivet. Nye, gode, lojale ressurser plukkes ikke ut av søknadsbunkene fordi CV-ene er hullete og kanskje ikke helt oppdaterte.

NHO-bedriftene ønsker å rekruttere fra gruppen som har hull i CV-en. Norsk næringsliv har alltid lagt til rette for å se mennesket bak hindringen og hente frem ressursene, til det beste for bedriftene og for enkeltmennesket. Med økende krav til inntjening følger behovet for at rekruttering fra utenforskapet ledsages av tiltak for risikominimering. For å skape muligheter for mennesker uten arbeid tar man aller først for seg bedriften. Den må jobbkonsulenten i arbeids- og inkluderingsbedriften kjenne godt, ned til struktur og stammespråk. Her kommer inkluderingsbransjens kunnskap og evne til å bygge bro. Å lose folk tilbake er deres ekspertise, og de gjør det med hell. Hvert år får over 1 500 mennesker lønnet arbeid i en NHO-bedrift ved hjelp av Ringer i Vannet-metodikk. En av dem er Ulrik. Og bedriften som tok sjansen – og ikke angret – er Bakehuset Hovenga i Larvik.

Ringer i Vannet-avtale

Bakehuset i Larvik har bred erfaring med å ta inn folk på tiltak som av ulike årsaker har stått utenfor arbeidslivet i kortere eller lengere tid, men de innrømmer i ettertid at de var betenkte da de fikk spørsmål om å ta inn en person med Aspergers syndrom. Deres erfaring med arbeidsinkludering tilsa at det kunne bli en ekstra belastning på de ansatte som skulle jobbe sammen med en person som trenger mer opplæring og tilrettelegging enn andre. De valgte allikevel å gjøre dette, for å gi ham en mulighet til å vise hva han kunne, og de tilrettela oppgaver for ham. Bakehuset har i flere år hatt en Ringer i Vannet-avtale med arbeids- og inkluderingsbedriften iFokus i Larvik, og har gjennom dette samarbeidet ansatt en rekke medarbeidere innen produksjon av bakervarer, pakking og distribusjon.

Ulrik kom inn i dette programmet, og etter en viss tid i arbeidspraksis og opplæring fikk Ulrik mulighet for å komme inn på en avtale om «bonuslønn». Han jobber nå seks timer om dagen fem dager i uken og har blitt ansatt hos Bakehuset på vilkår som gjelder for personer som mottar uføretrygd. Ulrik har fått en meningsfull hverdag og er strålende fornøyd med å endelig ha en jobb å gå til.

Bakehuset viser med sin væremåte at de tar et fantastisk samfunnsansvar, ved at de har åpnet opp for å ansette mennesker som har stått langt fra arbeidslivet og/eller har hull i sin CV.

figur

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar innebærer at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og overfor sine interessenter. Det betyr også at de gjør dette på frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler. Det handler derfor om å forene bedriftens lønnsomhet med mennesker, lokalsamfunn og miljø, og en kan se på dette som en tredelt bunnlinje bestående av økonomi, sosiale hensyn og miljøhensyn.

Arbeidsinkludering positivt for arbeidsmiljøet

Bakehuset er svært glade for å ha gitt ham muligheten. Han har blitt en del av laget og er et friskt pust i arbeidsmiljøet, hvor de øvrige ansatte har akseptert at de har en som de må behandle litt annerledes enn de andre. Kollegene bestreber seg på å gjøre arbeidshverdagen hans trivelig, og da smitter det over på det totale arbeidsmiljøet. På den måten uttrykker bedriften at han beriker arbeidsmiljøet, og de øvrige ansatte lærer å ta hensyn til annerledeshet og å forholde seg til mennesker på en annen og god måte. Bedriften sier også at de merker han har bidratt til å påvirke standarden for sykefravær, ved at han viser en sterk lojalitet og takknemlighet for å ha fått en mulighet i bedriften, og han har høy terskel for å melde seg syk. Gjennom sine gode holdninger og sin iver etter å gjøre en god jobb mener bedriften at han er et forbilde for mange av kollegene.

For Bakehuset betyr deres engasjement og bevisste holdning til samfunnsansvar at de har åpnet opp for å tenke at det finnes ressurser i alle, og at det er ekstremt viktig for personer som står utenfor arbeidslivet, å få en mulighet.

Arbeid og livskvalitet

Selv om Ulrik kanskje er mye alene og må nøye seg med sitt eget selskap på ettermiddager og kvelder, ser han hver dag frem til å kunne komme på jobb, møte kolleger og føle at han gjør noe betydningsfullt, at han er ventet, og at det er noen som er avhengig av at han kommer og gjør jobben sin.

Han er ansatt på vilkår som gjelder for mennesker med uføretrygd, men det er bedriftens klare målsetting å ansette ham på like vilkår som de øvrige ansatte. De ser på dette som holdningsskapende i bedriften og er også bevisst på at det er positivt for bedriftens omdømme i miljøet. Det er også en stolthet i bedriften over å vite at det å ha gitt Ulrik en jobb å gå til hver dag, har gitt ham en livskvalitet som han før bare drømte om.

What’s in it for me

Tilbakemeldingen fra Bakehuset på de økonomiske fordelene for bedriften ved å ansette medarbeidere gjennom Ringer i Vannet-programmet kontra gjennom «ordinære» kanaler, er at de får kostnadsfri bistand fra en arbeids- og inkluderingsbedrift til utvelgelse av rett kandidat. Det er en individuelt tilpasset periode hvor kandidaten får opplæring i sine spesifikke arbeidsoppgaver, og hvor bedriften blir kjent med kandidatens kompetanse og kvaliteter, uten at det koster bedriften en krone i lønnskostnader. Det blir en risikofri rekruttering ved at de får prøve ut en person uten å binde seg til en ansettelse før de vet at det fungerer godt både for bedriften og kandidaten. Erfaringen både fra Bakehuset og andre bedrifter som har valgt å ansette på denne måten, er at de får veldig lojale og pålitelige medarbeidere som er svært tilfredse med å ha kommet tilbake i arbeidslivet, og som har et lavt sykefravær.

Anbefaler andre bedrifter å gjøre det samme

Bakehuset har svært gode erfaringer med å ansette mennesker som står utenfor arbeidslivet, både fordi de får lojale og gode ansatte, og fordi det beriker arbeidsmiljøet og bidrar til at de øvrige ansatte tenker på arbeidsinkludering og hjelper dem som trenger det, fremover. Bakehuset nøler derfor ikke med å anbefale ansettelse av mennesker med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne. Bakehuset angrer ikke!

Tanken på å begynne i jobb var kjempeskummel, sier Ulrik. Han gruet seg og var usikker på om han ville klare oppgavene, om kollegene var greie, og om han ville få mye kjeft.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS